Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17 Dotyczy dostawy materiałów

Data publikacji: 16.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2019

Numer ogłoszenia

1212254

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2019r. Ostatniego dnia oferty można złożyć do godziny 12.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, ewentualne załączniki w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski.
Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: WIDO-PROFIL Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice) lub mailowo na adres dotacje@wido.pl.
Oferty składane pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście powinny być dostarczone w godzinach pracy biura tj. 7-15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@wido.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Łapa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego. Wykaz materiałów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

44190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne materiały budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji do 31.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i że nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe warunki

WAŻNE – koszt dostawy materiałów pokrywa Dostawca

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100pkt
Prosimy o podanie cen w wartościach netto za daną jednostkę (np. m2, szt., arkusz Itp.).
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
WAŻNE – koszt dostawy materiałów pokrywa Dostawca
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 40

32-400 Myślenice

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

601714314

Fax

122744081

NIP

6761008998

Tytuł projektu

Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0739/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Ścierniwo niemetalowe - DAKS HOLDING Sp. z o.o. Abrahama 1a, 80307 Gdańsk, 22.10.2019; cena 1000zł/1000kg
2. Wełna skalna do fasad wentylowanych - SIG Sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, 18.10.2019; cena wełna 150mm 29,55złm2; wełna 50cm 10,92zł/m2
3. Ceramika - Bozza Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków; 22.10.2019, cena 116zł/m2 każda grubość
4. Blacha nierdzewna grubość 2mm BTH Import Stal Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków; 21.10.2019 0 cena 10,00zł kg
5. Blacha nierdzewna grubość 1,5mm BTH Import Stal Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków; 21.10.2019 cena 10,14zł/kg
Liczba wyświetleń: 162