Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 w trybie zasady konkurencyjności na dostawę infrastruktury laboratorium BHP i wyposażenia laboratorium balistycznego z 8 października 2019 r.

Data publikacji: 08.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2019

Numer ogłoszenia

1210698

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona jako skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany na adres e-mail: zamowienia@kartaprzetargowa.pl.
2. Oferta musi być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) katalog mebli lub karty produktów w zakresie przedmiotu oferty,
b) akredytowany certyfikat producenta PN-EN 1475 dygestoria,
c) akredytowany certyfikat producenta PC-EN 13150 stoły,
d) akredytowany certyfikat producenta PN-EN 14727 meble do przechowywania,
e) certyfikat ISO 14001 producenta wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
f) certyfikat ISO 9001 producenta wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
4. Termin składania ofert upływa z końcem dnia 15 października 2019 r. Znaczenie ma czas otrzymania oferty przez zamawiającego.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, jednak zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę.
6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. W tym terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząca realizacji zamówienia.
7. Oferta musi być kompletna, a złożone dokumenty i oświadczenia muszą zawierać potwierdzenie spełniania wymagań określonych w zapytaniu.
8. Wszelkie załączone oświadczenia, które nie zostały złożone przez oferenta należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Oferent może zastrzec, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym oferentom. Informacje te należy odpowiednio oznaczyć napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” oraz jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec informacji stanowiących kryterium oceny ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@kartaprzetargowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Rogalewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 506 503

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa infrastruktury laboratorium BHP i wyposażenia laboratorium balistycznego w formie mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu "Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A."

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa infrastruktury laboratorium BHP i wyposażenia laboratorium balistycznego w formie mebli laboratoryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Unii Europejskiej 12, 14-260 Lubawa.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
5. Nazwa i kod opisujący przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39180000-7 – Meble laboratoryjne
6. Oferent jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich świadczeń wynikających z zapytania ofertowego, w tym jego załączników.

Kod CPV

39180000-7

Nazwa kodu CPV

Meble laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Zamawiający wymaga, by oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwie dostawy mebli laboratoryjnych, każda z nich o wartości co najmniej 55 000 zł,
b) dwie dostawy dygestorium, każda z nich o wartości co najmniej 12 000 zł.
Pojedyncza dostawa może służyć wykazywaniu spełniania jednocześnie obu warunków.
2. W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona jest w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego zapytania.
3. W celu wykazania spełniania wymagań wobec oferenta należy uzupełnić informacje odnoszące się do wymagań w formularzu oferty oraz złożyć wraz z ofertą referencje lub inny dokument, z którego wynika należyte wykonanie dostaw, o której mowa w pkt IV.1.

Dodatkowe warunki

1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. W celu wykazania spełniania wymagania wobec oferenta określonego w pkt 1 należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
Do oferty należy załączyć:
a) katalog mebli lub karty produktów w zakresie przedmiotu oferty,
b) akredytowany certyfikat producenta PN-EN 1475 dygestoria,
c) akredytowany certyfikat producenta PC-EN 13150 stoły,
d) akredytowany certyfikat producenta PN-EN 14727 meble do przechowywania,
e) certyfikat ISO 14001 producenta wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
f) certyfikat ISO 9001 producenta wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Wszelkie załączone oświadczenia, które nie zostały złożone przez oferenta należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny nieodrzuconych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium: Cena netto
Waga kryterium: 80%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: Najniższa oferowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena netto oferowana w badanej ofercie x 80 pkt

Kryterium: Okres gwarancji
Waga kryterium: 10%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: 0,4 pkt za każdy miesiąc przedłużenia okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres gwarancji, maksymalnie 10 pkt

Kryterium: Termin realizacji w tygodniach
Waga kryterium: 8%
Sposób przyznawania punktów:
8 tygodni – 0 pkt
7 tygodni – 2 pkt
6 tygodni – 4 pkt
5 tygodni – 6 pkt
4 tygodnie – 8 pkt

Kryterium: Płyty meblowe i laminaty objęte certyfikatem FSC Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu ich producenta
Waga kryterium: 2%
Sposób przyznawania punktów: Oferent, który zaoferuje, iż wszystkie płyty meblowe i laminaty wykorzystane w produkcji przedmiotu zamówienia zostały objęte certyfikatem FSC Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu ich producenta otrzyma 2 pkt. Oferent, który nie zaoferuje powyższego otrzyma 0 pkt.

W razie braku wskazania okresu gwarancji, terminu realizacji zamawiający uzna, iż oferent nie deklaruje korzystniejszych warunków realizacji niż określone w zapytaniu, a oferent uzyska w danym kryterium 0 pkt.
Cena powinna być wyrażona w złotych bez uwzględnienia podatku VAT (cena netto).
Cena i inne warunki oferty nie będą podlegały negocjacjom.

Wykluczenia

Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DCD LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew
data wpływu oferty: 15.10.2019 r.
cena netto oferty: 52 000 zł
Liczba wyświetleń: 176