Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

Data publikacji: 25.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2019

Numer ogłoszenia

1208381

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 3 października 2019 r. do godziny 12:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8:00-16:00) lub
wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

542300925

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Informatyka”. W skład zamówienia wchodzi:
 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”
 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego (ESD)”
 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenia
 Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń
 Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych
 Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC oraz IPC z normy IPC – 7711/7721 w wyniku pozytywnie ukończonego szkolenia dla w/w szkoleń
 Koszt wydania zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć
 Koszt egzaminów IPC dla w/w szkoleń
 Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w punktach I.8 SOPZ, II.8 SOPZ .
Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 uczniów kierunku technik informatyk
z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości kursów zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Informatyka”. W skład zamówienia wchodzi:
 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”
 Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego (ESD)”
 Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenia
 Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń
 Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych
 Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC oraz IPC z normy IPC – 7711/7721 w wyniku pozytywnie ukończonego szkolenia dla w/w szkoleń
 Koszt wydania zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć
 Koszt egzaminów IPC dla w/w szkoleń
 Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w punktach I.8 SOPZ, II.8 SOPZ .
Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 - Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony odrębnie dla każdego szkolenia:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej” dla 40 uczniów/uczennic: w okresie październik 2019 r. – listopad 2019 r.
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego (ESD)” dla 40 uczniów/uczennic: w okresie grudzień 2019 r. – marzec 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/zakończył, usługę/usługi szkoleniową obejmującą zagadnienia z zakresu: „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej” i/lub szkolenia lub kursy pokrywające tematykę i program szkolenia zawarty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – SOPZ, a w szkoleniu/szkoleniach tym/tych wzięło udział łącznie minimum 20 słuchaczy – a szkolenie zakończyło się międzynarodowym certyfikatem z normy IPC-7711/7721.
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/zakończył, usługę/usługi szkoleniową obejmującą zagadnienia z zakresu: „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego (ESD” i/lub szkolenia lub kursy pokrywające tematykę i program szkolenia zawarty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – SOPZ, a w szkoleniu/szkoleniach tym/tych wzięło udział łącznie minimum 20 słuchaczy – a szkolenie zakończyło się międzynarodowym certyfikatem IPC.
 wykazał, że w czasie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej dwoma (2) trenerami, z których każdy posiadać będzie najwyższą licencję Master IPC Trainer lub licencję Certyfikowanego Trenera IPC z normy IPC-7711/7721.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz usług
d/ wykaz osób
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie w %
Cena 80 %
Doświadczenie Wykonawcy 20 %

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = LC + LD

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Doświadczenie Wykonawcy
Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
w kryterium Cena – maksymalnie 80 pkt,
w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 20 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:

LC=C_min/C_b × 80 pkt

gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku
(z zastosowaniem reguł matematycznych):

Doświadczenie Wykonawcy - Punkty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie należycie wykonanych (tj. zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług spełniających warunek udziału w postepowaniu.
W celu dokonania oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:

Lp. Oferta w tym kryterium otrzyma gdy Wykonawca wykaże wykonanie
usługi szkoleniowej obejmującej zagadnienia związane z tematem Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC z normy IPC- 7711/7721 (Załącznik 4A)
w ilości: [i] usługi szkoleniowej obejmującej zagadnienia związane z tematem Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego (ESD) kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC
(załącznik 4B)
w ilości: [i]
1 0 pkt i < 2 i < 2
2 10 pkt i = 2 i = 2
3 20 pkt i ≥ 3 i ≥ 3

Wykonawca w tym kryterium uzyska 0 pkt, gdy w załączniku 4A lub 4B wskaże mniej niż 2 należycie wykonane usługi;
Wykonawca w tym kryterium otrzyma 10 pkt, gdy w załączniku 4A i 4B jednocześnie wskaże po 2 należycie wykonane usługi;
Wykonawca w tym kryterium otrzyma 20 pkt, gdy w każdym załączniku 4A i 4B wskaże 3 lub więcej należycie wykonanych usług.
Uwaga: wskazane w załącznikach nr 4A i 4B do ogłoszenia (Wykaz usług) wykonane usługi muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania – w odniesieniu do zagadnień objętych wskazanymi usługami – dla których ponadto Wykonawca przedstawi dowody ich należytego wykonania.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

BILANS KOMPETENCJI INFORMATYKA

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-081E/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
Renex Electronics Education Center Marzena Szczotkowska - Topić
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek
2. Data wpłynięcia oferty: 02.10.2019
3. Cena - 268 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 249