Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: "Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)"

Data publikacji: 15.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2019

Numer ogłoszenia

1211666

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

7. Zamawiający, na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów zmienił wymagania dotyczące gwarantowanego terminu realizacji dostawy. W Zapytaniu ofertowym zmieniono stosowny zapis w pkt. 3.4. na "nie później niż 28 lutego 2020”.  Zmienione Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Jednocześnie Zamawiający termin składania ofert na 07-11-2019 do godz.14.00.
6. Na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów został zmieniony termin składania ofert na 06 11 2019 do godz. 14.00
5. Na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów został zmieniony termin składania ofert na 31 10 2019 do godz. 12.00
4. W związku ze zmianami w Zapytaniu ofertowym i Umowie Zamawiający zmienia termin składania ofert na 28.10.2019. godz. 14.00.
3. Na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów Zamawiający dokonał zmian w Zapytaniu ofertowym opisanych w szczegółach w Informacji dla Oferentów nr 3 (Załącznik), polegających na:
• Pytanie 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika napędu mieszadła o mocy 3 kW.
• Pytanie 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaszcza grzewczego o powierzchni wymiany ciepła 11.5 m2.
• Pytanie 10. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w Umowie wymienione w pkt. 4 i 6 Informacji dla Oferentów (wartości
zapisane w umowie zostaną ustalone z wybranym Oferentem w drodze negocjacji) dotyczące:
-ustalenia terminu usunięcia wad i usterek w porozumieniu Dostawcy i zamawiającego (par. 3.3.j. oraz par. 6.6. Umowy )
-ustaleniu kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (par.10.4.
Umowy)

2. Na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów Zamawiający dopuścił termin gwarancyjny dla przepływomierza masowego nie krótszy niż 12 miesięcy.
1. Na wniosek jednego z potencjalnych Oferentów został zmieniony termin składania ofert na 25 10 2019 do godz. 14.00

Miejsce i sposób składania ofert

7. Opis sposobu przygotowywania ofert.
7.1. Oferta winna zawierać:
i. nazwę oferenta, siedzibę, dane rejestrowe (nr KRS, CEIDG, NIP itp),
ii. datę sporządzenia,
iii. datę ważności oferty,
iv. cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia (dla każdej części oferowanego przedmiotu zamówienia oddzielnie),
v. termin realizacji zamówienia,
vi. warunki i termin płatności,
vii. warunki i okres gwarancji.
7.2. Dostawca może składać oferty na jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia.
7.3. Oferta wraz z stanowiącymi jej integralną cześć załącznikami musi być sporządzona przez Dostawcę według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.
7.4. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.
7.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta może być dostarczona jako dokument papierowy lub drogą elektroniczną w formacie PDF (zabezpieczony hasłem lub bez zabezpieczenia). Hasło do dokumentów zabezpieczonych Oferent przesyła odrębnym mailem.
7.6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane, a w wersji papierowej złączone w sposób trwały.
7.7. Oferent zamieszcza ofertę w formie pisemnej w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w sposób przedstawiony w pkt 8.3 Zapytania ofertowego.
7.8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
7.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla potrzeb kontroli lub rozliczenia przedmiotowego zamówienia, dokonywanej przez osoby lub podmioty do tego upoważnione zastrzega sobie możliwość ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile zajdzie taka konieczność.
7.11. Oferenci, których oferty nie będą zawierały informacji pozwalających na stwierdzenie ich ważności mogą zostać wezwani do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów. W przypadku braku dostarczenia uzupełnień we wskazanym terminie, lub dostarczenie niepełnych uzupełnień lub dostarczenie uzupełnień niezgodnych z wymogami zapytania ofertowego, oferty zostaną odrzucone po ich wcześniejszym rozpatrzeniu.
8.1. Oferty należy składać
• w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w g. 08.00 – 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) lub
• w formie elektronicznej na przesyłać adres biuro@pachemtech.eu.
8.2. Termin na złożenie ofert: do 23 października 2019 godz. 14.00
8.3. Za datę złożenia oferty w formie papierowej uznaje się datę jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
8.4. Oferent powinien umieścić ofertę w formie papierowej w kopercie która będzie posiadać następujące oznaczenia: Postępowanie przetargowe nr ……. - nie otwierać przed dniem ……… Tę kopertę Wykonawca powinien umieścić w kolejnej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 zapytania ofertowego,
8.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pachemtech.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Wiśniewski; biuro@pachemtech.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 24 36 72 500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy/Dostawców składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)” wymienionych w SOPZ (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Płock Miejscowość: Płock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy/Dostawców składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)” w związku z realizowanym projektem pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”.

