Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Data publikacji: 16.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1212130

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2. 12.11.2019r. - Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców - odpowiedzi znajdują się w pliku pn. 12.11.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania
1. 24.10.2019r. - Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego w tym treść ogłoszenia (kryteria oceny ofert) - informacje na temat wprowadzanych zmian znajdują się w pliku pn. 24.10.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.11.2019r.
2. Oferta powinna mieć formę skanu.
3. Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@fnp.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Czajka, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 22 311 84 48

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej oraz międzynarodowej,
2) rezerwacja oraz sprzedaż miejsc noclegowych w kraju oraz za granicą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej oraz międzynarodowej,
2) rezerwacja oraz sprzedaż miejsc noclegowych w kraju oraz za granicą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Przedmiot zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej oraz międzynarodowej,
2) rezerwacja oraz sprzedaż miejsc noclegowych w kraju oraz za granicą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Kod CPV

63512000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
• 55100000-1 usługi hotelarskie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia dla różnych zamawiających, z których każde obejmowało m.in. rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na krajowe lub zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto (całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące usługi rezerwacji i ceny biletów).

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać zasady IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które wymagają aneksu do Umowy:
1) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Kwota brutto Umowy ulegnie wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT,
2) dokonywania zmian w OPZ, jeżeli takie zmiany usprawnią proces realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że obie Strony wyrażają zgodę na takie zmiany i nie będą one miały wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
3) wprowadzania innych zmian w Umowie, których zakres i warunki na jakich mogą być wprowadzane są określone w odpowiednich przepisach określających zasady wprowadzania zmian do umów zawartych w ramach prowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności,
4) zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które nie wymagają aneksu do Umowy:
1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych biletów lub miejsc noclegowych w stosunku do ilości szacunkowych wskazanych w OPZ, w zależności od potrzeb Zamawiającego z tym, że zwiększenie zakresu Umowy możliwe jest do wysokości 20% wartości całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym znajduje się m.in. wycena całego zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a także informacje na temat doświadczenia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
2) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Zamawiający wraz z ofertą żąda od Wykonawcy przedłożenia ważnego certyfikatu przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA), lub ważnej autoryzacji IATA uprawniającej do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych.
3) Referencje lub inne dokumenty pochodzące od co najmniej 2 różnych Zamawiających potwierdzające, że co najmniej 2 zamówienia, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 4 Zapytania ofertowego są lub zostały zrealizowane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający (FNP) jest podmiotem, na rzecz którego wskazane zamówienia były lub są realizowane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich należyte realizowanie lub zrealizowanie.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
5) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika
z dokumentów rejestracyjnych firmy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
1) Kalkulacja cen biletów lotniczych – 50%,
2) Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego – 30%,
3) Suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego, autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu – 20%.
2. Szczegółowe zasady oceny ofert znajdują się w Dz. IV Zapytania ofertowego nr 17/POIR/2019 z dnia 16.10.2019r.

Wykluczenia

1. Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączonych do oferty dokumentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Adres

Ignacego Krasickiego 20/22

02-611 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228459501

Fax

228459501

NIP

5260311952

Tytuł projektu

Wsparcie zadań FNP jako IW POIR w ramach działania 4.4 PO IR poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej PO IR w latach 2019-2020

Numer projektu

POIR.05.01.00-00-0006/18-00

Inne źródła finansowania

POIR.04.03.00-00-0001/15-06 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach działania 4.3 MAB POIR 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa z ceną brutto: 18 963,15 zł,
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2019r.
Liczba wyświetleń: 240