Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia "Ustawa o rachunkowości” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - ADI.272.3.15.2019

Data publikacji: 24.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2019

Numer ogłoszenia

1208054

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę
- w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ADI.272.3.15.2019) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów, z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę postawionych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Tylki i Aleksandra Kubiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia
pn.: Ustawa o rachunkowości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do umiejętności korzystania
z wiedzy z zakresu rachunkowości

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia
pn.: Ustawa o rachunkowości.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji : listopad 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż należycie wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 szkoleń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
a) 1 osobą - Kierownik Projektu Wykonawcy - odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym.
b) 1 osobą - Trener – która przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 szkoleń z zakresu rachunkowości
Należy wskazać tylko jednego trenera

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy - załącznik nr 5

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 1
b) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia - patrz Załącznik nr 2;
Z wykazu osób musi w sposób jednoznaczny wynikać, że dana osoba posiada wymagane doświadczenie.
c) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie wykonane jest:
- poświadczenie.
Przez „poświadczenie” należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert oraz ustalił jego znaczenie.
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu
o kryteria „cena”, „jakość” oraz „doświadczenie”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi
Kryterium
1 Cena 50 %
2 Jakość szkolenia 20 %
3 Doświadczenie trenera 30 %
Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w załączniku nr 4

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Numer projektu

RPLD.12.01.00-10-0001/18-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SZKOLGOV Beata Czembor
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice
za cenę 8970,00 zł
Data wpływu oferty: 02.10.2019 godz.: 15:01
Liczba wyświetleń: 267