Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługa polegająca na dostawie cyfrowego aparatu mammograficznego, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”

Data publikacji: 17.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2019

Numer ogłoszenia

1212366

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.10.2019 r. dodano plik: Odpowiedzi na pytania I.

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
sekretariat

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji oraz Formularz oferty wraz z wypełnioną Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą elektroniczną.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta - z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na dostawie cyfrowego aparatu mammograficznego, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Nie otwierać przed dniem 25 października 2019 r., godz. 9:00”.
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie reprezentujące osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę cyfrowego aparatu mammograficznego o charakterystyce zawartej w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, będącej załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Dostarczone urządzenie ma być nowe fabrycznie – nieużywane, wyprodukowane najwcześniej w 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” zakłada zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę cyfrowego aparatu mammograficznego o charakterystyce zawartej w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, będącej załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Dostarczone urządzenie ma być nowe fabrycznie – nieużywane, wyprodukowane najwcześniej w 2019 r.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pierwszej instalacji mammografu w mammobusie, jednakże oczekuje możliwości wykorzystania przedmiotu zamówienia zarówno w mammobusie jak i stacjonarnie, w placówce Zamawiającego.
3. Montaż mammografu będzie miał miejsce w mammobusie przy siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na dostarczony sprzęt. Minimalny termin gwarancji został określony w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego przez czas określony w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, w tym także „serwisu zdalnego”, tj. serwisu realizowanego poprzez łącze informatyczne: łączenie się z aparatem, sprawdzenie logów czy kodów błędów, zdalną naprawę lub konfigurację, o ile nie jest potrzebna wizyta przy aparacie (np. przy wymianie części). Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z serwisem przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie łącza informatycznego w mammobusie dla celu serwisu zdalnego.
6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, będący przedmiotem zamówienia, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. W powyższym terminie nastąpi ostateczny i bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.
7. Wraz z dostawą urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia instrukcji do jego obsługi w języku polskim oraz certyfikatów dopuszczających urządzenia do obrotu na terenie Polski.
8. O terminie dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Kod CPV

33111650-2

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do mammografii

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, montaż i bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia oraz szkolenie personelu Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 grudnia 2019 r. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez czas określony w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, które:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi wykaz potwierdzający, że prawidłowo wykonał przynajmniej 2 dostawy urządzenia do mammografii cyfrowej w ramach dwóch oddzielnych umów, o wartości nie niższej niż 500.000,00 zł brutto w każdej z nich, w okresie 3 lat przed terminem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie. Jako urządzenie do mammografii cyfrowej Zamawiający zakwalifikuje także inne sprzęty przeznaczone do cyfrowej diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem promieniowania RTG.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem posiadanego doświadczenia i wykonywanych działań.
Na etapie przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie zadań wskazanych w ofercie np. umowę na wykonanie danego zadania dla klienta, referencje od klienta dotyczące kontraktu lub protokół odbioru usługi podpisany przez klienta i oferenta.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowe warunki

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy, chyba że podwykonawcą będzie podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu polega Oferent. Przez Podwykonawcę nie należy rozumieć producenta wyposażenia składającego się na Przedmiot zamówienia.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowa z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony Formularz ofertowy, wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wykaz dostaw, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena 60%
2. Jakość 40%
Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Kryterium „Cena”
Ilość punktów dla oferty ocenianej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty ocenianej) x 100 pkt x 60%
2. Kryterium „Jakość”
Ilość punktów dla oferty ocenianej = (ilość punktów uzyskanych z podliczenia punktacji w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia z oferty ocenianej / najwyższa ilość punktów uzyskanych z podliczenia punktacji w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 40 %
Suma ilości punktów wskazanych w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia możliwa do uzyskania wynosi: 45 punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-821), ul. Żupnicza 11,
data wpływu: 25.10.2019 r.
cena: 588.710,36 zł.
Liczba wyświetleń: 249