Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia "Elektronizacja zamówień publicznych” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - ADI.272.3.16.2019

Data publikacji: 24.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2019

Numer ogłoszenia

1208158

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje o zmianie zapisów załącznika nr 4 dotyczącego opisu kryteriów oceny ofert.
jest:
2. Dodatkowe kursy e-learningowe z zakresu zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków UE dostępne on-line dla uczestników tego szkolenia w okresie co najmniej 6 miesięcy po szkoleniu 5 pkt
powinno być:
2. Dodatkowe kursy e-learningowe z zakresu zamówień publicznych dostępne on-line dla uczestników tego szkolenia w okresie co najmniej 6 miesięcy po szkoleniu 5 pkt

Jednocześnie Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na: 03.10.2019 r. na godz.: 24:00

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ADI.272.3.16.2019) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data
i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów, z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę postawionych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia -patrz Załącznik Nr 5 do Zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do umiejętności korzystania
z wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia -patrz Załącznik Nr 5 do Zapytania

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z projektem umowy wraz z załącznikami-patrz Załącznik Nr 5 do zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż należycie wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 szkoleń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
a) 1 osobą - Kierownik Projektu Wykonawcy - odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym.
b) 1 osobą - Trener – która przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 szkoleń z zakresu zamówień publicznych
Należy wskazać tylko jednego trenera

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy -patrz załącznik nr 5 do zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 1
b) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia - patrz Załącznik nr 2;
Z wykazu osób musi w sposób jednoznaczny wynikać, że dana osoba posiada wymagane doświadczenie.

c) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie jest:

- poświadczenie

Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

mie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert oraz ustalił jego znaczenie.
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria „cena”, „jakość” oraz „doświadczenie trenera”.
Wykonawca oblicza Cenę brutto oferty w oparciu o tabelę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia). W tabeli Formularza Ofertowego Wykonawca podaje odpowiednio:
W kol. 2 tabeli formularza ofertowego cenę jednostkową brutto w zł, tj. cenę za uczestnictwo w szkoleniu jednej osoby a następnie w kol. 4 wylicza Cenę ofertową brutto w zł, stanowiącą iloczyn maksymalnej ilości osób oraz podanej przez Wykonawcę Ceny jednostkowej brutto

Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Cena brutto oferty brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena jednostkowa brutto oraz Cena brutto oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu Ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza Ofertowego
Podana przez Wykonawcę Cena jednostkowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Cena jednostkowa brutto oraz Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie jednostkowej brutto oraz w cenie brutto oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

Sposób obliczenia ceny
Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

Szczegółowy opis kryteriów-patrz załącznik Nr 4

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Numer projektu

RPLD.12.01.00-10-0001/18-02

Inne źródła finansowania

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający, korzystając z zastrzeżenia zawartego w treści zapytania ofertowego, odwołuje niniejsze zapytanie bez dokonywania wyboru Wykonawcy i informuje, że nie będzie w tym roku realizował szkolenia z elektronizacji zamówień publicznych.
Liczba wyświetleń: 450