Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/10/2019 - przeprowadzenie testów przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny urządzeń medycznych oraz przez personel medyczny z wybranych placówek

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-11-2019

Numer ogłoszenia

1210903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 Poczty, kurierem lub osobiście
 poczty, kurierem lub osobiście na adres: Ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 poczty elektronicznej na adresy e-mail: twerner@infotower.pl
 Oferty należy składać do dnia 11.11.2019 r.
 Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 Informację, iż została skierowana do INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o. o.
 Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy
 Dane Oferenta: imię i nazwisko/nazwę, adres, NIP
 Cenę netto oraz brutto zamówienia
 Termin realizacji
 Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 Datę sporządzenia oferty
 Datę ważności oferty
 Podpis Oferenta
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

twerner@infotower.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Werner

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie testów przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny urządzeń medycznych oraz przez personel medyczny z wybranych placówek, który będzie realizować testy.
Testowanie prototypu przez personel danej jednostki w ich własnej jednostce jest narażony na subiektywne oceny i wpływy danego środowiska. Niezbędne są jak najbardziej obiektywne opinie.
W ramach prac planowane jest przeprowadzenie testów - testami zajmie się personel lekarski i pielęgniarski szpitala, osoby odtwarzające rolę pacjentów oraz specjaliści z dziedziny budowy i eksploatacji urządzeń medycznych. Wymogiem ze strony Wnioskodawcy będzie takie dobranie personelu zarówno pielęgniarskiego i lekarskiego tak aby w jak najwyższym stopniu pokrył z obszarem specjalizacji, które mają wpływ na sposób użytkowanie systemu. Sam proces testowania w zakresie funkcjonalnym systemu odbędzie się na podstawie zdefiniowanych scenariuszy testowych przygotowanych przez personel medyczny. Same testy mają za zadanie sprawdzić działanie systemu w warunkach symulujących rzeczywistą pracę szpitala ale zostanie przeprowadzony w siedzibie wykonawcy. Eksperci z dziedziny budowy i eksploatacji systemów medycznych będą zajmować się
testowaniem urządzeń symulując odporność rozwiązań sprzętowych na różnego rodzaju awarię. Przed przystąpieniem do testów zostanie opracowany Plan testów.
Szczegółowy zakres prac:
1) Badania i testowanie w warunkach rzeczywistych - siódmy poziom gotowości technologicznej
 Badanie w jaki sposób informować o wezwaniach, badanie jak przeprowadzać obsługę na urządzeniu będącym w dyspozycji personelu (zakłada się urządzenie mobilne typu smartfon), badanie jak realizować obsługę w sytuacjach awaryjnych, gdy np. personel odrzuca wezwanie.
 Sposób analizy wyników: Ocena na podstawie przeprowadzonych testów z grupą pracowników placówki medycznej, który sposób procedowania obsługi zgłoszeń jest najbardziej niezawodny - ósmy poziom gotowości technologicznej
 Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Osiągnięcie procedury obsługi zgłoszeń, która będzie zaakceptowana przez wybraną grupę testową potencjalnych użytkowników, z zachowaniem możliwości jej modyfikacji - dziewiąty poziom gotowości technologicznej
2) Urządzenie przyzywowe przyłóżkowe (przy łóżku pacjenta)
 Badanie nad konstrukcją i funkcjonalnością urządzenia. Musi być skuteczne do wezwania szybkiej pomocy oraz musi umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe funkcje – siódmy poziom gotowości technologicznej
 Sposób analizy wyników: Ocena prototypu podczas testów z prawdziwymi pacjentami z wybranej do testów placówki medycznej - ósmy poziom gotowości technologicznej Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie ergonomicznego urządzenia, które będzie umożliwiało rozbudowanie go o dodatkowe funkcje - dziewiąty poziom gotowości technologicznej
3) Urządzenia peryferyjne
 Badanie najpopularniejszych dostępnych urządzeń medycznych i ich protokołów komunikacyjnych, które można wykorzystać w medycynie i podłączyć do systemu - siódmy poziom gotowości technologicznej
 Sposób analizy wyników: Ocena techniczna protokołów komunikacyjnych i takiej budowy połączenia, aby było możliwe jak najlepsze wykorzystanie możliwości komunikacyjnych między systemem a urządzeniami - ósmy poziom gotowości technologicznej
 Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie dokumentacji technicznej opisującej sposób komunikacji między badanym urządzeniem a systemem - dziewiąty poziom gotowości technologicznej.

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Okres realizacji do 31.01.2020r.

