Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór doradztwa dla trenerów (Uczestników projektu) w formie zajęć grupowych i indywidualnych oraz animacja sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”

Data publikacji: 10.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2019

Numer ogłoszenia

1207946

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być czytelna, kompletna i jednoznaczna.
2) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, złożonym z 3 części i zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje, w tym oświadczenia.
3) Wykonawca będący podmiotem gospodarczym, składający ofertę zatrudnionego/współpracującego z nim doradcy/moderatora składa ofertę oddzielnie dla każdego zgłaszanego doradcy/moderatora.
4) Jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą dołącza do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS).
5) Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wszelkie koszty obciążające Wykonawcę (ZUS, podatek). Cena dotyczy całościowej kwoty realizacji usługi wraz z kosztami dojazdu.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
7) W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności ofert, prosimy zaparafować każdą stronę oferty oraz dokonać numeracji stron lub kartek.
8) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (dwie lub więcej na daną grupę; rożne warianty cenowe na poszczególne usługi w ramach opisanego przedmiotu zamówienia).

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
- pocztą elektroniczną (skan oferty w załączniku) na adres e-mail: akademia@kiss.pl. W temacie maila należy wpisać: Doradztwo dla trenerów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”.
Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie zwrotna informacja zamawiającego o otrzymaniu oferty.
- pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 40-040 Katowice, ul. Lompy 2/10 z opisem:
Imię Nazwisko (lub nazwa Oferenta)
Doradztwo dla trenerów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
Ostateczny termin składania ofert to: 18 października 2019r. godz.15.00
co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akademia@kiss.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Bowdur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606230420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 - Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadań:
Zad. 1.
Doradztwo dla trenerów
- zajęcia indywidualne i opracowanie indywidualnych planów doradztwa dla 35 uczestników x 18 godz. zegarowych
- zajęcia grupowe dla 4 grup uczestników (max 10 osób/na grupę) 3 spotkania x 6 godzin zegarowych
Zad. 2.
Animowanie sieci współpracy (7 sieci)
- moderator sieci współpracy i samokształcenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest podniesienie kompetencji Uczestników projektu z terenu województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów doradczych wraz z opracowaniem indywidualnych planów doradczych dla 35 trenerów będących uczestnikami projektu oraz animowaniem 7 sieci współpracy i samokształcenia w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zad. 1 Wybór doradcy na realizację doradztwa w formie:
- zajęć indywidualnych i opracowanie indywidualnych planów doradztwa dla 35 uczestników x 18 godz. zegarowych
- zajęć grupowych dla 4 grup uczestników (max 10 osób/na grupę) 3 spotkania x 6 godzin zegarowych.
Doradztwo dotyczy tematów wynikających z ramowych programów szkoleń opracowanych przez ORE. W ramach doradztwa zostaną opracowane indywidualne programy doradztwa - dostosowane do potrzeb Uczestnika projektu, rodzaju wspomagania, które będzie przez niego realizowane oraz uzgodnień z placówką edukacyjną, w której będzie prowadzony proces wspomagania. Doradztwo powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, prowadzone w formie spotkań konsultacyjnych indywidualnych i grupowych.
Zamawiający dokona wyboru 1 doradcy.
Zad. 2 Wybór moderatorów merytorycznych do animowania 7 sieci współpracy dla każdej kompetencji kluczowej + wspomaganie przedszkoli i samokształcenia, ogółem 54 godz. zegarowych x 7 sieci przez okres 8 miesięcy
Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia odbywać się będzie na ogólnopolskiej platformie www.doskonaleniewsieci.pl (przygotowanej w ramach projektu PO KL i udostępnionej przez ORE). Rekomendowana liczba uczestników pojedynczej sieci współpracy nie może przekraczać 30 osób.
Zamawiający dokona wyboru 7 moderatorów dla każdej sieci. Zamawiający dopuszcza, że jeden moderator może animować kilka sieci.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach doradztwa Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania:
1) w ramach zad. 1 przeprowadzenie indywidualnych konsultacji doradztwa - 18 godzin zegarowych dla każdego z grupy liczącej 35 Uczestników projektu wraz z opracowaniem indywidualnego planu doradczego dla każdego Uczestnika grupy oraz przeprowadzenie 3 spotkań grupowych dla 4 grup po 6 godzin zegarowych.
W trakcie doradztwa będą wykorzystywane m. in. takie metody jak: obserwacje koleżeńskie, coaching indywidualny lub zespołowy, superwizja, mentoring, tutoring.
Wsparcie doradcze będzie udzielane uczestnikom projektu w trakcie prowadzenia przez nich procesu wspomagania wskazanych przez nich na etapie rekrutacji przedszkoli, szkół czy placówek. Wspomaganie będzie realizowane w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów wskazanych w projekcie.
Spotkania w ramach doradztwa grupowego będą się odbywały w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego lub opolskiego. Doradztwo indywidualne - w miejscu dogodnym dla uczestnika projektu lub na terenie wspomaganej placówki lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika projektu np. na terenie placówki systemu wspomagania pracy szkoły za zgodą dyrektora tej placówki.
Ewentualne koszty tj. dojazdu, wyżywienia, noclegów związane z prowadzeniem doradztwa indywidualnego i grupowego pokrywa Wykonawca.
Przed realizacją zadania Wykonawca/y będą zobowiązani do obowiązkowego udziału w jednodniowym szkoleniu wewnętrznym (Training of Trainers) w terminie podanym przez Zamawiającego.

