Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z komputerami i oprogramowaniem

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2019

Numer ogłoszenia

1211004

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usunięto nieprawidłowo działający plik formularza ofertowego i zastąpiono poprawnym plikiem.
Wydłużono termin składania ofert o dodatkowe 7 dni.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wynosi czternaście (14) dni i upływa z końcem dnia
30 października 2019 roku.

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w wyznaczonym terminie w języku polskim w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres [biuro@hoffmann.info.pl],
lub listownie/osobiście na adres Zamawiającego:
Osiedle Cechowe 46, 64-840 Budzyń.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z komputerami i oprogramowaniem".
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Cena wykonania prac określona w Ofercie musi być ceną ryczałtową – całkowitą i obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena zostanie zapłacona w terminach wynikających z harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy wykonawczej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 30 dni.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty:
Michał Hoffmann tel. +48 605 671 041,
Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres:
biuro@hoffmann.info.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@hoffmann.info.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Hoffmann

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48605671041

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE:
• OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA DETALI I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (SZT. 2)
• KOMPUTERA WRAZ Z MONITOREM I SYSTEMEM OPERACYJNYM DO OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA (SZT. 2)
• WYKONANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKUPIONYCH MASZYN (SERWO-PRASY WRAZ Z LINIĄ DO PROWADZENIA TAŚMY STALOWEJ, PIONOWEGO CENTRUM FREZERSKIEGO)
• PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO INTEGRACJĘ ZAKUPIONYCH MASZYN Z OPROGRAMOWANIEM DO PROJEKTOWANIA, Z POŚREDNICTWEM INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Budzyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu Nr RPWP.01.05.02-30-0322/18.
Zamawiający, w sytuacji, gdyby dofinansowanie ze środków unijnych zostało cofnięte, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:
1. Komputera wraz z monitorem i systemem operacyjnym do obsługi oprogramowania do projektowania (szt. 2)
A. Stacja robocza (2 szt.)
minimalne wymagania:
• procesor: minimum i7-7700HQ lub równoważny,
• pamięć ram: minimum 32GB
• dysk: minimum 1TB SSD
• karta graficzna NVIDIA Quadro P1000 lub równoważna
• system operacyjny windows 10 prof. lub równoważny
• Gwarancja minimum 3YNBD
B. Monitor (4 szt.) – po 2 szt. do każdej stacji roboczej
minimalne wymagania:
• Matryca: minimum 27'' WQHD IPS lub równoważna
• Jasność: minimum 350cd
• Kontrast: minimum 1000:1
• Czas reakcji: minimum 4ms
• Hub – usb-c
2. Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zakupionych maszyn (serwo-prasy wraz z linią do prowadzenia taśmy stalowej oraz pionowego centrum frezerskiego) obejmującej::
A. wykonanie infrastruktury sieciowej
Instalacja szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem
• szafa 19” 16U lub równoważna wisząca dzielona, z półką, panelem wentylacyjnym i zasilającym (1 szt.),
• switch minimum 24 porty Gigabit Ethernet warstwy 3ciej lub równoważny (2 szt.),
• Gwarancja wieczysta,
B. wykonanie przyłączy teletechnicznych miedzy halą produkcyjna a serwerownią:
• przewód u/utp 6kat ziemny żelowany (4 x 150m),
• przewód XzTKMXpw 25x4x0,5mm – ziemny żelowany (150m),
• przewody ułożone w rurze AROT lub równoważnej,
• gwarancja na okablowanie z certyfikatem minimum 25 lat
• przyłącze do obrabiarki 2x STP kat6,
C. uruchomienie i konfiguracja
3. Oprogramowania do projektowania detali i procesów produkcyjnych (szt. 2)
Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania typu Cad i Cam, w tym umożliwiającego projektowanie obróbki 4-osiowej oraz wizualizację procesów obróbczych.
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne oprogramowania:
• modelowanie bryłowe 3D
• modelowanie powierzchniowe
• modelowanie hybrydowe
• projektowanie dużych założeń
• projektowanie elementów blaszanych
• konstrukcje spawne
• możliwość konfiguracji wersji oraz typoszeregów
• możliwość tworzenia i edytowania listy materiałów
• listy elementów ciętych konstrukcji spawnych,
• automatyczne generowanie tabel otworów, spoin oraz danych gięcia rur
• kontrola rysunków (porównywanie)
• moduł projektowania form
• kontrola wytwarzalności
• automatyczne tworzenie widoków rysunkowych
• analiza pochylenia i podcięcia
• automatyczne odświeżanie widoków rysunkowych
• moduł tworzenia powierzchni na bazie zeskanowanych modeli
• możliwość wymiarowania
4. Opracowanie i wdrożenie interfejsu wymiany danych miedzy systemem Cam, a oprogramowaniem obrabiarek.
Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy, montażu i uruchomienia objętych postępowaniem urządzeń, na terenie istniejącego zakładu.
Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek, znaków towarowych materiałów i urządzeń, bądź technologii wykonania robót, Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w formularzu ofertowym użycie równoważnych materiałów i urządzeń bądź równoważnej technologii wykonania robót, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób bądź technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Kod CPV

48321100-5

Nazwa kodu CPV

System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

BRAK

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudzień 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 2) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).

Dodatkowe warunki

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych.

Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.

Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą, sytuacji finansowej i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 2) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena (przez cenę rozumie się łączną ryczałtową cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - waga 80 %
2. Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki (rozumiany jako najkrótszy czas fizycznego przybycia serwisu do zakładu w celu naprawy gwarancyjnej lub usunięcia usterki) - waga 20 %

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 10.

Sposób przyznawania punktacji:
KRYTERIUM 1. CENA
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(cena oferty z najniższą ceną / cena Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 2. NAJKRÓTSZY CZAS REAKCJI SERWISU W PRZYPADKU GWARANCJI LUB USTERKI
- najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(czas reakcji serwisu oferty z najkrótszym czasem reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki / czas reakcji serwisu Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tj.:
(80% x kryterium Cena) + (20% x kryterium Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki) = Łączna ilość punktów.

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę. W przypadku ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD METALOWY PRODUKCYJNO-­USŁUGOWO-­HANDLOWY ROMAN HOFFMANN

Adres

os. Cechowe 46

64-840 Budzyń

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

605671041

NIP

7660009040

Tytuł projektu

Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0322/18-00

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OFERTA WYBRANA:
AXJOMAT Sp. z o.o.
Ul. Kazimierza Wielkiego 15
64-920 Piła
Polska
data wpływu oferty: 22.10.2019
- cena oferty: wartość netto 104.519,00 PLN
wartość brutto 128.558,37 PLN
- Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 godziny
Liczba wyświetleń: 234