Strona główna
Logo unii europejskiej

Pakiet relaksacyjny dla uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”.

Data publikacji: 23.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-10-2019

Numer ogłoszenia

1207935

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami oraz złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją:
(Dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 4/2019/PPZ – oferta organizacji pakietu relaksacyjnego w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”).
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG ul. Hrubieszowska 72, 22-100 Chełm, do dnia 4.10.2019 roku do godziny 23,59. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień złożenia oferty należy uznać datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego a nie datę wysłania oferty. Czas związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu na złożenie oferty

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509356138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji na terenie województwa lubelskiego m.in. w powiatach biłgorajskim, zamojskim, chełmskim, tomaszowskim, hrubieszowskim, zajęć relaksacyjnych dla uczestników programu zdrowotnego w ramach tzw. „Pakietu relaksacyjnego”, na który składa się:
a. basen – 3 niezależne, 1 godzinne wejścia na pływalnię i saunarium dla każdego z 600 uczestników (30/20 osobowych grup)
b. masaż - 1 godzina masażu terapeutycznego/relaksacyjnego/ogólnego dla każdego z 600 uczestników (30/20 osobowych grup),
c. joga – 1 godzina jogi ogólnej lub dynamicznej dla początkujących dla każdego z 600 uczestników (30/20 osobowych grup),
W/w działania realizowane są w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, finansowanego z RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zaplanuje, zorganizuje, udostępni i/lub przeprowadzi na terenie województwa lubelskiego zajęcia w ramach pakietu relaksacyjnego dla 600 uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji na terenie województwa lubelskiego m.in. w powiatach biłgorajskim, zamojskim, chełmskim, tomaszowskim, hrubieszowskim, zajęć relaksacyjnych - tzw. „Pakietu relaksacyjnego” dla uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, skierowanego do 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego, narażonych na zjawisko stresu zawodowego.
Program realizowany jest w oparciu o wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej: Załączniku nr 11 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 10.3 – województwo lubelskie oraz Załączniku nr 16 - Standardy realizacji wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej RPO WL na lata 2014-2020 oraz Założeniami Programu Zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy” ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, skierowanego w latach 2019-2021 do kadry zarządzającej i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddziały (w tym biura terenowe) oraz podległe im Inspektoraty w województwie lubelskim, dostępnego na stronie internetowej Niepublicznego Ośrodka Zdrowia Psychicznego DIALOG pod adresem www.dialogchelm.pl
Wszyscy Oferenci/Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zagwarantować zdolność wykonania zamówienia na terenie województwa lubelskiego w okresie realizacji projektu programu zdrowotnego, a więc od 1.10.2019 roku do 31.12.2021 roku – dotyczy całości działań na które składana jest oferta.
Zamówienie składa się z 3 modułów/części i obejmuje:
1. Organizacja wejścia na basen
• wejścia realizowane się w dowolnym czasie, niezależne wejściówki w formie karnetu na pływalnię i saunarium, inne atrakcje
• liczba edycji: 3 x 1 godzinne wejścia
• liczba osób objętych wsparciem: 600
• wielkość grup: 1 osoba x 3 wejścia
• częstotliwość wsparcia: średnio 1 edycja miesięcznie dla ok 20 osób
• długość wsparcia: 3 godziny/osoba
2. Organizacja masażu:
• metody powodujące odprężenie, relaks oraz harmonię ciała i umysłu z zastosowaniem dodatkowych elementów takich jak muzykoterapia, aromatoterapia, innych
• liczba edycji: 1 godzina masażu terapeutycznego/relaksacyjnego/ogólnego
• liczba osób objętych wsparciem: 600
• wielkość grup: 1 osoba x 1 masaż
• częstotliwość wsparcia: średnio 1 edycja miesięcznie dla ok 20 osób
• długość wsparcia: 1 godzina/osoba
3. Organizacja zajęć z jogi
• trening relaksacyjny z nauką prawidłowego oddychania, radzenia sobie ze stresem, prowadzony grupowo z zastosowaniem dodatkowych elementów takich jak wizualizacja, muzykoterapia, innych
• liczba edycji: 1 godzina grupowych zajęć z jogi
• liczba osób objętych wsparciem: 600
• wielkość grup: ok 20 osób
• częstotliwość wsparcia: średnio 1 edycja miesięcznie dla ok 20 osób
• długość wsparcia: 1 godzina/osoba
Zamawiający zastrzega, że podana łączna liczba osób objętych pakietem relaksacyjnym jak też łączna liczba godzin realizowanego wsparcia jest ilością szacunkową, która może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu programu zdrowotnego. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że liczba osób objętych wsparciem lub liczba godzin wsparcia będzie mniejsza niż podana w zapytaniu ofertowym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Oferent/Wykonawca może złożyć nie więcej niż jedną ofertę, pod warunkiem, iż dla każdego złożonego modułu/części zamówienia zapewni wymaganą ilość kadry. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Oferentów/Wykonawców ofert częściowych oraz wariantowych.