2) w ramach zad. 2 animacja sieci współpracy i samokształcenia ogółem 54 godz. zegarowych x 7 sieci przez okres 8 miesięcy, max 30 osób dla pojedynczej sieci.
Zakłada się zorganizowanie działanie 7 sieci dla każdej kompetencji kluczowej + wspomaganie przedszkoli. Funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia do 30 czerwca 2010r.
Każda sieć współpracy i samokształcenia będzie miała animatora – moderatora merytorycznego. Zakres zadań moderatora:
- organizowanie pracy sieci, diagnozowanie potrzeb uczestników sieci,
- inicjowanie wymiany doświadczeń przez publikowanie nowych tematów (np. krótkich wypowiedzi merytorycznych związanych z realizacją tematu sieci).
- zachęcanie uczestników sieci do wypowiedzi i moderowanie dyskusji między uczestnikami sieci (komunikacja grupowa).
- zbieranie pomysłów na tematy spotkań, zapraszanie ekspertów na spotkania,
- koordynowanie powstawania i upubliczniania materiałów związanych z pracą sieci oraz dbanie o ich jakość,
- porządkowanie wypowiedzi i wpisów w sieci współpracy,
- bieżące kontakty z uczestnikami sieci oraz współpraca z moderatorami pozostałych sieci.
- opracowanie planu sieci współpracy i samokształcenia oraz współpraca z Zamawiającym w zakresie określania celów i przebiegu sieci.
- moderowanie forum dyskusyjnego, czatów i innych form służących bieżącym kontaktom z uczestnikami sieci.
- podsumowanie pracy sieci w postaci sporządzenia raportu końcowego z prac sieci.
W ramach sieci trenerzy prowadzący programy wspomagania poszczególnych kompetencji kluczowych będą wymieniali się doświadczeniami i pomysłami. Wypracowane materiały podczas działania sieci współpracy powinny być udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z tych zasobów oraz ich ewentualnych opracowań.
Szacunkowy czas pracy moderatora sieci: 6 godzin miesięcznie.
Liczba uczestników projektu przewidzianych do objęcia doradztwem w ramach całego projektu to max. 190 osób. Liczba Uczestników w zadaniu 1 i 2 może ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej rekrutacji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania objęte postępowaniem będą realizowane w następujących terminach:
Od 15 listopada 2019r. do 30 czerwca 2020r. - doradztwo,
Od 04 listopada 2019r. do 30 czerwca 2020r. - działanie sieci współpracy i samokształcenia,
Terminy mogą ulec zmianie ze względu na stan rekrutacji uczestników i zdarzenia losowe po stronie Zamawiającego i uczestników.
W przypadku niezrekrutowania grupy Zamawiający zastrzega możliwość ustalenia nowych terminów realizacji doradztwa.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

WYMAGANIA DLA DORADCY:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
3. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).
4. Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin).
5. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów - co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
Doradztwo na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Dla moderatora sieci współpracy wymagane dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych u uczniów – minimum 60 godz. dydaktycznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia
wszystkie warunki zamieszczone w zamówieniu zawarte w Tabeli nr 1 i 2 załącznika nr2 Regulaminu
3. Ocena merytoryczna polegać będzie na dokonaniu przez Komisję rekrutacyjną oceny ważnych ofert na
podstawie następujących kryteriów:
a) Cena - 60 pkt.
b) Doświadczenie w prowadzeniu wspomagania i szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień
związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien
być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia). Ilość godzin zawarte w Tabeli nr 3, 4 i 5
załącznika nr 2 Regulaminu – 40 pkt.
4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej
- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać w PLN, wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością
do pełnych groszy.
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki
ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi
(szkolenia). Salę szkoleniową, catering, wydruk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
- Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia podlega weryfikacji na podstawie złożonych
ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.
Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert
Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego Formularza oferty Część 2 do zapytania – „Potwierdzenie spełnienia wymagania”. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany może zostać do okazania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wskazanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (np. dyplomu, zaświadczenia, referencji itp.) przed podpisaniem umowy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę
punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:
OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZAD. 1 Doradztwo dla trenerów
Wybrany wykonawca:
Joanna Zaremba, 40-288 Katowice, ul. Czarneckiego 1/4 18.03.2019 godz. 13:15 zaoferowana cena za 1 godz.: 120,00 zł, ogółem: 84240 zł
ZAD. 2 Animowanie sieci współpracy
Wybrany wykonawca dla 7 sieci współpracy:
Joanna Zaremba, 40-288 Katowice, ul. Czarneckiego 1/4 18.03.2019 godz. 13:15 zaoferowana cena za 1 godz.: 100 zł, ogółem: 37800 zł
Liczba wyświetleń: 290