Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania do zarządzania usługami hotelowymi (wersja edukacyjna) wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu

Data publikacji: 02.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1209599

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

07.10.2019 r.:
Wykreślono w zapisach Zapytania Ofertowego warunek posiadania Wpisu do Rejestru Usług Szkoleniowych.

W związku z tym zmieniono treść:
Zapytania Ofertowego wykreślono pkt.:
- specyfikację minimum pkt. 2 - "Obsługa programu zarządzającego obiektem hotelowym - dla nauczycieli i uczniów" (str.5)
- pkt. 3 Wymagania wobec Wykonawcy ppkt 13 c (str. 3)
- pkt. 12. 4 ppkt 2 e (str. 11)

Załącznika nr 2_Formularz ofertowy_17_2019_CP:
"Załącznikami do niniejszej oferty są: zał. e - wykreślony" (str. 2)

W związku ze zmianami termin składania ofert został wydłużony do 11.10.2019 r. (zmiana w pkt. 10 i 12 ZO)

Zmiany wpłyną na szerszy dostęp potencjalnych dostawców usług i wyposażenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza, Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@egsd.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

578 604 958, 71 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania oraz realizację usługi szkoleniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Rodzaj zamówienia: Usługa szkoleniowa; dostawa
Dostawa oprogramowania do zarządzania usługami hotelowymi (wersja edukacyjna) wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez szkolenia zawodowe. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy poprzez dostawę oprogramowania do zarządzania usługami hotelowymi (wersja edukacyjna) wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu.

Przedmiot zamówienia

1. Usługa obejmuje dostawę oprogramowania, wdrożenie (instalację) oraz przeprowadzenie kursu/szkolenia z z zakresu obsługi oprogramowania – dla nauczycieli oraz uczniów kierunku technik hotelarstwa w Bolesławcu, szczegółowo opisanych w Specyfikacji Minimum
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia specjalistów do wdrożenia i trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - załącznika do oferty – dotyczy trenera szkolenia).
3. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia ono wymagania określone przez normy europejskie.
4. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pełniło m.in. funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystane w celach edukacyjnych (w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej). Jakość i parametry oferowanego oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, protokół z egzaminu końcowego i testu wstępnego
5. Kurs/ szkolenie musi zakończyć się egzaminem końcowym (z jedną możliwością poprawy)
6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia - (wzór certyfikatu jako załącznik do oferty)
7. Zakres, tematyka i poziom kursu/ szkolenia musi być dostosowany do poziomu nauczania w technikum zawodowym na kierunku technik hotelarstwa.
8. Dokładne terminy i godziny zajęć będą uzgadniane z placówką szkolną na etapie podpisywania umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania oraz zorganizowania kursów/szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Ofertowym do oferty stanowiącym załącznik 2 do Zapytania Ofertowego.

Pozostałe warunki znajdują się w Zapytaniu Ofertowym 17/2019/CP

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zadania do nie później niż do 28.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

-WPIS DO RIS

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b) CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie szkolenia (po egzaminie końcowym)
d) szczegółowy program szkolenia
e) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
f) Kartę katalogową oprogramowania lub Specyfikację techniczną oprogramowania, pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk) – pokazującą funkcjonalności minimum

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Doświadczenie (łączna liczba godzin doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia dla danego podmiotu) 30%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 17/2019/CP

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego ( wg pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 11/2019/CP)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"LSI Softwere s.a.
ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź
NIP 725 169 77 75 REGON 472048449
11.10.2019 godz. 17:01
Wartość zamówienia: 88 842,98 zł
Liczba wyświetleń: 121