Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2019 - kierownika Zespołu Testowego – 1 osoba

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-11-2019

Numer ogłoszenia

1210912

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 Poczty, kurierem lub osobiście
 poczty, kurierem lub osobiście na adres: Ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 poczty elektronicznej na adresy e-mail: twerner@infotower.pl
 Oferty należy składać do dnia 11.11.2019 r.
 Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 Informację, iż została skierowana do INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o. o.
 Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy
 Dane Oferenta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP
 Cenę brutto zamówienia, na którą składa się wynagrodzenie netto + zaliczka na podatek dochodowy + składka na ubezpieczenie zdrowotne, wyrażone jednostkowo za rbh oraz łącznie lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej cena netto oraz cena brutto (netto + podatek VAT)
 Termin realizacji
 Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 Datę sporządzenia oferty
 Datę ważności oferty
 Podpis Oferenta
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

twerner@infotower.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Werner

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie realizacji testów oprogramowania.
Do zakresu obowiązków kierownika zespołu testowego należeć będzie:
 zarządzanie zespołem testerów,
 udział w projektowaniu, wdrażaniu, organizacji procesów w ramach prac rozwojowych,
 tworzenie i koordynacji planów testów,
 wsparcie zespołu testowego w tworzeniu scenariuszy testowych,
 świadczenie wsparcia dla zespołu w dziedzinie testowania,
 praca z zespołem przy rozwiązywaniu problemów, wskazywania optymalnych metodyk testowych dla danego zagadnienia będącego przedmiotem prac rozwojowych
 rozpoznawanie obszarów do poprawy wśród członków zespołu i proponowanie kroków mających na celu zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie umiejętności testowych,
 koordynacji zapewniania danych dla scenariuszy testowych,
 weryfikacji stopnia pokrycia wymagań testami,
 nadzoru technicznego i organizacyjnego nad wykonywanymi testami
 raportowanie testów
Do szczegółowych zadań należeć będzie:
1) badania i testowanie w warunkach rzeczywistych - siódmy poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
- Badanie w jaki sposób informować o wezwaniach.
- Badanie jak przeprowadzać obsługę na urządzeniu będącym w dyspozycji personelu (zakłada się urządzenie mobilne typu smartfon).
- Badanie jak realizować obsługę w sytuacjach awaryjnych, gdy np. personel odrzuca wezwanie.
Sposób analizy wyników: Ocena na podstawie przeprowadzonych testów z grupą pracowników placówki medycznej, który sposób procedowania obsługi zgłoszeń jest najbardziej niezawodny - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Osiągnięcie procedury obsługi zgłoszeń, która będzie zaakceptowana przez wybraną grupę testową potencjalnych użytkowników, z zachowaniem możliwości jej modyfikacji - dziewiąty poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
2) Urządzenie przyzywowe przyłóżkowe (przy łóżku pacjenta)
Badanie nad konstrukcją i funkcjonalnością urządzenia. Musi być skuteczne do wezwania szybkiej pomocy oraz musi umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe funkcje – siódmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Sposób analizy wyników: Ocena prototypu podczas testów z prawdziwymi pacjentami z wybranej do testów placówki medycznej - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie ergonomicznego urządzenia, które będzie umożliwiało rozbudowanie go o dodatkowe funkcje -dziewiąty poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
3) Urządzenia peryferyjne
Badanie najpopularniejszych dostępnych urządzeń medycznych i ich protokołów komunikacyjnych, które można wykorzystać w medycynie i podłączyć do systemu - siódmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Sposób analizy wyników: Ocena techniczna protokołów komunikacyjnych i takiej budowy połączenia, aby było możliwe jak najlepsze wykorzystanie możliwości komunikacyjnych między systemem a urządzeniami - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie dokumentacji technicznej opisującej sposób komunikacji między badanym urządzeniem a systemem - dziewiąty poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Infotower Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu, na stanowisku kierownika Zespołu Testowego – 1 osoba

