Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż nowego plotera do cięcia z filtrem.

Data publikacji: 23.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1212111

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

07.02.2020 r.
Zapytanie ofertowe zostało przedłużone do 14.02.2020 r.

31.01.2020 r.
W zawiązku z zapytaniami dot. pełnej specyfikacji urządzenia, uzupełniono opis "Przedmiot Zamówienia" oraz przedłużono postępowanie ofertowe o kolejne 7 dni.
Treść zapytania od potencjalnego Dostawcy w sekcji: "Pytania i wyjaśnienia"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta zawiera:
a) Formularz ofertowy – zał. 1
b) Dokument rejestrowy Oferenta,
c) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
d) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym – zał. 2.
e) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – zał. 3.
f) Specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą charakterystykę parametrów urządzeń – przygotowany na wzorze własnym, pamiętając o odniesieniu się do parametrów urządzenia, zawartych w punkcie: Przedmiot zamówienia
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
5. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Na ofercie należy podać ceny netto i brutto.
7. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przygotowania protokołu wyboru oferty.
8. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
11. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kreator.dotacje@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Kreator Groniewski, Kaczmarczyk Spółka Jawna, Wadowice ul. Krótka 1, 34-100 Wadowice).
12. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie powyżej adres mailowy.
13. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kreator.dotacje@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycjusz Groniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602595929

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego plotera do cięcia z filtrem wg podanej specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Rudnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego plotera do cięcia z filtrem w ramach realizacji projektu pn. "Wdrożenie wyników prac B+R w procesie grawerowania komponentów obuwniczych, przy wykorzystaniu technologii laserowej" w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ Projektu A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego plotera do cięcia z filtrem, który umożliwi wykrajanie skórzanych elementów z arkusza skóry.

Parametry techniczne:
- Moc 110-130W
- Maksymalny zakres głowicy na osi X min. 1000
- Maksymalny zakres głowicy na osi Y min. 700
- Ogniskowa (2 - 4")
- Szerokość pasków na osi Y (20-40mm)
- Szerokość pasków na osi X (20-40mm)
- Silnik na osi Y (4-8A)
- Silnik na osi X (3-6A)
- Filtr spalin o pojemności (300-400m3/h)

Przedmiot zamówienia powinien być zgodny, równoważny lub lepszy w porównaniu do charakterystyki zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. Zakres równoważności dotyczy parametrów urządzenia - Wykonawca potwierdza zakres równoważności poprzez uzasadnienie, że przedstawione przez niego urządzenie pomimo innych parametrów nie jest gorsze w zakresie funkcjonalności niż urządzenie przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz że pozwoli na optymalne przeprowadzenie procesu produkcji, a zatem na poprawną realizację projektu.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy): maksymalnie do 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Dostawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
3) Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Dostawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
4) Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia woli Dostawcy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą (m.in. w zakresie terminu dostawy, terminu płatności) za obopólnym porozumieniem stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
a) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.
- w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
- w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.
- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
a. opisu propozycji zmiany
b. uzasadnienia zmiany
c. opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
b. W wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.
6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić:
• ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym zgodne z wzorem stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
• oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
• specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą charakterystykę parametrów urządzenia – przygotowaną na wzorze własnym,
• dokument rejestrowy Dostawcy,
• pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentu rejestrowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymogami;
• zakres funkcjonalności oferowanych urządzeń musi być zgodny z określonymi wymogami

2. Kryterium oceny ofert:
• Cena zamówienia netto (C) - 60%
• Okres gwarancji (G) – 20%
• Czas reakcji serwisowej (S) – 20%

3. Sposób dokonywania oceny:

• Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru:
C = ( Cmin / CR ) x 60 [pkt]
C – ilość punktów dla kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena netto spośród ocenianych ofert [PLN],
CR – cena netto oferty rozpatrywanej [PLN]

• Kryterium okres gwarancji będzie wyliczane wg wzoru:
G = ( GR / Gmax) x 20 [pkt]
G – ilość punktów dla kryterium okres gwarancji,
GR – okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie [msc.],
Gmax – maksymalny okres gwarancji spośród ocenianych ofert [msc.]

• Kryterium czas reakcji serwisowej będzie wyliczane wg wzoru:
S = ( Smin / SR) x 20 [pkt]
S – ilość punktów dla kryterium czas reakcji serwisowej,
Smin – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród ocenianych ofert [godz.],
SR – czas reakcji serwisowej w rozpatrywanej ofercie [godz.]

OCENA KOŃCOWA: C + G + S = suma punktów

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru przedstawionego powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana do podpisania umowy o realizację zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KREATOR GRONIEWSKI, KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Krótka 1

34-100 Wadowice

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

48609876842

NIP

5512514041

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w procesie grawerowania komponentów obuwniczych, przy wykorzystaniu technologii laserowej

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0136/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. ,,Wdrożenie wyników prac B+R w procesie grawerowania komponentów obuwniczych, przy wykorzystaniu technologii laserowej" realizowany w ramach działania 3.4. Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ Projektu A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Liczba wyświetleń: 178