Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja mieszkań – Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” . Nr postępowania: 1/10/2019/DW/MM

Data publikacji: 04.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

1210099

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org , w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607225572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
• Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; dalej Mieszkanie nr 1
• Mieszkanie 2 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; dalej Mieszkanie nr 2
• Mieszkanie 3 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; dalej Mieszkanie nr 3
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik:
 Mieszkanie nr 1 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
 Mieszkanie nr 2 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
 Mieszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1

UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.


Podwykonawstwo:
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w formularzu Umowy.


Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wybór Wykonawcy/Wykonawców do modernizacji mieszkań:
Mieszkanie nr 1 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
 Mieszkanie nr 2 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
 Mieszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1

WAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
• Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; dalej Mieszkanie nr 1
• Mieszkanie 2 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; dalej Mieszkanie nr 2
• Mieszkanie 3 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; dalej Mieszkanie nr 3
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik:
 Mieszkanie nr 1 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
 Mieszkanie nr 2 – Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
 Mieszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. „DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1

UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.


Podwykonawstwo:
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w formularzu Umowy.


Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Kod CPV

45211341-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie mieszkań

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Termin realizacji zamówienia dla :
• Mieszkania nr 1 - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
• Mieszkanie nr 2 – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
• Mieszkanie nr 3 – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
b) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. PLANUJEMY WYDŁUŻYĆ PROJEKT DO 30.04.2020 ROKU WIĘC JEŻELI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA WYRAZI ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE PROJEKTU RÓWNIEŻ DOPUSZCZAMY WYDŁUŻENIE UMOWY NA REALZIACJĘ PRAC REMONTOWYCH DO 30.04.2020 ROKU.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPYTANIA.

Warunki zmiany umowy

Udzielenie zamówienia i podpisanie umowy.
a) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pocztowa, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
b) Zamawiający zastrzega iż w przypadku, gdy Uczestnik Projektu dla którego realizowane będą prace remontowe określone w nieniejszym zapytaniu zrezygnuje z udziału w projekcie pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” czy zostanie usunięty z Projektu lub cofnie zgodę na prowadzenie prac remontowych lub nie będzie chciał współpracować z Zamawiającym i Wykonawcą lub innych okoliczności nie zależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, a leżących po stronie Uczestnika Projektu, umowa nie zostanie zawarta lub zostanie rozwiązana bez roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
i. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub
ii. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
iii. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych których nie obejmuje opisy zakresu modernizacji mieszkań, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania
iv. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności
W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
c) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych
w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą
w szczególności:
• Sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
• Zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy;
• Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
• Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie takie jak, wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu;
• W przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy, lub innej sytuacji, w której zobowiązanie Wykonawcy przejmuje inny podmiot lub następca prawny;
• Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i zmian teleadresowych stron;
• W przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania.
ii. Technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
• pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w opisie zakresu prac modernizacyjnych, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
• pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w ww. opisie pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji;
• koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
• koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie modernizacji mieszkania ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
• niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie modernizacji mieszkania spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiałów lub urządzeń;
iii. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik)
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik)
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
i. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub
ii. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
iii. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych których nie obejmuje opisy zakresu modernizacji mieszkań, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania
iv. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności
W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena* [C] 80% 80 pkt
Klauzula społeczna [KS] 20% 20 pkt

* Cena brutto to cena zawierająca wszelkie koszty jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Cena składa się z dwóch elementów:
- zakup materiałów budowlanych i/lub elementów wyposażenia;
- wykonanie prac modernizacyjnych .


W ramach kryterium „Cena usługi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 80 %
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej


Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]:
i. Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu.

1) zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.)
2) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10% (10 pkt.)
3) zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 20% (20 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie podkreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 0 punktów.

ii. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę/spółdzielczej umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
iii. W przypadku niezatrudniania w sposób opisany powyżej przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie zamówienia.

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.


W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani z Partnerami Projektu tj. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Województwo Zachodniopomorskie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub Partnerami Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy:
OFERTA NR 1 NA MIESZKANIE NR 1 Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka
„WALBUD " Waldemar Puszcz z siedzibą ul. Cmentarna 15/6, 72-200 Nowogard, NIP 8561536185, REGON 812673414, oferta wpłynęła 21.10.2019 o godzinie 09:00, dalej oferent nr 1, CENA 31.320,00 zł brutto słownie trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i zero groszy
OFERTA NR 2 NA MIESZKANIE NR 2 Kołat 5/1, 73-120 Chociwel
Spółdzielnia Socjalna „Dom i Ogród” z siedzibą Piława 62/2, 78-446 Silnowo, NIP 6731902878, REGON 367584531, KRS 0000683348 – oferta wpłynęła 21.10.2019 roku godzina 11:10, dalej oferent 2, CENA 23.760,00 zł brutto słownie dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy
MIESZKANIE NR 3 – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno
TYLKO ETAP 1 WSKAZANY W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NIE WYBRANO WYKONAWCY - Ze względu na to iż projekt dołączony do zapytania zawierał błędy jak np. w etapie 1 uwzględniono demontaż okien, a w etapie 2 montaż okien. Podział na etapy został zakwestionowany przez Oferentów i wycenie podali oba etapy. W związku z powyższym zapytanie na mieszkanie nr 3 zostanie ponowione bo dokonaniu korekty w projekcie budowlanym i załącznikach, a w szczególności w przedmiarze robót.
Liczba wyświetleń: 166