Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.1/2019 na dostawę, montaż i uruchomienie nowego Lasera do spawania warstwowych płyt komorowych, oraz szkolenie min. 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia / Inquiry number 2/3.2.1/2019 for supply, assembly and launch of the new Laser for welding layer chamber boards and training of min. 4 employees of the Ordering Party in the scope of the operation of the device

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1210626

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

PL
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać:
a. pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, woj. Podkarpackie, Polska;
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 21.01.2020 roku o godz. 15:00.
3. Oferta powinna być złożona osobiście lub droga pocztową: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.1/2019”
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1a powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/beneficiary/17952 (zakładka „Aktualne ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.1/2019).

Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania oferty znajdują się w części VI Zapytania Ofertowego nr 2/3.2.1/ 2019 stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

EN
1. Offers constituting the reply to the Inquiry should consist of:
a. In writing, i.e. in person or by mail, to the address: Gniewczyna Łańcucka 626, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, woj. Podkarpackie, Polska;
2. The date for sending the offers lapses on 21.01.2020 at 15:00.
3. The offer should be submitted in person or by mail: in a closed envelope with an inscription: „Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.1/2019”
4. The date for submitting the offer shall be understood as the date for coming the offer to the Ordering party to the address indicated in point 1a above.
5. The offer submitted after the deadline will not be considered.
6. The Ordering Party reserves a possibility to extend the period for submitting the offer. Each time he will place the proper information in the Competition base at the address https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/beneficiary/17952 (insert „Current ads”/ Inquiry no. 2/3.2.1/2019).


Detailed infromaction on how to prepare a bid can be found in part VI of the Inquiry number 2/3.2.1/2019, which is attached to this announcement.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Stepaniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 513 450 716

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PL:
Przedmiotem jest zamówienia dostawa, montaż i uruchomienie nowego Lasera do spawania warstwowych płyt komorowych, oraz szkolenie min. 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MIiR/2014-2020/12(4)).
EN:

The subject of the order is the delivery, assembly and start-up of a new Laser for welding sandwich panels, and training of min. 4 Employer employees in the field of device operation.

These procurement procedures are conducted in accordance with the principle of competitiveness set out in the Guidelines of the Minister of Investment and Development of 22 August 2019 regarding the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020 (Ministry of Economy / 2014-2020 / 12 (4)).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: Gniewczyna Łańcucka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

PL:
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie nowego Lasera do spawania warstwowych płyt komorowych, oraz szkolenie min. 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIR.03.02.01-18-0028/18 pn.: „Wzrost konkurencyjności RStechnology Adam Rachfał poprzez wdrożenie znacząco ulepszonej usługi produkcyjnej w zakresie wytwarzania płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i systemach wymiany ciepła, zwłaszcza o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

EN:

The purpose of the order is to select a contractor for the supply, assembly and commissioning of a new Laser for welding laminated cell panels, and training min. 4 Employer employees in the field of device operation.

The order is being carried out under the project no. number POIR.03.02.01-18-0028/18 under the title: „Growth of competitiveness of RStechnology Adam Rachfał by means of implementing significantly improved production service in the scope of generating heating-chilling coats in heat exchange systems and constructions, especially with high capacity and pressure requirements ” Sub-activities 3.2.1 Research for the market, Smart Growth Operational Programme for the years 2014-2020

Przedmiot zamówienia

PL:
Przedmiotem jest zamówienia dostawa, montaż i uruchomienie nowego Lasera do spawania warstwowych płyt komorowych, oraz szkolenie min. 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia o wskazanych poniżej parametrach.
• Źródło laserowe o mocy min. 3 kW/ 1 pasmo;
• Wymiary pasma: szerokość - max. 2 000 mm, długość – max. 12 000 mm;
• Ilość pasm – 2 szt.;
• Maksymalna grubość płyty górnej - min. 1,5 mm;
• Maksymalna grubość płyty dolnej - min. 4,0 mm;
• Typ lasera: oparty o technologię światłowodową (przykładowo typu fiber lub inny typ dostosowany do spawania stali nierdzewnych);
• Rodzaj spawanego materiału: SS AISI 304 (L), SS AISI 316 (L);
• Zapewniające możliwość programowania procesów spawania (optymalizacja procesu spawania) za pomocą programu CAD/CAM z możliwością uzyskania dowolnego kształtu spoin;
• Wyposażone w pulpit operatora do sterowania maszyny;
• Wyposażone w systemy sterowania dla stanowisk w j. polskim:
o pulpit operatora,
o stanowisko technologiczne.
• Zapewniające możliwość regulacji wysokości spawania;
• Wyposażone w system chłodzenia blachy głównej (spodniej);
• Zapewniające możliwość oznaczania tekstem, cyframi oraz logo na górnej płycie;
• Wyposażone w system antykolizyjny;
• Wyposażone w system precyzyjnego bazowania elementu (np. laser liniowy lub równoważny);
• Kabina spawalnicza, szczelna, chroniąca oczy operatora przed promieniowaniem laserowym z możliwością obserwacji procesu spawania;
• Typ wykorzystywanego gazu: Argon / Azot (N2);
• Pomiar przepływu gazu zintegrowany ze sterowaniem maszyny;
• Wyposażone w system odciągu spalin;
• System zapobiegający rysowaniu płyt podczas transportu i procesu spawania;
• Zdalny dostęp do maszyny jako wsparcie personelu obsługującego.