Przedmiot zamówienia

3.1. W zakresie niniejszego zamówienia wybrany Dostawca będzie zobowiązany do:
• dostarczenia do siedziby Zamawiającego (DDP wg INCOTERMS 2000) aparatów i urządzeń zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 (SOPZ),
• dostarczenie dokumentacji ruchowej, instrukcji obsługi niezbędnych do prawidłowego montażu i eksploatacji dostarczonych urządzeń,
• dostarczenie wymaganych atestów, certyfikatów oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji w UDT (jeżeli dotyczy).
• rozruch mechaniczny (jeżeli dotyczy),
• przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (jeżeli dotyczy).
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3.3. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił zakres zamówienia na odrębne części. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda z części przedmiotu zamówienia będzie oceniana odrębnie.
3.4. Dostawca, z zastrzeżeniem pkt 11.2., zapewni realizację zamówienia w podstawowym terminie do 13 tygodni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
Zamawiający dopuszcza dłuższy termin realizacji dostawy, lecz nie później niż 28 lutego 2020 r.
Dostawca zbiorników i/lub reaktora zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy, przedstawi harmonogram realizacji dostawy (mn. zakończenie projektowania, wytwarzania, podstawowych odbiorów jakościowych i dostawy).
3.5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy deklarowanego w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 1 % ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 50% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu zamówienia.
3.6. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem ofertowym dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich, wynikające z działania Wykonawcy lub jego podwykonawców, w zakresie działalności będącej przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż podwójna wartość oferty lub zobowiązanie do zawarcia takiego ubezpieczenia przed przystąpieniem do prac.
3.7. Oferent zobowiązany jest zaoferować co najmniej 24-miesięczną gwarancję i rękojmię na oferowany przedmiot zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego dostawy bez uwag.
3.8. Oferent zapewni czas reakcji serwisowej wynoszący do 72 godzin. Czas reakcji serwisu zdefiniowany został jako czas podany w godzinach, jaki upłynie od momentu dokonania zgłoszenia wad drogą mailową przez Zamawiającego (na podany w ofercie adres mailowy oferenta) do momentu przyjazdu serwisantów (techników) Wykonawcy na miejsce zainstalowania przedmiotu zamówienia i podjęcia czynności serwisowych.
3.9. Cena przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku i uruchomienia dostarczonych aparatów/urządzeń. Cena zawiera również koszty przeglądów gwarancyjnych (jeśli będą wymagane dla zachowania gwarancji).
3.10. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fabrycznych i prawnych.
3.11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

44610000-9

Nazwa kodu CPV

Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 44611000-6 – Zbiorniki;
• 44611400-0 – Cysterny do przechowywania;
• 44615000-4 – Zbiorniki ciśnieniowe
• 42100000-0 - Maszyny przemysłowe;
• 42120000-6 - Pompy i sprężarki;
• 42122400-4 - Pompy wirowe i podnośniki cieczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

3.4. Dostawca, z zastrzeżeniem pkt 11.2., zapewni realizację zamówienia w podstawowym terminie do 13 tygodni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
Zamawiający dopuszcza dłuższy termin realizacji dostawy, lecz nie później niż 28 lutego 2020 r.
Dostawca zbiorników i/lub reaktora zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy, przedstawi harmonogram realizacji dostawy (mn. zakończenie projektowania, wytwarzania, podstawowych odbiorów jakościowych i dostawy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
4.1.1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• nie jest podmiotem w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń Oferenta złożonych w formularzu oferty.

