Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 - LINIA ROZLEWNICZA

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-11-2019

Numer ogłoszenia

1210915

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z podaniem waluty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełen zakres przedmiotu zamówienia.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Sposoby składania ofert (do wyboru):
1) osobiście pod adres: hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka, ul. Wspólna 2, 62-045 Pniewy (w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00)
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka, ul. Wspólna 2, 62-045 Pniewy
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: budka_j@op.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

budka_j@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Budka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 666 154

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów linii technologicznej do produkcji nalewek składające się na linię rozlewniczą, tj:
a) Moduł napełniający (półautomatyczna napełniarka butelek) – 1 szt.,
b) Moduł zakręcarko-korkownicy (zakręcarko-korkownica) – 1 szt.,
c) Moduł banderolownicy (półautomatyczna banderolownica) – 1 szt.
d) Moduł obkurczania folii termokurczliwej (obkurczarka dla termokurczliwych kapsuł PVC) – 1 szt.,
e) Moduł etykietowania (automatyczna etykietarka) – 1 szt.,
f) Moduł druku (drukarka) – 1 szt.,
g) Moduł transportowy (zespół transporterów płytkowych) – 1 szt.,
h) Moduł odbiorczo-pakietowy (stół zbiorczy z napędem o regulowanej szybkości gromadzenia butelek) – 1 szt.,
i) Moduł filtra płytowego/świecowego – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: szamotulski Miejscowość: Pniewy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest prawidłowa realizacja projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji nalewek owocowych w firmie hBp-Likvor" poprzez zakup elementów linii rozlewniczej.

Przedmiot zamówienia

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2019"

Kod CPV

42213000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia do 31.03.2020 r. (przez co rozumie się wykonanie, dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia potwierdzone poprzez podpisanie protokołu-zdawczo-odbiorczego bez uwag)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców
posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców
posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców
posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we
wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
• Przedłożenie specyfikacji maszyn i urządzeń pozwalającej ocenić zgodność parametrów technicznych z
wymaganiami z zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 221 000 euro i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
i) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP Wykonawcy
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów, w tym cenę netto i brutto.
• Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) Złożenie specyfikacji maszyn i urządzeń pozwalającej ocenić zgodność parametrów technicznych z wymaganiami z zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert Waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN/waluta obca*, waga: 50 %, maksymalna liczba punktów: 50
b) okres gwarancji w miesiącach, waga: 40 %, maksymalna liczba punktów: 40
c) czas reakcji serwisu*, waga: 10 %, maksymalna liczba punktów: 10
* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej
waluty NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez
Zamawiającego
** czas reakcji rozumiany jako okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych
czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/waluta obca będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min / C r x 100 x 50%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji w miesiącach” będą przyznawane wg następujących
przedziałów:
• gwarancja: 24 miesięcy i mniej – 0 pkt.
• gwarancja: powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt.
• gwarancja: powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt.
• gwarancja: powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 30 pkt.
• gwarancja: powyżej 60 miesięcy – 40 pkt.
c) Punkty w ramach kryterium „czas reakcji serwisu” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• reakcja serwisu powyżej 48 h – 0 pkt
• reakcja serwisu od 48 h włącznie do 24 h włącznie – 5 pkt.
• reakcja serwisu poniżej 24 h – 10 pkt.
Punkty z oceny kryterium a - c zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych
punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli
zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HBP-LIKVOR S.C. ROBERT PRAJS, JAN BUDKA

Adres

62-045 Pniewy

wielkopolskie , szamotulski

Numer telefonu

509666154

Fax

612261400

NIP

7872108433

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii produkcji nalewek owocowych w firmie hBp-Likvor

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1561/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOMPROZ WOJCIECH SPIRKA, ul. Główna 66 /11, 60-019 Poznań
Cena: 587 050,00 PLN netto/722 071,50 PLN brutto
Oferta wpłynęła dnia 30.10.2019 r.
Liczba wyświetleń: 245