Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2019 - przeprowadzenie testów oprogramowania

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-11-2019

Numer ogłoszenia

1210896

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 Poczty, kurierem lub osobiście
 poczty, kurierem lub osobiście na adres: Ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 poczty elektronicznej na adresy e-mail: twerner@infotower.pl
 Oferty należy składać do dnia 11.11.2019 r.
 Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 Informację, iż została skierowana do INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o. o.
 Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy
 Dane Oferenta: imię i nazwisko/nazwę, adres, NIP
 Cenę netto oraz brutto zamówienia
 Termin realizacji
 Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 Datę sporządzenia oferty
 Datę ważności oferty
 Podpis Oferenta
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

twerner@infotower.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Werner

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów oprogramowania obejmujących koszty utworzenia scenariuszy testowych dla systemu, to jest napisania możliwych działań w systemie, które będą wykonywać użytkownicy, a które powinny być przetestowane pod kątem błędów, braku ergonomii.
Obejmują też każdorazowe uruchomienie cyklu testów - po każdym ulepszeniu/zmianie systemu powinien być przeprowadzony cykl testowy, który sprawdza, czy po zmianach system działa dalej zgodnie z założeniami.
W ramach poziomu gotowości technologicznej siedem, osiem i dziewięć podczas prac rozwojowych w warunkach rzeczywistych istnieć będzie konieczność dostosowania systemu przywozowego do panujących warunków rzeczywistych i w razie konieczności ponowne dostosowanie systemu.
Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - wymagania:
Ponieważ warunkiem sukcesu realizowanego projektu jest profesjonalne, innowacyjne oraz uwzględniające najnowsze osiągnięcia w obszarze bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz
uwzględniające najnowsze trendy w ochronie zdrowia zrealizowanie powyższych zadań, zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia poniższych wymagań:
1. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu urządzeń informatycznych, w tym systemów przeznaczonych dla ochrony zdrowia, potwierdzone realizacją przynajmniej 1 projektu o wartości powyżej 200 000 zł netto
2. Posiada doświadczenie w projektowaniu systemów integrujących systemy informatyczne
3. Posiada w zasobach firmy bądź nawiąże współpracę z ekspertami spełniającymi następujące kryteria:
Specjalista nr 1:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: informatyczne systemy czasu rzeczywistego lub równoważna.
 Wiedza z zakresu dyrektywy EMC i jej stosowania oraz norm z nią zharmonizowanych potwierdzona publikacjami naukowymi lub certyfikatami.
 Znajomość tematyki Ambient Assistent Living dla osób niepełnosprawnych potwierdzona publikacjami w czasopismach naukowych lub certyfikatami.
Specjalista nr 2:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: interfejsy komunikacyjne lub równoważna.
 Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu aplikacji mobilnych dla systemu Android.
Spełnienie powyższego będzie weryfikowane na podstawie złożonego Oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zakres równoważności:
 Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
 Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia.
 W razie wątpliwości co do równoważności rozwiązania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów oraz zleci, jeżeli będzie to konieczne sporządzenie opinii w tym zakresie biegłemu.
Kod CPV: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
Okres realizacji do 31.01.2020r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Infotower Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie testów oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów oprogramowania obejmujących koszty utworzenia scenariuszy testowych dla systemu, to jest napisania możliwych działań w systemie, które będą wykonywać użytkownicy, a które powinny być przetestowane pod kątem błędów, braku ergonomii.
Obejmują też każdorazowe uruchomienie cyklu testów - po każdym ulepszeniu/zmianie systemu powinien być przeprowadzony cykl testowy, który sprawdza, czy po zmianach system działa dalej zgodnie z założeniami.
W ramach poziomu gotowości technologicznej siedem, osiem i dziewięć podczas prac rozwojowych w warunkach rzeczywistych istnieć będzie konieczność dostosowania systemu przywozowego do panujących warunków rzeczywistych i w razie konieczności ponowne dostosowanie systemu.
Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - wymagania:
Ponieważ warunkiem sukcesu realizowanego projektu jest profesjonalne, innowacyjne oraz uwzględniające najnowsze osiągnięcia w obszarze bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz
uwzględniające najnowsze trendy w ochronie zdrowia zrealizowanie powyższych zadań, zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia poniższych wymagań:
1. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu urządzeń informatycznych, w tym systemów przeznaczonych dla ochrony zdrowia, potwierdzone realizacją przynajmniej 1 projektu o wartości powyżej 200 000 zł netto
2. Posiada doświadczenie w projektowaniu systemów integrujących systemy informatyczne
3. Posiada w zasobach firmy bądź nawiąże współpracę z ekspertami spełniającymi następujące kryteria:
Specjalista nr 1:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: informatyczne systemy czasu rzeczywistego lub równoważna.
 Wiedza z zakresu dyrektywy EMC i jej stosowania oraz norm z nią zharmonizowanych potwierdzona publikacjami naukowymi lub certyfikatami.
 Znajomość tematyki Ambient Assistent Living dla osób niepełnosprawnych potwierdzona publikacjami w czasopismach naukowych lub certyfikatami.
Specjalista nr 2:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: interfejsy komunikacyjne lub równoważna.
 Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu aplikacji mobilnych dla systemu Android.
Spełnienie powyższego będzie weryfikowane na podstawie złożonego Oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zakres równoważności:
 Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
 Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia.
 W razie wątpliwości co do równoważności rozwiązania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów oraz zleci, jeżeli będzie to konieczne sporządzenie opinii w tym zakresie biegłemu.
Kod CPV: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
Okres realizacji do 31.01.2020r.

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji do 31.01.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - wymagania:
Ponieważ warunkiem sukcesu realizowanego projektu jest profesjonalne, innowacyjne oraz uwzględniające najnowsze osiągnięcia w obszarze bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz
uwzględniające najnowsze trendy w ochronie zdrowia zrealizowanie powyższych zadań, zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia poniższych wymagań:
1. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu urządzeń informatycznych, w tym systemów przeznaczonych dla ochrony zdrowia, potwierdzone realizacją przynajmniej 1 projektu o wartości powyżej 200 000 zł netto
2. Posiada doświadczenie w projektowaniu systemów integrujących systemy informatyczne
3. Posiada w zasobach firmy bądź nawiąże współpracę z ekspertami spełniającymi następujące kryteria:
Specjalista nr 1:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: informatyczne systemy czasu rzeczywistego lub równoważna.
 Wiedza z zakresu dyrektywy EMC i jej stosowania oraz norm z nią zharmonizowanych potwierdzona publikacjami naukowymi lub certyfikatami.
 Znajomość tematyki Ambient Assistent Living dla osób niepełnosprawnych potwierdzona publikacjami w czasopismach naukowych lub certyfikatami.
Specjalista nr 2:
 Wykształcenie wyższe techniczne: minimum stopień doktora, specjalność: interfejsy komunikacyjne lub równoważna.
 Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu aplikacji mobilnych dla systemu Android.
Spełnienie powyższego będzie weryfikowane na podstawie złożonego Oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

V. WARUNKI
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Warunki zmiany umowy

V. WARUNKI
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
 Ceny zamówienia (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%
Zostanie wybrany oferent, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6312649995

Tytuł projektu

Wsparcie prac badawczo rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnego, bezprzewodowego, cyfrowego systemu przyzywowego dla branży medycznej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0652/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IT System Masters S.C. (ul. Dożynkowa 47, 44-141 Gliwice)
cena netto: 62 000,00 zł
cena brutto: 79 950,00 zł
oferta z dn. 08.11.2019
Liczba wyświetleń: 163