Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/masket

Data publikacji: 16.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1212253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce dostawy: 22-400 Zamość, ul. Strefowa 6. Pisemnie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

postepowania@masket.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Poznański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604902395

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 75 szt Ekspresów do kawy , 75 szt Ekranów prezentacyjnych min. 55'' , 3 szt - Urządzeń do photoskaningu pomieszczeń
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 4.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 75 szt Ekspresów do kawy , 75 szt Ekranów prezentacyjnych min. 55'' , 3 szt - Urządzeń do photoskaningu pomieszczeń
zgodnie ze specyfikacją z załącznika nr 4

Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Zamówienie na dostawę 75 szt Ekspresów do kawy , 75 szt Ekranów pre-zentacyjnych min. 55'' , 3 szt - Urządzeń do photoskaningu pomieszczeń
2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 39711310-5 - dla Ekspres do kawy – 75 szt.
Główny kod CPV: 32324600-6 - dla Ekran prezentacyjny – 75 szt.
Główny kod CPV: 30216110-0 - dla Urządzenie do photoskaningu pomieszczeń – 3 szt.


4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż urządzeń w magazynie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr 4 do niniejszego zapy-tania ofertowego.
5. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostar-czony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące od daty odbioru protokolarnego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 12 ppkt 3 zapy-tania ofertowego.

Kod CPV

39711310-5

Nazwa kodu CPV

Elektryczne zaparzacze do kawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagana jest dostawa urządzeń w jednym etapie nie później niż do 27-12-2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w ppkt 1, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - co najmniej jedną dostawę sprzętu lub podzespołów elektronicznych lub elektrycznych o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane należycie.
3. W celu potwierdzenia spełnianie warunku, o którym mowa w ppkt 1-2 powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W przypadku dostaw, których wartość będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia danej wartości na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji zapytania ofertowego nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do przedłożenia - przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia – dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, wykazanych w złożonym wraz z ofertą wykazie, o którym mowa w ppkt 3 (np. referencji, poświadczeń itp.).
6. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę.
7. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących poniższych formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.11.2019 r. do godz. 11:00
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 5 poniżej, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 36 9644 0007 2013 0011 6541 0002 , w tytule przelewu należy wpisać: „wadium” oraz sygnaturę postępowania: 3/2019/masket.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ppkt 1 lit. b-e powyżej, oryginał dokumentu należy złożyć odrębnie względem oferty, np. w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 10 ppkt 1 zapytania ofertowego (22-400 Zamość, ul. Strefowa 6).
7. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wpłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach, określonych w ppkt 16 niniejszej części zapytania ofertowego.
9. Gwarancja (poręcznie) powinna zawierać poniższe elementy:
a) nazwę i siedzibę zleceniodawcy (Wykonawcy), nazwę i siedzibę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę i siedzibę Gwaranta/Poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości),
b) kwotę gwarancji (poręczenia),
c) termin ważności gwarancji (poręczenia), np. „od dnia ___ do dnia ___”
10. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, tj. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane).
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Zasady wnoszenia wadium, określone w tej części zapytania ofertowego, dotyczącą również przedłużania ważności wadium.
18. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w poniższym zakresie:
1.1 Termin lub zakres realizacji zamówienia:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wnio-sek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewi-dzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,
c) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powo-łuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewi-dzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączą-cej Strony więzi prawnej, spełniającego łącznie następujące warunki:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej Stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
d) zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w ofercie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp., pod warunkiem, że równoważne urządzenie będzie miało parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty utrzymania, eksploatacji i utylizacji będą nie wyższe niż koszty urządzeń ofe-rowanych przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-nych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wyko-naniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
b) w przypadku rezygnacji z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw,
c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (dostawy zamienne). Rozliczenie ewentualnych dostaw zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stano-wić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla dostaw podstawowych, a kosztorysem dostaw zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) w zakresie zmiany kolejności i terminów dostaw,
b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają-cym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
d) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunię-cie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
e) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególno-ści spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyj-nymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec: ostateczny termin realizacji umowy bądź terminy dostaw po-szczególnych etapów, lub terminy wynikające z harmonogramów płatności,
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicz-ność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-ści, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przed-miotu zamówienia, terminu realizacji,
g) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tre-ści umowy,
h) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
i) zmiany i modyfikacje w harmonogramie dostaw, nie prowadzące do zmiany ostatecz-nego terminu dostaw, na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek.
2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony. W przypadkach wymagających uzy-skania zgody odpowiedniej instytucji współfinansującej realizowany projekt, wprowadzenie okre-ślonej zmiany jest możliwe, po uzyskaniu jej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

26. Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy (wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) zestawienie asortymentowe urządzeń (wg wzoru załącznika nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego),
c) wykaz dostaw (wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) oświadczenie o braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
e) wadium wg pkt 6 zapytania ofertowego
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 10 ppkt 1 zapytania ofertowego (22-400 Zamość, ul. Strefowa 6). Zaleca się dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
f) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie),
g) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis kryteriów zawarto w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 2019 masket.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu ofertowym Wykonawców, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiają-cym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prze-prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopni w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w ppkt 1 i 2 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASKET PIOTR POZNAŃSKI

Adres

Ogrodnicza 39

22-400 Skokówka

lubelskie , zamojski

Numer telefonu

604902395

Fax

84-627-12-33

NIP

9221113523

Tytuł projektu

Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony.

Numer projektu

POPW.01.03.02-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

D&D System L.Domino, R. Dziadura sp. j ul. Lubelska 16 A 21-050 Piaski NIP 563-242-31-63
Kwota oferty brutto: 1 622 831,25 zł
Data wpływu: 14-01-2020 godz: 11:25
Liczba wyświetleń: 451