[szerzej w załączniku]

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Infotower Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie testów przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny urządzeń medycznych oraz przez personel medyczny z wybranych placówek

Przedmiot zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie testów przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny urządzeń medycznych oraz przez personel medyczny z wybranych placówek, który będzie realizować testy.
Testowanie prototypu przez personel danej jednostki w ich własnej jednostce jest narażony na subiektywne oceny i wpływy danego środowiska. Niezbędne są jak najbardziej obiektywne opinie.
W ramach prac planowane jest przeprowadzenie testów - testami zajmie się personel lekarski i pielęgniarski szpitala, osoby odtwarzające rolę pacjentów oraz specjaliści z dziedziny budowy i eksploatacji urządzeń medycznych. Wymogiem ze strony Wnioskodawcy będzie takie dobranie personelu zarówno pielęgniarskiego i lekarskiego tak aby w jak najwyższym stopniu pokrył z obszarem specjalizacji, które mają wpływ na sposób użytkowanie systemu. Sam proces testowania w zakresie funkcjonalnym systemu odbędzie się na podstawie zdefiniowanych scenariuszy testowych przygotowanych przez personel medyczny. Same testy mają za zadanie sprawdzić działanie systemu w warunkach symulujących rzeczywistą pracę szpitala ale zostanie przeprowadzony w siedzibie wykonawcy. Eksperci z dziedziny budowy i eksploatacji systemów medycznych będą zajmować się
testowaniem urządzeń symulując odporność rozwiązań sprzętowych na różnego rodzaju awarię. Przed przystąpieniem do testów zostanie opracowany Plan testów.
Szczegółowy zakres prac:
1) Badania i testowanie w warunkach rzeczywistych - siódmy poziom gotowości technologicznej
 Badanie w jaki sposób informować o wezwaniach, badanie jak przeprowadzać obsługę na urządzeniu będącym w dyspozycji personelu (zakłada się urządzenie mobilne typu smartfon), badanie jak realizować obsługę w sytuacjach awaryjnych, gdy np. personel odrzuca wezwanie.
 Sposób analizy wyników: Ocena na podstawie przeprowadzonych testów z grupą pracowników placówki medycznej, który sposób procedowania obsługi zgłoszeń jest najbardziej niezawodny - ósmy poziom gotowości technologicznej
 Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Osiągnięcie procedury obsługi zgłoszeń, która będzie zaakceptowana przez wybraną grupę testową potencjalnych użytkowników, z zachowaniem możliwości jej modyfikacji - dziewiąty poziom gotowości technologicznej
2) Urządzenie przyzywowe przyłóżkowe (przy łóżku pacjenta)
 Badanie nad konstrukcją i funkcjonalnością urządzenia. Musi być skuteczne do wezwania szybkiej pomocy oraz musi umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe funkcje – siódmy poziom gotowości technologicznej
 Sposób analizy wyników: Ocena prototypu podczas testów z prawdziwymi pacjentami z wybranej do testów placówki medycznej - ósmy poziom gotowości technologicznej Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie ergonomicznego urządzenia, które będzie umożliwiało rozbudowanie go o dodatkowe funkcje - dziewiąty poziom gotowości technologicznej
3) Urządzenia peryferyjne
 Badanie najpopularniejszych dostępnych urządzeń medycznych i ich protokołów komunikacyjnych, które można wykorzystać w medycynie i podłączyć do systemu - siódmy poziom gotowości technologicznej
 Sposób analizy wyników: Ocena techniczna protokołów komunikacyjnych i takiej budowy połączenia, aby było możliwe jak najlepsze wykorzystanie możliwości komunikacyjnych między systemem a urządzeniami - ósmy poziom gotowości technologicznej
 Efekt końcowy zadania – kamień milowy: Utworzenie dokumentacji technicznej opisującej sposób komunikacji między badanym urządzeniem a systemem - dziewiąty poziom gotowości technologicznej.

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Okres realizacji do 31.01.2020r.

[szerzej w załączniku]

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji do 31.01.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - wymagania:
Ponieważ warunkiem sukcesu realizowanego projektu jest profesjonalne, innowacyjne oraz uwzględniające najnowsze osiągnięcia w obszarze bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz uwzględniające najnowsze trendy w ochronie zdrowia zrealizowanie powyższych zadań, zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia poniższych wymagań:
1. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu urządzeń informatycznych, w tym systemów przyzywowych potwierdzone realizacją przynajmniej jednego projektu o wartości powyżej 200 000 zł netto
2. Posiada doświadczenie w projektowaniu systemów integrujących systemy informatyczne
3. Posiada w zasobach firmy bądź nawiązania współpracy z ekspertami spełniającymi następujące kryteria:
Specjalista nr 1:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: informatyczne systemy czasu rzeczywistego lub równoważna.
 Wiedza z zakresu dyrektywy EMC i jej stosowania oraz norm z nią zharmonizowanych potwierdzona publikacjami naukowymi lub certyfikatami.
 Znajomość tematyki Ambient Assistent Living dla osób niepełnosprawnych potwierdzona publikacjami w czasopismach naukowych lub certyfikatami.
Specjalista nr 2:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: interfejsy komunikacyjne lub równoważna.
 Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu aplikacji mobilnych dla systemu Android.
Spełnienie powyższego będzie weryfikowane na podstawie złożonego Oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

V. WARUNKI
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Warunki zmiany umowy

V. WARUNKI
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
 Ceny zamówienia (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%
Zostanie wybrany oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6312649995

Tytuł projektu

Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0652/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IT System Masters S.C. (ul. Dożynkowa 47, 44-141 Gliwice)
Cena netto: 70 000,00 zł
Cena brutto: 86 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 183