Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na stanowisko Programista - 2 osoby i Testera – 2 osoby

Data publikacji: 11.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

1211515

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

I. Oferty należy składać do dnia: 21.10.2019 godz. 24:00.
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu poprzez dowolną z poniższych form:
1) Pocztą tradycyjną: WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6.
2) Osobiście w Biurze Projektu: WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 lub WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 23.
3) Pocztą elektroniczną: m.woszczyna@wasko.pl

III. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami:
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi,
• Załącznik nr 3: Oświadczenie osoby oddelegowanej - doświadczenie,
w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności oferty) i złożyć w zamkniętej kopercie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opatrzeć napisem (na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail):

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ZO/REGOS/002/10/2019 z dnia 11-10-2019 r. w ramach projektu REGOS. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.10.2019 GODZ. 24:00”

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Oferenta. Wszystkie dokumenty do Oferty powinny być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę, a w przypadku poczty elektronicznej oferta i załączniki powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert. Uprawnienie do reprezentacji Oferenta powinno wynikać z dokumentów rejestrowych, w szczególności z KRS, CEIDG, ewentualnie pełnomocnictwa (należy załączyć) bądź składane w imieniu własnym osoby fizycznej aplikującej na dane stanowisko. Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym punkcie będą pozostawione bez rozpoznania. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.

IV. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: m.woszczyna@wasko.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00). Wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będzie rozpoznany przez Zamawiającego niezwłocznie, przy czym wniosek taki może być złożony przez Oferenta Zamawiającemu nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed dniem składania ofert (wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania).

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w każdym czasie, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.woszczyna@wasko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woszczyna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 224 620

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest podjęcie współpracy na podstawie umowy zlecenia na stanowisko Programista (2 osobo-etaty) na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest podjęcie współpracy na podstawie umowy zlecenia na stanowisko Tester (2 osobo-etaty) na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie wykonawców (2 osobo-etaty) na stanowisku Programista – umowa zlecenie.
Zatrudnienie wykonawców (2 osobo-etaty) na stanowisku Testera – umowa zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty (2 osobo-etaty) oraz usług testera (2 osobo-etaty) na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją projektu pn. „REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla Działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020).

Rodzaj umowy: umowa zlecenia
Wymiar czasu pracy w ramach projektu dla 1 osoby/m-c nieprzekraczający: pełnego etatu.
Zapotrzebowanie na usługi dla niniejszego projektu oszacowano na poziomie:
• Na stanowisko Programisty (2 osobo-etaty): przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy w trakcie realizacji projektu (do 26.02.2021).
• Na stanowisko Tester (2 osobo-etaty): przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy w trakcie realizacji projektu (do 26.02.2021).

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy (1 osoby) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru w ramach załącznika nr 1 Formularz ofertowy.

Wymagania:
1) Wykształcenie średnie (ukończona szkoła ponadpodstawowa, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148 z późn. zm.) o profilu/ specjalności/ specjalizacji/ kierunku: informatyka lub matematyka lub fizyka, albo wykształcenie wyższe techniczne.
2) Główne obowiązki Programisty: prace programistyczne z wykorzystaniem języków programowania: Java, Java Script, Type Script, CSS3, bazy danych i znajomość i wykorzystanie podstawowych mechanizmów integracyjnych dla rozwiązań IT (Web service, Web API). Znajomość zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji takich jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne; Znajomość min. jednego z języków programowania wspomagających programowanie sztucznej inteligencji: Python lub R lub Lisp; Doświadczenie w zakresie wydobywania informacji z tekstu: screen scraping, web scraping; Doświadczenie w korzystaniu z min. jednej z wybranych platform programistycznych do wspomagania AI: TensorFlow lub Azure AI.
3) Główne obowiązki Testera: Znajomość metodologii związanych z testowaniem oprogramowania. Znajomość narzędzi wspomagających testy funkcjonalne i wydajnościowe (LoadRunner, Selenium).

Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) Zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy wskazaną przez Zamawiającego,
2) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów dotyczących przedmiotowych prac,
3) Przekazanie Zamawiającemu, majątkowych praw autorskich do wszelkich zrealizowanych prac,
4) Złożenia oświadczenia dotyczącego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów w wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie.
5) Zachowanie poufności w zakresie realizowanych prac i przez okres 3 lat od zakończenia współpracy.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV - uzupełnienie
73120000-9 "Usługi eksperymentalno-rozwojowe"

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 26 lutego 2021 r.
1) Szacowany termin realizacji zamówienia został ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w toku realizacji projektu, co wynikać będzie ze zmian do Umowy o dofinansowanie;
3) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty końcowej zamówienia, tj. 26.02.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/002/10/2019 - FORMULARZ OFERTOWY
• Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/002/10/2019 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA POMIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI
• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/002/10/2019 - OŚWIADCZENIE OSOBY ODDELEGOWANEJ - DOŚWIADCZENIE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (waga 80pkt) i liczba RBH zadeklarowana w projekcie (waga 20 pkt)

Najniższa cena – stawka brutto 1 RBH (z VAT) w złotych polskich
1. Cena brutto 1 RBH x 80 pkt : Punkty za kryterium „cena brutto 1 rbh” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto 1 RBH oferty najtańszej
——————————————— x 80 = ilość punktów
Cena brutto 1 RBH oferty badanej

Sposób obliczania ceny: Cena obejmuje cenę jednostkową zamówienia, czyli cenę brutto w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę w ramach danej usługi w całym okresie realizacji projektu.

2. Liczba RBH zadeklarowana w projekcie x 20 pkt : Punkty za kryterium „liczba RBH zadeklarowana w projekcie” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Liczba RBH zadeklarowana w projekcie x 20 – ilość punktów

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WASKO S.A.

Adres

Generała Leona Berbeckiego 6

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

323328525

Fax

323325505

NIP

9542311706

Tytuł projektu

REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-035C/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Krzysztof Kramarz (osoba fizyczna, dane osobowe niepublikowane, RODO) : cena: 47 600,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych, 00/100).
2. Damian Kucharski (osoba fizyczna, dane osobowe niepublikowane, RODO) : cena: 46 240,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych, 00/100).
3. Jacek Gawlik (osoba fizyczna, dane osobowe niepublikowane, RODO) : cena: 54 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych, 00/100).
4. Łukasz Olszowski (osoba fizyczna, dane osobowe niepublikowane, RODO) : cena: 26 250,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100).
Liczba wyświetleń: 384