Pozostałe szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w części III Zapytania Ofertowego nr 2/3.2.1/ 2019 stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

EN:
Subject of the order supply, assembly and launch of the new Laser for welding layer chamber boards and training of min. 4 employees of the Ordering Party in the scope of the operation of the device with the parameters defined below.
• Laser source with the power of min. 3 kW/ 1 band;
• Measurements of the band: width - max. 2 000 mm, length - max 12 000 mm;
• Number of bands – 2 pcs;
• Maximum thickness of the upper board - min. 1,5 mm;
• Maximum thickness of the lower board - min. 4,0 mm;
• Type of the laser: based on fiber optic technology (as an example fiber type or another type adjusted to weld stainless steel);
• Type of the material welded: SS AISI 304 (L), SS AISI 316 (L);
• Assuring possibility to program the welding processes (optimisation of the welding process) by means of CAD/CAM program with a possibility to obtain any shape of a weld;
• Equipped with the operator pulpit to steer the machine;
• Equipped with the steering systems in Polish language:
o pulpit of the operator,
o technological post.
• Assuring possibility to adjust the height of welding;
• Equipped with system of the main sheet (bottom);
• Assuring possibility to mark text, numbers and figures/logo’s on the top plate;
• Equipped with anti-collision system
• Equipped with the system of precise basing the element (for instance line laser or equivalent);
• Welding chamber, tight, protecting the eyes of the operator against laser radiation with a possibility to observe the welding process;
• Type of the gas used: Argon / Nitrogen (N2);
• Gasflow measurement integrated in main control of the maschine;
• Equipped with system of fumes exhaust system;
• System to prevent scratching the bottom plate during transportation of the plate;
• Remote access to the machine in order to support operating personel during operation.

Other detailed information on the subject of the order can be found in Part III of the Inquiry number 2/3.2.1/2019, which is attached to this announcement.

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

PL
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 8 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania Umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru całości Przedmiotu Zamówienia.

EN
Maximum date for performing the subject of the procurement is: 8 months.
The realization date of the procurement is counted from the day of signing the Agreement for the performance of the Subject of the Procurement. The Procurement is considered as performed on the day of signing by the Ordering Party, without reservations, the final acceptance protocol of the whole Subject of the Procurement.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

PL
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, zamówień polegających na dostawie i montażu co najmniej 3 (słownie: trzech) laserów do spawania w skali przemysłowej.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zrealizowanych zamówień ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Złożone oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy, przed podpisaniem Umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, do przedłożenia dokumentów źródłowych (np. listów referencyjnych) potwierdzających spełnienie przez niego warunków przedstawionych w ppkt. 1.1. powyżej.

EN
1. In the procedure, the Contractors may take part who
1.1 Possess knowledge and experience necessary for performing the procurement. For fulfilling the subjective condition, the Ordering party will recognize proving by the Contractor the realization within the last 3 years before the lapse of the deadline for placing the offers and if the period for conducting the activity by the Contractor is shorter, in this period the orders involving supply and assembly at least 3 (in words: three) lasers for welding on industrial scale.
In order to assess the fulfillment by the Contractor the condition, the Contractor submits with the offer the list of the procurements realized of its subject, dates of performance and entities for which the orders were performed in the Attachment number 4 to the Inquiry “List of performed procurement”.
2. Assessment of fulfilling the conditions for participation in procedure will be made by means of checking whether the statements placed by the Contractor confirm the fulfillment of the conditions of participation in the procedure, in accordance with the formula “fulfills – does not fulfill”.
3. Statements placed should confirm the fulfillment by the Contractor of the conditions in participation in the procedure not later than on the day on which the period for placing the offers lapses.
4. The Ordering Party reserves the right to call the selected Contractor before signing the Agreement for performing the Subject of the Procurement, to submit source documents (e.g. Reference letters) confirming the fulfillment by him the conditions presented in sub-points 1.1. above.

Warunki zmiany umowy

PL
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcę, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1.2 Termin bądź zakres realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez Zamawiającego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
c) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w przekazanej Wykonawcy specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
e) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
f) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
1.3 Inne zmiany:
a) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
b) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

