Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu urządzeń w postaci przecinarki wodno-plazmowej wraz z wanną z systemem odszlamiania i wycinarki laserowej w celu wdrożenia innowacji w zakresie procesu produkcyjnego

Data publikacji: 10.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1211259

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona osobiście (w dni powszednie od 9:00 do 15:00), listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego):
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe " FRĄCZEK " Eksport - Import Paweł Frączek
Wanaty, ul. Spokojna 99
42-260 Kamienica Polska

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Frączek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 330 650

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu urządzeń w postaci przecinarki wodno-plazmowej wraz z wanną z systemem odszlamiania i wycinarki laserowej w celu wdrożenia innowacji w zakresie procesu produkcyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Wanaty

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup systemu urządzeń w postaci przecinarki wodno-plazmowej wraz z wanną z systemem odszlamiania i wycinarki laserowej w celu wdrożenia innowacji w zakresie procesu produkcyjnego, co pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest system urządzeń w postaci przecinarki wodno-plazmowej wraz z wanną z systemem odszlamiania i wycinarki laserowej w celu wdrożenia innowacji w zakresie procesu produkcyjnego.

CZĘŚĆ I. PRZECINARKA WODNO-PLAZMOWA SŁUŻĄCA DO PRZECINANIA MATERIAŁÓW ZGODNIE Z ZAPROGRAMOWANYMI WYMIARAMI

Wymogi techniczne i technologiczne:
- efektywny obszar roboczy w osiach X,Y: 3000mm x 1500mm
- ścieżka osi Z: 200mm
- dokładność powtórzonego pozycjonowania: ± 0.025mm
- dokładność cięcia: ± 0.2mm

CZĘŚĆ II. WANNA Z SYSTEMEM ODSZLAMIANIA I RUCHOMYM LUSTREM WODY

Wymogi techniczne i technologiczne:
- zastosowanie systemu odszlamiania
- zastosowanie ruchomego lustra wody
- możliwość zintegrowania z przecinarką wodno-plazmową

CZĘŚĆ III. WYCINARKA LASEROWA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYCINANIA W TECHNOLOGII 3D

Wymogi techniczne i technologiczne:
- obszar cięcia - 3000x1500 mm
- szybkość poruszania się w osi X i Y - 100m/min
- maksymalny ciężar arkuszu metalu (materiał) - 900 kg
- obszar osi X - 3020 mm
- obszar osi Y - 1520 mm
- obszar osi Z - 100mm
- czas wymiany obszaru roboczego - 15s

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w zakładzie Zamawiającego do dnia 31 marca 2020 roku, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. Termin realizacji umowy stanowi kryterium oceny oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszelkie czynności, które odnoszą się do działań wskazanych w ofercie, muszą być realizowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, o ile takie są prawnie wymagane. Dotyczy to również wszelkich uprawnień wynikających z prowadzenia przez podmiot składający ofertę działalności w zakresie przedmiotowym niniejszego ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do Zamawiającego pod adres wskazany w niniejszym Zapytaniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych;
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach;
7. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie,
8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania;
9. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.
10. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane w umowie.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek.

Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w
przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty obligatoryjne wymagane od Wykonawcy:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
- Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu
ofertowym;
- Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
- W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, Wykonawca musi uzasadnić ich zgodność z treścią Zapytania.

Kryteria oceny ofert:
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (60%)
b) OKRES GWARANCJI - ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (10%)
c) CZAS REAKCJI SERWISU – ocenie podlega czas reakcji w dniach, liczony jako przyjazd do
zakładu Zamawiającego (10%)
d) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ocenie podlega termin realizacji w dniach, liczony od dnia podpisania umowy (20%)

Sposób przyznawania punktacji:
a) CENA
C = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x 60
b) OKRES GWARANCJI
G = (długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany okres gwarancji w miesiącach) x 10
c) CZAS REAKCJI SERWISU
S = (najkrótszy czas reakcji serwisu w dniach / czas reakcji serwisu w dniach określony w ofercie badanej) x 10
d) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
T = (najkrótszy termin realizacji zamówienia w dniach od podpisania umowy / termin realizacji zamówienia w dniach określony w ofercie badanej) x 20

P = C+G+S+T

Legenda:
P – punktowa wartość oferty
C – cena netto
G – okres gwarancji w miesiącach
S – czas reakcji serwisu w dniach
T - termin realizacji zamówienia w dniach od podpisania umowy

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów (P). Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy lub gdy podpisanie umowy z takim Wykonawcą stanie się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " FRĄCZEK " EKSPORT - IMPORT PAWEŁ FRĄCZEK

Adres

Spokojna 99

42-260 Wanaty

śląskie , częstochowski

Numer telefonu

502330650

NIP

5732286501

Tytuł projektu

Zakup przecinarki wodno-plazmowej wraz z wanną z systemem odszlamiania i wycinarki laserowej w celu innowacji procesu produkcyjnego.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01C2/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe OLEŃKA Grzegorz Ciekot
ul. Konopnickiej 12A, 42-260 Kamienica Polska
Data wpłynięcia oferty: 25 października 2019r.
Cena: 1.007.613,06 zł brutto (819.197,61 zł netto + 188.415,45 zł VAT)

CZĘŚĆ 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe OLEŃKA Grzegorz Ciekot
ul. Konopnickiej 12A, 42-260 Kamienica Polska
Data wpłynięcia oferty: 25 października 2019r.
Cena: 176.315,73 zł brutto (143.346,12 zł netto + 32.969,61 zł VAT)

CZĘŚĆ 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe OLEŃKA Grzegorz Ciekot
ul. Konopnickiej 12A, 42-260 Kamienica Polska
Data wpłynięcia oferty: 25 października 2019r.
Cena: 1.586.700,00 zł brutto (1.290.000,00 zł netto + 296.700,00 zł VAT)
Liczba wyświetleń: 258