Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia meblowego do Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu

Data publikacji: 27.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

1208658

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 03.10.2019r. opublikowano plik z odpowiedziami na pytania wykonawców, zmieniony (doprecyzowany) plik "Opis przedmiotu zamówienia", plik "11-23 Załączniki" i plik "24 Aranżacja" oraz wskazano, że szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załącznikach "08 Opis wyposażenia meblowego", "11-23 Załączniki" oraz "24 Aranżacja".
W dniu 10.10.2019r. opublikowano odpowiedzi na pytania wykonawców (o nr 5 - 8).
W dniu 11.10.2019r. opublikowano odpowiedź na pytanie nr 9.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
Wynagrodzenie ofertowe powinno zawierać uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz wymogi opisane w zapytaniu ofertowym.
Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki opisane w zapytaniu ofertowym. Kopie
dokumentów powinny być potwierdzone z oryginałem przez oferenta.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na której należy umieścić: nazwę i
adres oferenta, napis „Dostawa wyposażenia meblowego do Biblioteki Archidiecezjalnej we
Wrocławiu”, napis „Nie otwierać przed dniem 29.10.2019 r. przed godz. 10:00”.
Opisaną w wyżej wskazany sposób kopertę zawierającą ofertę wraz z wszelkimi załącznikami
należy umieścić w kopercie zewnętrznej adresowanej do zamawiającego, tj. Fundacja dla Ostrowa
Tumskiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław.
Ofertę wraz z wszelkimi załącznikami należy dostarczyć na adres zamawiającego osobiście, lub
przesłać ją za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego lub firmy
kurierskiej, lub przesłać ją pocztą elektroniczną na adres zamawiającego, tj.
fundacja@ostrowtumski.wroc.pl w taki sposób, aby oferta dotarła do zamawiającego do dnia
29.10.2019 r. do godz. 10:00 (bez względu na sposób dostarczenia oferty decyduje data jej
wpływu do zamawiającego, a nie data nadania przesyłki lub wiadomości elektronicznej). Oferty,
które wpłyną do Zamawiającego po upływie w/w terminu zostaną odrzucone.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@ostrowtumski.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Adam Dereń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607373000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie w meble budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz montażem wyposażenia meblowego budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu,. Szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załącznikach "08 Opis wyposażenia meblowego", "11-23 Załączniki" oraz "24 Aranżacja".

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Podpisanie umowy powinno nastąpić nie później niż 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego zamówienia na wyposażenie meblowe o wartości przynajmniej 70% oferty złożonej w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat przed terminem składania ofert.
Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta. Na żądanie zamawiającego oferent zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania w/w zamówienia (umowa/zlecenie/zamówienie/protokół odbioru).

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia; oferent powinien zapewnić na własny koszt i ryzyko wszelki sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej umożliwiającej niezakłóconą realizację przedmiotu zamówienia, nie posiadać żadnych zaległości płatniczych wobec kontrahentów, ani zaległości w uiszczaniu podatków i należności ZUS, wykazać przychód z działalności gospodarczej w ostatnim zakończonym roku obrotowym w wysokości nie mniejszej, niż wynagrodzenie ofertowe złożonej oferty.
Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta oraz na podstawie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zeznania podatkowego o przychodzie osiągniętym z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni zakończony rok obrotowy.

Dodatkowe warunki

Dodatkowym warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000 zł w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego o nr 11
1020 5226 0000 6602 0485 8413 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium – dostawa wyposażenia meblowego”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). W
przypadku zawarcia umowy wadium zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie należytego jej wykonania. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą w poniższych
okolicznościach:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy z zamawiającym na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (odpowiadającego
wysokości wadium);
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy,
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie potwierdzenia przelewu wadium oraz potwierdzenia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym zamawiającego albo na podstawie dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy będą za tym przemawiały uzasadnione względy ekonomiczne lub logistyczne, gdy cena ofertowa najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wysokość środków przeznaczonych przez zamawiającego na realizację zadania, lub gdy zmianie ulegną warunki umowy o
dofinansowanie projektu realizowanego przez zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4) Oświadczenie o wiedzy i doświadczeniu
5) Dokument/dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie
6) Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
7) Oświadczenie o stabilnej sytuacji ekonomicznej umożliwiającej niezakłóconą realizację przedmiotu zamówienia
8) Dokument potwierdzający przychód za ostatni zakończony rok obrotowy
9) Potwierdzenie przelewu wadium lub potwierdzenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Cena - 100%
Zamawiający obliczy liczbę punktów za kryterium Cena oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie
z wzorem:
C = Cmin x 100 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia
zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
100 – waga kryterium „Cena oferty”.

Wykluczenia

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków oferent winien złożyć stosowne
oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku
oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z
oferentów oddzielnie.
Niezależnie od powyższego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
4) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
5) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 4;
6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
10) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z
2017 r. poz. 724 i 933);
13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
14) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA DLA OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

Adres

Katedralna 13

50-328 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

607373000

Fax

713373884

NIP

8952017147

Tytuł projektu

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Śląska – Przebudowa i Zintegrowany Remont Konserwatorski Obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz Adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1049/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Taurus Meble Biurowe i Hotelowe Grzegorz Tomczyk ul. Brzozowa 17 32-020 Wieliczka, data wpłynięcia 28.10.2019r., cena ofertowa 468.660,75 zł brutto
Liczba wyświetleń: 302