Dodatkowe warunki

4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
4.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu konfliktu interesów.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Oferenta z postępowania, Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik nr 4).
4.2. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 4.1. Zapytania ofertowego podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

12.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w sytuacji gdy zmiana nie ma charakteru istotnego w rozumieniu Wytycznych lub zmiana dotyczy lub wynika z okoliczności o których mowa w rozdziale 6.5.2. pkt 22 lit b)-e) Wytycznych.
12.2. Strony przewidują możliwość zmiany (za porozumieniem stron) dotyczącej przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej realizacji, w następujących sytuacjach:
12.2.1. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
12.2.2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
12.2.3. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
12.3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oferta winna zawierać:
i. nazwę oferenta, siedzibę, dane rejestrowe (nr KRS, CEIDG, NIP itp),
ii. datę sporządzenia,
iii. datę ważności oferty,
iv. cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia (dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie),
v. termin realizacji zamówienia,
vi. warunki i termin płatności,
vii. warunki i okres gwarancji.
3. Zaparafowany wzór umowy.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
5. Pełnomocnictwo osób podpisujących dokumenty w imieniu Spółki (jeśli wymagane)
6. Karta Gwarancyjna.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w oparciu o poniższe kryteria to 100 pkt.
2. Każda z części przedmiotu zamówienia będzie oceniana odrębnie, według kryteriów wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
3. Zamawiający będzie oceniał poszczególne kryteria w opisany poniżej sposób:
3.1. Cena oferty brutto
Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C=(C min)/(C x)*P
Gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C x – cena podana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany,
P - maksymalna ilość punktów określona w załączniku nr 1 dla danego kryterium, dla ocenianej części przedmiotu zamówienia.
3.2. Objętość całkowita aparatu:
Punkty przyznawane za kryterium „objętość”, wyrażoną w m3, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku, będą liczone wg następującego wzoru:
V=(Vx )/Vmax*P
Gdzie:
V- liczba punktów przyznana danej ofercie za objętość aparatu;
V max - najwyższa wartość objętości aparatu spośród ważnych ofert;
V x - objętość aparatu ocenianego Oferenta;
P - maksymalna ilość punktów określona w załączniku nr 1 dla danego kryterium, dla ocenianej części przedmiotu zamówienia.
3.3. Ilość komór zbiornika
Dla oferowanego zbiornika jednokomorowego - ilość przyznanych punktów - 0.
Dla oferowanego zbiornika dwukomorowego - ilość przyznanych punktów - +20.
3.4. Termin dostawy;
Punkty przyznawane za kryterium „termin dostawy” będą liczone jako ilość tygodni deklarowanego terminu dostawy liczonego od daty ogłoszenia wyników przetargu, wg następującego wzoru:
T=(13-T x )/(T min)*P
Gdzie:
T- liczba punktów przyznana danej ofercie za termin dostawy,
13 - podstawowy termin dostawy;
T min najkrótszy termin dostawy;
T x termin dostawy oferowany przez ocenianego Oferenta
P - maksymalna ilość punktów określona w załączniku nr 1 dla danego kryterium, dla ocenianej części przedmiotu zamówienia.
3.5. Wykorzystanie materiałów lub technologii przyjaznych środowisku
Ocenie podlega, czy Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie korzystał z materiałów i/lub technologii przyjaznych dla środowiska.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zapytania.
4. Po dokonaniu oceny ofert dla każdej części, zostaną zsumowane punkty przyznane przez komisję przetargową dla każdego z kryteriów. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty dla danej części przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta Dostawcy (dla każdej części odrębnie), która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
7. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska równą liczbę punktów, wówczas za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z równych ofert, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kategorii „cena”
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź też pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty, bądź pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami opisanymi w SOPZ
termin dostawy przekracza termin określony w pkt. 3.4. niniejszego Zapytania Ofertowego;
zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Oferenta z postępowania, Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik nr 4

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kobiałka 7a

09-411 Płock

mazowieckie , Płock

Numer telefonu

243672500

NIP

7743149795

Tytuł projektu

Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0377/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zespół oceniający dokonał wyboru dostawców. Wybrano Oferentów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów przy ocenie każdej z części odrębnie. Poniżej informacje o dostawcach wybranych dla poszczególnych części zamówienia wymienionych w SOPZ, zgodnie z pkt. 6.5.2. ppkt. 18. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019:
a) Część 1, Zbiornik manipulacyjny nr 1, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
b) Część 2, Zbiornik manipulacyjny nr 2, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
c) Część 3, Reaktor-mieszalnik, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 137 760,00 PLN brutto;
d) Część 4, Pompa załadunkowo-rozładunkowa, dostawca Boerger Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za cenę 96 987,05 PLN brutto
e) Część 5, Przepływomierz masowy, dostawca Krohne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za cenę 30 750,00 PLN brutto
f) Część 6, Chłodnica powietrzna, dostawca Hennlich sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, za cenę 33 373,98 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 268