EN
1. The Ordering Party shall reserve the possibility to change the Agreement concluded with selected Supplier in the course of the procedure in case of at least of one the circumstances listed below, taking into account the conditions provided to introduce them:
1.1 The Ordering Party allows the possibility of introducing significant changes to the provisions of the Contract concluded with the selected Contractor in relation to the content, on the basis of which the Contractor was selected, in situations specified in part 6.5.2 section 20 let. b) - e) of the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020.
1.2 The date or scope of realization of the Subject of the Agreement may be changed in the following situations:
a) In case of the circumstances irrespective of the Ordering Party, upon his justified application provided such a change results from the circumstances, which could not have been foreseen by the Ordering Party on the stage of placing the offer and is not due to the Ordering Party’s behavior;
b) In case of the circumstances occurring which objectively could not have been foreseen upon concluding the Agreement;
c) The necessity to introduce by the Ordering party the changes in the technical specification transferred to the Supplier constituting the Attachment number 2 to the Agreement;
d) Suspending the supplies by the Ordering Party for the technical or organizational reasons preventing from continuing the performance of the Subject of the Agreement, by the suspension time. On suspension of supplies the Ordering Party shall notify the Supplier indicating the reason thereof;
e) In case of force majeure, i.e. the extraordinary and external event for the duration and occurrence of which the Ordering Party or the Supplier do not have the influence or which they could not have prevented despite due diligence. In such a case the realization period of the Agreement will be extended by the duration of the force majeure and removal of its effects;
f) In case of the necessity to introduce changes in the project of the Ordering Party which require the approval of the Intermediary Institution. In such a case the realization date of the order may be extended by the time corresponding to the period from submitting the application for a change of the project by the Ordering Party until the approval of the changes by the Intermediary Institution.
1.3 Other changes:
a) In case of updating the solutions due to the technological progress;
b) In case of obtaining the decision from the Intermediary Institution containing the change of the scope of tasks, realization dates or establishing additional provisions, which will be performed by the Ordering Party.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

PL
1. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
1.1 Specyfikację techniczną oferowanego Przedmiotu Zamówienia.
1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
1.3 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
1.4 Uzupełniony Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.


EN
1. The following should be attached to the Filled in form:
1.1 Technical specification of the offered Subject of the Procurement.
1.2 Statement on the lack of basis to exclude in accordance with the specimen constituting the Attachment number 2 to the Inquiry;
1.3 In the event when the offer on behalf of the Contractor signs the proxy (the person not validated for the activities in the registration documents of the company) one should attach to the offer proper power of attorney.
1.4 Completed Attachment number 4 to the Inquiry „List of performed orders”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

PL
1. Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego i spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V, zostaną ocenione według następujących kryteriów:
P1 - Cena całkowita brutto - waga punktowa 70
P2 - Okres gwarancji na źródło lasera i światłowód- waga punktowa 20
P3 - Termin realizacji zamówienia- waga punktowa- 10
2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów oceny (P1 + P2 + P3).
Opis przyznawania punktacji,a także sposób wyboru Wykonawcy, szczegółowo określono w części IX Zapytania Ofertowego nr 2/3.2.1/ 2019 stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

EN
The Offers of the Contractors not being subject to be excluded from the participation in the procedure in accordance with point IV of the Inquiry and fulfilling the conditions of participation in the procedure defined in point V, will be assessed by the following criteria:
P1 - Total gross price - point weight 70
P2 - Warranty period for the laser source and optical fiber - point weight 20
P3 - The term of the contract - point weight - 10
2. The offer may obtain maximum 100 points which constitutes the sum of maximum number of points possible to obtain with each assessment criteria.
3. Points will be rounded up to two places after coma.
4. For the most favorable offer the one will be considered which was submitted by the Contractor not being subject to be excluded from the participation in the procedure and in the course of the assessment will obtain the largest number of points, constituting the sum of points obtained in each criterion of the assessment (P1 + P2 + P3).

Detailed description of how points are awarded and the method of selecting the Contracots i specified in Part IX of the Inquiry number 2/3.2.1/2019, which is attached to this announcement.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania pomiędzy Zamawiającym lub członkami organów Zamawiającego, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

EN
1. The Contractors are excluded from the offer procedure in relations to whom there are capital or personal affiliations, direct or by means of other entities.
2. Personal or capital affiliations are understood as affiliations between the Ordering Party or members of the bodies of the Ordering Party and the Contractor or members of the bodies of the Contractor involving:
a) Participating in the company as a partner of the civil or personal company;
b) Possessing at least 10% shares or stores;
c) Fulfilling the function of the member of the supervisory or managing body, proxy, attorney;
d) Remaining in such a legal or actual relations which may raise justified doubts as to the impartiality in selecting the contractor in particular remaining in marriage, in relations to the kinship or relativity in a straight line or marriage, relativity in a side line to the second degree or in relation of adoption, care or custody.
3. In order to show the lack of existing the basis to be excluded from the procedure for awarding the subjective procurement, referred to in point 1 above, the Contractor should with the offer submit his own statement contained in part of “Statement of the Contractor concerning the lack of affiliations with the Ordering Party” of the Attachment no. 1 to the Inquiry “Specimen of the form of the offer”.
4. The offer of the Contractor excluded considers as rejected.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RSTECHNOLOGY ADAM RACHFAŁ

Adres

37-203 Gniewczyna Tryniecka

podkarpackie , przeworski

Numer telefonu

16 6774766

NIP

7941542346

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności RStechnology Adam Rachfał poprzez wdrożenie znacząco ulepszonej usługi produkcyjnej w zakresie wytwarzania płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i systemach wymiany ciepła, zwłaszcza o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0028/18-00
Liczba wyświetleń: 286