Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Data publikacji: 03.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Numer ogłoszenia

1209840

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z ewentualnością zawężenia parametrów sprzętu w pierwotnej wersji specyfikacji, co mogło wpłynąć na ograniczenie ilości dostępnych produktów na rynku spełniających minimalne wymagania, w specyfikacji zostały zmienione parametry dotyczące:

Ekran Multimedialny, aktualnie zmienione parametry :
• Typowa jasność ekranu min. 300 cd/m2
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W

Pozostałe parametry nie uległy zmianie.

W związku z czasem wprowadzania zmiany, okres składania ofert został wydłużony do 14.10.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.10.2019 r.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
− osobiście w Biurze projektu: ul. Ruskiej 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz. 14:00
lub
− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. (adres: ul. Ruskiej 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław) do godz. 14:00
lub
− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego a.peldiak@egsd.pl do godz.23:59
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

578 604 958, 71 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni zawodowych Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Rodzaj zamówienia: dostawa
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych (ekran multimedialny, gabloty) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez rozbudowę bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w ekran multimedialny i gabloty, który został szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadań.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A/2B do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

32322000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 29.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Przewidziano możliwość składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:

Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego
b) Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)
c) Oświadczenie o długości gwarancji – dotyczy jeśli informacja nie została zawarta w karcie produktu

Zadania 2
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria dla zadania 1 i 2

1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 7 dni kalendarzowych 20%
b. 8 – 10 dni kalendarzowych 10%
c. równy lub dłuższy niż 10 dni kalendarzowych 0%

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c. przedstawi nieprawdziwe informacje
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)
W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie zadania 1 : Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – ekran multimedialny, została wyłoniona oferta firmy:
Atkin sp. z o.o., ul. Grota- Roweckiego 38 41-214 Sosnowiec, NIP 644-340-68-04 REGON 240973998
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała
najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.
Wartość zamówienia wynosi 6 300,00 zł brutto.
Data i godzina oferty: 11.10.2019 godz. 16:05

W zakresie zadania 2 : Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – gabloty ścienne, została wyłoniona oferta firmy:
Virtual Technologies IT sp. z o.o., ul. Damrota 6/301 40-022 Katowice, NIP 645-253-64-69, REGON 243075202
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała
najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji.
Wartość zamówienia wynosi 9 963,00 zł brutto.
Data i godzina oferty: 14.10.2019 godz. 13:05
Liczba wyświetleń: 223