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312500-4 usługi rehabilitacyjne
92600000-7 usługi sportowe
98333000-6 Masaże
98334000-3 Usługi wellness

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od pażdziernika 2019 roku do grudnia 2021 roku na terenie województwa lubelskiego w dogodnych dla uczestników terminach realizacji świadczeń tj.: m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w wekendy. Realizacja wsparcia odbywać się będzie w oparciu o harmonogram dostosowany do potrzeb uczestników projektu oraz możliwości Zamawiającego. Dokładną liczbę osób korzystających z usług Zamawiający wskaże z tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z zadeklarowanym przez Oferenta/Wykonawcę planem dyspozycyjności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu a w takiej sytuacji Oferent/Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług zamówionych a ilością rzeczywiście zrealizowaną.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie przewidziane do realizacji w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy” działania skierowane są do osób, dlatego też wykonawcami działań/usług może być jedynie kadra uprawniona do ich świadczenia na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego a proponowane przez Oferentów/Wykonawców usługi powinny być zgodne z właściwymi procedurami oraz ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Wiedza i doświadczenie

Kadra Oferenta/Wykonawcy zaangażowana w realizację poszczególnych modułów/części musi spełniać następujące kryteria posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego:
1. Organizacja wejścia na basen:
a. ratownik wodny, który posiada uprawnienia ratownika na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego
b. co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika wodnego
2. Organizacja masażu:
a. fizjoterapeuta, który posiada uprawnienia wykonywania zawodu fizjoterapeuty na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego
b. co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy fizjoterapeuty
3. Organizacja zajęć z jogi:
a. nauczyciel/instruktor jogi , który posiada predyspozycje i niezbędne umiejętności do prowadzenia treningu relaksacyjnego z jogi
b. co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy nauczyciela/instruktora jogi

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne moduły/części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi spełniać wymogi stawiane w ogłoszeniu o zamówieniu i dotyczyć realizacji całości usług określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
4. Wszystkie złożone w ramach oferty dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem Oferenta/ Wykonawcy a dokumenty składane w formie kopii powinny być poświadczone przez Oferenta/Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów/Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie realizacji będą znajdowały się zapisy przewidujące:
a. karę umowną w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem zamówienia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności
b. możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków tej umowy
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. anulowania postępowania bez podania przyczyny
b. pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy
c. negocjacji cen wybranych ofert gdy przekraczają one założone w budżecie stawki

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Zał. nr 1 – formularz oferty
b. Zał. nr 2 – oświadczenie o kwalifikacjach kadry zaangażowanej w realizację zamówienia
c. Zał. nr 3 – oświadczenie o braku konfliktu interesów
d. Wypis z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej Oferenta/Wykonawcy
e. Polisa OC

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto za 1 godzinę korzystania przez uczestnika projektu z basenu, masażu, zajęć z jogi. Ceny za wykonanie poszczególnych działań należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego ogłoszeniem o zamówieniu.

2) Wiedza i doświadczenie – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 50%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez kadrę którą Oferent/Wykonawca planuje zaangażować do realizacji usługi, niezbędnych uprawnień, umiejętności i predyspozycji do realizacji poszczególnych modułów/części zamówienia oraz wymaganego doświadczenia w pracy ratownika wodnego lub fizjoterapeuty lub nauczyciela/instruktora jogi.
Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.
Oferenci /Wykonawcy, których oferty w ramach prowadzonego postępowania uzyskają co najmniej 50% punków, zostaną zaproszeni przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert na rozmowę negocjacyjną. Zamawiający powiadomi Oferentów/Wykonawców o miejscu i terminie rozmowy negocjacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy. Jeżeli Oferent/Wykonawca nie może uczestniczyć w rozmowie negocjacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie negocjacyjnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wyniki rozmów negocjacyjnych z Oferentami/Wykonawcami zdecydują o finalnym rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu Wykonawców zaproszonych do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. GRAFIC S.C Paweł Najda Sylwia Najda
ul. Wołyńska 53, 22-100 Chełm
data wpływu: 4.10.2019 rok
cena oferty: 99 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 167