Przedmiot zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie realizacji testów oprogramowania.
Do zakresu obowiązków kierownika zespołu testowego należeć będzie:
 zarządzanie zespołem testerów,
 udział w projektowaniu, wdrażaniu, organizacji procesów w ramach prac rozwojowych,
 tworzenie i koordynacji planów testów,
 wsparcie zespołu testowego w tworzeniu scenariuszy testowych,
 świadczenie wsparcia dla zespołu w dziedzinie testowania,
 praca z zespołem przy rozwiązywaniu problemów, wskazywania optymalnych metodyk testowych dla danego zagadnienia będącego przedmiotem prac rozwojowych
 rozpoznawanie obszarów do poprawy wśród członków zespołu i proponowanie kroków mających na celu zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie umiejętności testowych,
 koordynacji zapewniania danych dla scenariuszy testowych,
 weryfikacji stopnia pokrycia wymagań testami,
 nadzoru technicznego i organizacyjnego nad wykonywanymi testami
 raportowanie testów
Do szczegółowych zadań należeć będzie:
1) badania i testowanie w warunkach rzeczywistych - siódmy poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
- Badanie w jaki sposób informować o wezwaniach.
- Badanie jak przeprowadzać obsługę na urządzeniu będącym w dyspozycji personelu (zakłada się urządzenie mobilne typu smartfon).
- Badanie jak realizować obsługę w sytuacjach awaryjnych, gdy np. personel odrzuca wezwanie.
Sposób analizy wyników: Ocena na podstawie przeprowadzonych testów z grupą pracowników placówki medycznej, który sposób procedowania obsługi zgłoszeń jest najbardziej niezawodny - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Osiągnięcie procedury obsługi zgłoszeń, która będzie zaakceptowana przez wybraną grupę testową potencjalnych użytkowników, z zachowaniem możliwości jej modyfikacji - dziewiąty poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
2) Urządzenie przyzywowe przyłóżkowe (przy łóżku pacjenta)
Badanie nad konstrukcją i funkcjonalnością urządzenia. Musi być skuteczne do wezwania szybkiej pomocy oraz musi umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe funkcje – siódmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Sposób analizy wyników: Ocena prototypu podczas testów z prawdziwymi pacjentami z wybranej do testów placówki medycznej - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie ergonomicznego urządzenia, które będzie umożliwiało rozbudowanie go o dodatkowe funkcje -dziewiąty poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
3) Urządzenia peryferyjne
Badanie najpopularniejszych dostępnych urządzeń medycznych i ich protokołów komunikacyjnych, które można wykorzystać w medycynie i podłączyć do systemu - siódmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Sposób analizy wyników: Ocena techniczna protokołów komunikacyjnych i takiej budowy połączenia, aby było możliwe jak najlepsze wykorzystanie możliwości komunikacyjnych między systemem a urządzeniami - ósmy poziom gotowości technologicznej (30 godzin)
Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie dokumentacji technicznej opisującej sposób komunikacji między badanym urządzeniem a systemem - dziewiąty poziom gotowości technologicznej (60 godzin)
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia – planowany okres realizacji od 15.11.2019r. do 31.01.2020r. Planowana ilość rbh to 360. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany powyższego terminu – skrócenia, w przypadku zintensyfikowania prac, lub wydłużenia, w przypadku niemożności wykonywania pewnych prac równolegle.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym (wymagania):
1. Wykształcenie związane z zapewnieniem jakości, potwierdzone certyfikatami
• Audytor wewnętrzny ISO 9001 lub
• ISTQB Advanced
2. Doświadczenie w testowaniu oprogramowania przeznaczonego dla służby zdrowia lub urządzeń dedykowanych dla rynku ochrony zdrowia
Obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez oferenta zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszego projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

III. MOŻLIWOŚĆ PODWYKONAWSTWA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

VI. WARUNKI
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 60 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
7. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Warunki zmiany umowy

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
 Ceny łącznej realizacji zamówienia - ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%.
 W przypadku gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą i w ofercie wskaże cenę netto oraz cenę brutto (netto + podatek VAT), do obliczenia punktacji w ramach niniejszego kryterium stosowana będzie cena netto.
 W przypadku gdy oferent nie prowadzi działalności gospodarczej i w ofercie wskaże cenę brutto, na którą składa się cena netto + zaliczka na podatek dochodowy + składka na ubezpieczenie zdrowotne, do obliczenia punktacji w ramach niniejszego kryterium stosowana będzie cena brutto.
Zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największa ilość punktów.

Wykluczenia

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6312649995

Tytuł projektu

Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0652/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

QUALLO Joanna Lisek
Kuleje, Długa 1, 42-134 Truskolasy
cena netto: 31 680,00 zł
cena brutto: 38 966,40 zł
Liczba wyświetleń: 169