Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 w trybie zasady konkurencyjności na dostawę urządzeń balistycznych z 7 października 2019 r.

Data publikacji: 07.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2019

Numer ogłoszenia

1210466

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający 31.10.2019 r. udzielił wyjaśnień, w których dokonał modyfikacji części swoich wymogów.

Zamawiający uzupełnia ogłoszenia wskazując, że zgodnie z treścią opublikowanego zapytania ofertowego w przypadku gdy zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkom ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym wybierze ofertę o mniejszej łącznej energochłonności (wyrażonej w watach) oferowanego przedmiotu dostawy. Za taką sytuację zamawiający uzna zaistnienie różnicy pomiędzy oceną najkorzystniejszych ofert mniejszą niż 1 pkt. W takim przypadku zamawiający wezwie wykonawców do określenia i wykazania energochłonności oferowanego przedmiotu dostawy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona jako skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany na adres e-mail: pzasztowt@lubawa.com.pl
2. Oferta musi być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
3. Termin składania ofert upływa z końcem dnia 8 listopada 2019 r. Znaczenie ma czas otrzymania oferty przez zamawiającego.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, jednak zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę.
5. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. W tym terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząca realizacji zamówienia.
6. Oferta musi być kompletna, a złożone dokumenty i oświadczenia muszą zawierać potwierdzenie spełniania wymagań określonych w zapytaniu.
7. Wszelkie załączone oświadczenia, które nie zostały złożone przez oferenta należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferent może zastrzec, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym oferentom. Informacje te należy odpowiednio oznaczyć napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” oraz jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec informacji stanowiących kryterium oceny ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzasztowt@lubawa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Zasztowt

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 717 946

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzeń balistycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenie o parametrach takich samych lub lepszych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu "Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A."

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzeń balistycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Wszystkie określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenie o parametrach takich samych lub lepszych.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 150 dni od daty podpisania umowy.
4. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Unii Europejskiej 12, 14-260 Lubawa.
5. Wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.
6. Nazwa i kod opisujący przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
− 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
− 35320000-3 Broń palna
− 35210000-9 Cele strzelnicze
7. Oferent jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich świadczeń wynikających z zapytania ofertowego, w tym jego załączników.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 150 dni od daty podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, zawierającego również określenie warunków istotnych zmian zawartej umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamawiający wymaga, by oferent posiadał koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby oferent będący firmą pośredniczącą a nie wytwarzającą, posiadał koncesję tylko na obrót (bez wytwarzania) materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym przedmiotem zamówienia
2. W celu wykazania spełniania wymagań wobec oferenta należy złożyć wraz z ofertą koncesję opisaną w pkt 1.

Wiedza i doświadczenie

1. Zamawiający wymaga, by oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy urządzeń do laboratoriów balistycznych tego rodzaju co stanowiące przedmiot zamówienia, każda z nich o wartości co najmniej 500 000 zł. Przedmiotem każdej wykazywanej dostawy nie muszą być wszystkie rodzaje urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2. W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona jest w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego zapytania.
3. W celu wykazania spełniania wymagań wobec oferenta należy uzupełnić informacje odnoszące się do wymagań w formularzu oferty oraz złożyć wraz z ofertą referencje lub inny dokument, z którego wynika należyte wykonanie dostaw, o której mowa w pkt 1.

Dodatkowe warunki

1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. W celu wykazania spełniania wymagania wobec oferenta określonego w pkt 1 należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania (skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany na adres e-mail pzasztowt@lubawa.com.pl).
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Referencje lub inny dokument, z którego wynika należyte wykonanie dostaw urządzeń do laboratoriów balistycznych tego rodzaju co stanowiące przedmiot zamówienia, każda z nich o wartości co najmniej 500 000 zł. (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Przedmiotem każdej wykazywanej dostawy nie muszą być wszystkie rodzaje urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
4. Koncesja na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym przedmiotem zamówienia, a w przypadku oferenta - firma pośredniczącej a nie wytwarzającej - koncesja na obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym przedmiotem zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny nieodrzuconych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium: Cena netto
Waga kryterium: 90%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: Najniższa oferowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena netto oferowana w badanej ofercie x 90 pkt

Kryterium: Okres gwarancji
Waga kryterium: 10%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: 0,4 pkt za każdy miesiąc przedłużenia okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres gwarancji, maksymalnie 10 pkt

Cena powinna być wyrażona w złotych bez uwzględnienia podatku VAT (cena netto).
W razie braku wskazania przedłużenia okresu gwarancji zamawiający uzna, iż oferowany jest okres 12 miesięcy a oferent uzyska w tym kryterium 0 pkt.
Cena i inne warunki oferty nie będą podlegały negocjacjom.

Wykluczenia

Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FORCEPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
data wpływu oferty: 07.11.2019 r.
cena netto oferty: 1 427 767,00 zł
Liczba wyświetleń: 215