Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup akumulatorów do aparatów Canon i uchwytu do telewizora

Data publikacji: 24.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2019

Numer ogłoszenia

1208033

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę składającego ofertę - w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.3.14.2019 na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień dotyczących treści oferty, pozostałe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.
2. Jeśli w zapytaniu ofertowym w ramach zamawianych produktów występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w zapytaniu wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
3. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kielnerowska i Ewa Rasztemborska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 akumulatorów do aparatu Canon i wieszaka na TV.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji dostaw znajdują się w projekcie umowy będącej
Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją zadań przypisanych do Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej niezbędne jest fotograficzne dokumentowanie projektów promocyjnych. Ze względu na zużycie akumulatorów do posiadanych aparatów fotograficznych, w celu wykorzystania sprzętu w pełni, konieczny jest zakup nowych akumulatorów.
W związku z zakupem nowego telewizora istnieje potrzeba dostosowania posiadanego stojaka, na którym powinien być zawieszony TV poprzez zakup przejściówki - wieszaka do telewizora o odpowiednim rozstawie mocowania.
Realizacja powyższych zakupów jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, które pozwoli na wykorzystanie w pełni posiadanego sprzętu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 akumulatorów do aparatu Canon i wieszaka na TV.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji dostaw znajdują się w projekcie umowy będącej
Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

31440000-2

Nazwa kodu CPV

Baterie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30195800-0 Szyny lub uchwyty do zawieszania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji to 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
1) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest - cena - 100%
]Szczegółowe informacje dotyczące kryterium określono w załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Numer projektu

RPLD.12.01.00-10-0001/18-13

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 207