Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej nr 21/2019/GAZ

Data publikacji: 10.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2019

Numer ogłoszenia

1211138

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 17.10.2019r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Miejsce składania ofert:
osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00
lub
− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław) do godz. 14:00
lub
− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 71 724 22 98

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w oprogramowanie dla obsługi turystycznej

Przedmiot zamówienia

Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie dla obsługi turystycznej), które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji minimum.
2. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia ono wymagania określone przez normy europejskie (o ile dotyczy).
3. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pełniło m.in. funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystane w celach edukacyjnych (w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej). Jakość i parametry oferowanego oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
6. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika.
7. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionego oprogramowania łącznie z instalacją na komputerach Partnera Zamawiającego i/lub krótkim instruktażem instalacyjnym, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie będzie dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany oprogramowania na oprogramowanie wolne od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania zgodnego z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

48931000-3

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania szkoleniowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 31.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego
b. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych 20%
b. równy lub dłuższy niż 8 dni kalendarzowych 0%
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 21/2019/GAZ

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 13. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 Zapytania ofertowego_21/2019/GAZ)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłoniona została oferta Piro s.c. Bogumiła Wołowicz Mariusz Galus, ul. Małopolska 4/6, 70-513 Szczecin NIP 8520009023 REGON 810427378. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 722,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 16.10.2019, godz. 10.42.
Liczba wyświetleń: 121