Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3 / 1.2 POPW / 2019 Dostawa modułu strukturyzującego informacje z OCR dla dokumentów w językach angielskim, czeskim i niemieckim

Data publikacji: 08.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2019

Numer ogłoszenia

1210550

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Kielce; dn. 10.10.2019 r.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega brzmienie zapisu w Rozdziale V pkt 3 zapytania ofertowego oraz w Ogłoszeniu w Dziale pt. Ocena oferty pkt pt. Wykluczenia, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Właściwa treść:
3. W zapytaniu ofertowy mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w skrócie IPZO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i sposób składania ofert

I. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 16.10.2019 r. do godz. 13:00
a. pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1
25-401 Kielce, Sekretariat
w tytule z dopiskiem „Oferta na dostarczenie modułu strukturyzującego informacje z OCR, Zapytanie ofertowe nr 3 / 1.2 POPW / 2019”
lub
b. drogą e-mail na adres: kontakt@fpd.pl (skany podpisanych dokumentów)
przy czym datą złożenia jest data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt a. lub w pkt b. niniejszego rozdziału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 544 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa modułu strukturyzującego informacje z OCR dla dokumentów w językach angielskim, czeskim i niemieckim

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia, jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem jest opracowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne.

Przedmiot zamówienia

Dostawa modułu strukturyzującego informacje z OCR dla dokumentów w językach angielskim, czeskim i niemieckim

Szczegółowe wymogi dotyczące modułu strukturyzującego informację z OCR:
WYMOGI FUNKCJONALNE I TECHNICZNE
1. Moduł musi pracować w systemie operacyjnym Windows 7, lub nowym, oraz Windows Server 2012 lub nowszym.
2. Moduł musi działać jako aplikacja usługi Windows.
3. Moduł musi posiadać możliwość nadania praw dostępu do katalogów współdzielonych na serwerze.
4. Moduł musi mieć możliwość pobierania danych z serwisów zewnętrznych SOAP, oraz REST API.
5. Moduł musi zostać zoptymalizowany pod kątem wydajności, oraz szybkości działania.
6. Moduł musi posiadać mechanizmy wielowątkowości, które umożliwiają przetwarzanie kilku dokumentów w tym samym czasie.
7. Moduł musi posiadać możliwość sprawdzania danych podmiotów w bazie danych GUS.
8. Moduł musi mieć możliwość zapisu danych wyjściowych OCR w formie tekstu txt, pliku TSV, oraz w formacie hOCR.
9. W przypadku zapisu danych wyjściowych modułu OCR w formacie TSV, bądź hOCR konieczność szczegółowego opisu poszczególnych słów wynikowych. Konieczne szczegóły które powinno posiadać poszczególne słowo to: pozycja X, Y, stopień pewności rozpoznania.
10. Moduł powinien mieć możliwość przetwarzania plików w formacie pdf, jpg, tiff, png, oraz bmp.
11. Moduł powinien posiadać mechanizm korekcji dokumentów złej jakości.
12. Moduł musi implementować mechanizm Regex.
13. Moduł musi posiadać system logów, wraz z mechanizmem zapisu informacji do tych logów o przetworzonych dokumentach, czasie przetwarzania, i firmie której dokumenty zostały przetworzone, oraz o ewentualnych błędach.
TECHNOLOGIA
1. Skalowalność – możliwość rozbudowy, oraz modyfikacji aplikacji na przyszłe potrzeby klienta.
2. Moduł powinien byś wykonana przy użyciu technologii .NET Framework 4.5 bądź nowszej, w języku programowania C# 6.0 bądź nowszym.
3. Moduł powinien zapewniać poprawną, oraz stabilną współpracę z jedną z następujących baz danych:
• MySQL;
• Oracle;
• MS SQL;
4. Moduł powinien zwracać dane rozpoznanego dokumentu w postaci formatu JSON, bądź XML.
5. Moduł OCR powinien posiadać mechanizm Longshort-term memory (LSTM)

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla opracowanej aplikacji przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: maksymalnie 2 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
Z zastrzeżeniem, że termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjno-techniczny gwarantujący wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali w sposób należyty co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu modułu do ustrukturyzowania informacji z OCR,

Na dowód czego Wykonawca wraz z ofertą złoży:
- wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale V pkt 1 lit. a. zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjno-techniczny gwarantujący wykonanie Zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku Zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a. wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
• co najmniej 1 analityk,
• co najmniej 2 programistów,
• co najmniej 1 wdrożeniowiec,
• co najmniej 2 testerów.

Na dowód czego Wykonawca wraz z ofertą złoży:
- wykaz osób- Załącznik nr 4 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale V pkt 1 lit. b. zapytania ofertowego;

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:
- dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania tj. aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika- oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a. nastąpi konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d. nastąpi konieczność poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
e. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
g. zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/ zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.5.2 pkt 20) Wytycznych, tj.:
1/ zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ w przypadku, gdy łącznie spełnione są warunki: zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
c) wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale V pkt 1 lit. a.;
d) wykaz osób- Załącznik nr 4 wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań opisanych w Rozdziale V pkt 1 lit. b.;
e) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być wypełniony/złożony w sposób czytelny w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, a każda strona oferty zaparafowana.
7. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.
8. W przypadku, uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy złożoną drogą elektroniczną, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia oferty w formie pisemnej na dzień przed datą wyznaczona na zawarcie umowy.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Osoby upoważnione do podpisywania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
11. Wykonawca nie spełniający warunków określonych w postępowaniu lub będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo jest wykluczony, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert, według niżej wymienionych kryteriów:
a. Cena brutto oferty–70%
b. Termin realizacji –30 pkt
2. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
a) Kryterium: Cena (wskaźnik C) liczony ze wzoru:
C = (Najniższa cena brutto spośród ważnych ofert/Cena brutto badanej ważnej oferty) x 70 % x 100
b) Kryterium: Termin realizacji (wskaźnik T) w danej części, dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 1) w następujący sposób:
-termin realizacji 2 miesiące – 0 pkt,
-termin realizacji 1 miesiąc – 30 pkt.
3.Obliczenie liczby punktów dla poszczególnych ofert na podstawie przyjętych kryteriów:
LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + T

Wykluczenia

3. W zapytaniu ofertowy mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w skrócie IPZO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W przypadku Wykonawcy, który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowym, o czym mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału, taki Wykonawca zostanie wykluczony z zapytania ofertowego, a tym samym oferta zostanie odrzucona.

Na dowód braku podstaw do wykluczenia, oprócz wypełnienia odpowiednich zapisów w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:
- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

794544544

NIP

6572837794

Tytuł projektu

Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy FPD Sp. z o.o. na rynki docelowe

Numer projektu

POPW.01.02.00-26-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 16.10.2019 r do godz. 13:00 na adres ul. Studencka 1, 25-401 Kielce oraz na adres kontakt@fpd.pl wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1. EXENTIS AGENCJA INTERAKTYWNA DARIUSZ WALKIEWICZ (Oferta złożona osobiście w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ul. Studencka 1, 25-401 Kielce) w dn. 16.10.2019 r. o godz. 8:30)
2. E-MSI Sp. z o.o. (Oferta złożona drogą e-mail na adres kontakt@fpd.pl w dn. 16.10.2019 r. o godz. 12:48)

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostarczenie modułu strukturyzującego informacje z OCR dla dokumentów w językach angielskim, czeskim i niemieckim, prowadzonego w procedurze zasada konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
EXENTIS AGENCJA INTERAKTYWNA DARIUSZ WALKIEWICZ
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
za łączną cenę oferty netto: 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Liczba wyświetleń: 116