Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. analizatora widma czasu rzeczywistego z opcją EMI Pre-compilance w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych”

Data publikacji: 14.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1211645

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert stanowi załącznik nr 4

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kołodziej, Hanna Dylińska Zapytania odnośnie treści dokumentu zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 694 878, 504 960 327

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dostawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz ofertowy ze strony Dostawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę brutto wpisaną słownie.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia mogą zostać zawarte zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, w tym:
A. realizacji przez Dostawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania dostawy) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy/części Umowy realizowanej przez Dostawcę/Wykonawcę). Wysokość zastrzeżonej w podpunkcie A) kary umownej nie może przekroczyć 10 % wartości umowy,
B. przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też mających na celu popełnienie oszustwa w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca/Wykonawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy / części Umowy realizowanej przez Dostawcę/Wykonawcę),
C. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę/Wykonawcę Umowy zgodnie z jej postanowieniami - w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy/ części Umowy realizowanej przez Dostawcę/Wykonawcę).
5. Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy/Wykonawca na podstawie faktury obejmującej zapłatę za wykonaną dostawę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”, sporządzony po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
6. W związku z tym, że środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a cel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy też ochronę środowiska, Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020:
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
Kopia karty katalogowej oferowanego produktu zawierająca parametry techniczne nie gorsze niż ujęte w zapytaniu.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający może udzielić Dostawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,
2. Zamawiający może udzielić Dostawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Kryterium 1 - „cena brutto”- waga punktowa/procentowa 100%
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: w kryterium 1) najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę brutto najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 100/ cena brutto oferty ocenianej).

2) Kryterium 2 rozstrzygające – „Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?” – waga punktowa 0-10pkt.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym*, Zamawiający dokona wyboru oferty korzystniejszej jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat; w Kryterium 2 rozstrzygającym oferta, do realizacji przedmiotu zamówienia której zostaną wykorzystane materiały z recyklingu otrzyma 10pkt. (Tak), oferta, do realizacji przedmiotu zamówienia której NIE zostaną wykorzystane materiały z recyklingu otrzyma 0 pkt. (Nie).
*Oferty, które uzyskały równą liczbę punktów po uwzględnieniu Kryterium 1 - „cena brutto”.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne niż wskazane w lit. a-d.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Nowy Kisielin-A. Wysockiego 8

66-002 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

68 328 20 68

Fax

68 328 20 68

NIP

9731013938

Tytuł projektu

Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0283/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 179