Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/EFRR- zakup, dostawa i montaż frezarskiego centrum obróbczego

Data publikacji: 24.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-10-2019

Numer ogłoszenia

1207692

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferty należy składać:
- bezpośrednio w siedzibie Kuzik Sp. z o.o Targoszyn 68, 59-407 Mściwojów
- drogą pocztową na adres Kuzik Sp. z o.o Targoszyn 68, 59-407 Mściwojów
- skan przesłać pod wskazany adres mailowy: pawel.kuzik@gmail.com

W sytuacji składania oferty pocztą tradycyjną lub osobiście:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Zapytanie ofertowe nr 1/2019/EFRR – nie otwierać

W sytuacji przesłania oferty skanem:
W tytule meila należy wpisać : „Zapytanie ofertowe nr 1/2019/EFRR ”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.kuzik@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kuzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665 283 490

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż frezarskiego centrum obróbczego
Minimalne parametry techniczne / nie gorsze niż:
- Minimalna powierzchnia stołu 1400x650 [mm]
- Dopuszczalne obciążenie min. 1000 [kg]
- Przejazdy w osiach X x Y x Z minimum 1300x650x650
- Minimalna odległość osi wrzeciona od kolumny 700 [mm]
- Obroty wrzeciona 12000 [obr/min] lub większe
- Końcówka wrzeciona BT-40
- Moment obrotowy min. 110 [Nm]
- Bezpośredni napęd wrzeciona i osi (bez przekładni pasowych)
- Wrzeciono z płaszczowym systemem chłodzenia + wymiennik ciepła (lub inny bardziej wydajny system chłodzenia)
- Prowadnice ślizgowe w osiach XYZ
- Silniki napędu posuwu X/Y/Z 3/4/7 [kW]
- Pozycjonowanie osi wg ISO 230-2 w pełnym zakresie nie więcej niż 0,01 [mm]
- Magazyn narzędzi 30 pozycji lub więcej
- Chłodzenie przez wrzeciono min. 25 [bar]
- Taśmowy transporter wiórów wraz z koszem na wióry
- System spłukiwania wiórów
- Pełne osłony przeciw wiórowe przestrzeni roboczej wraz z zamkiem bezpieczeństwa
- Oświetlenie przestrzeni roboczej
- Lampa sygnałowa stanu pracy
- Automatyczny system smarowania
- Układ sterowania FANUC lub równoważny
- graficzne wspomaganie programowania
- Możliwość programowania parametrycznego
- Wbudowane funkcje samo diagnostyki
- Przygotowanie do 4 osi
- System monitorowania i precyzyjnej kompensacji odkształceń
- Funkcja optymalizująca dynamikę pracy napędów
- Monitorowanie obciążenia narzędzi podczas obróbki
- Maszyna musi mieć na wyposażeniu sondy do pomiaru detalu i narzędzi
- Minimum 4 prowadnice ślizgowe w osi Y

1 Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozmieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym pkt.II. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
2 Wszystkie materiały objęte postępowaniem powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.
3.Dostarczone urządzenie musi być nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jaworski Miejscowość: Targoszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż frezarskiego centrum obróbczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż frezarskiego centrum obróbczego
Minimalne parametry techniczne / nie gorsze niż:
- Minimalna powierzchnia stołu 1400x650 [mm]
- Dopuszczalne obciążenie min. 1000 [kg]
- Przejazdy w osiach X x Y x Z minimum 1300x650x650
- Minimalna odległość osi wrzeciona od kolumny 700 [mm]
- Obroty wrzeciona 12000 [obr/min] lub większe
- Końcówka wrzeciona BT-40
- Moment obrotowy min. 110 [Nm]
- Bezpośredni napęd wrzeciona i osi (bez przekładni pasowych)
- Wrzeciono z płaszczowym systemem chłodzenia + wymiennik ciepła (lub inny bardziej wydajny system chłodzenia)
- Prowadnice ślizgowe w osiach XYZ
- Silniki napędu posuwu X/Y/Z 3/4/7 [kW]
- Pozycjonowanie osi wg ISO 230-2 w pełnym zakresie nie więcej niż 0,01 [mm]
- Magazyn narzędzi 30 pozycji lub więcej
- Chłodzenie przez wrzeciono min. 25 [bar]
- Taśmowy transporter wiórów wraz z koszem na wióry
- System spłukiwania wiórów
- Pełne osłony przeciw wiórowe przestrzeni roboczej wraz z zamkiem bezpieczeństwa
- Oświetlenie przestrzeni roboczej
- Lampa sygnałowa stanu pracy
- Automatyczny system smarowania
- Układ sterowania FANUC lub równoważny
- graficzne wspomaganie programowania
- Możliwość programowania parametrycznego
- Wbudowane funkcje samo diagnostyki
- Przygotowanie do 4 osi
- System monitorowania i precyzyjnej kompensacji odkształceń
- Funkcja optymalizująca dynamikę pracy napędów
- Monitorowanie obciążenia narzędzi podczas obróbki
- Maszyna musi mieć na wyposażeniu sondy do pomiaru detalu i narzędzi
- Minimum 4 prowadnice ślizgowe w osi Y

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny przemysłowe
42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania
42612000-9 Centra obróbkowe
42612100-0 Poprzeczne, wrzecionowe centra obróbkowe
42637300-3 Obrabiarki do frezowania metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.04.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. Oferent powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako załącznik do Oferty wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

B. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

C. Oferta musi być napisana w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. być uzupełniony pieczątką imienną).
-Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału.
-W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału.
-Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
-Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
-Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
-Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
-Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
-Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty, a cała oferta wraz z załącznikami w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację w sytuacji składania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej), oraz zawierała spis treści.
-Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
-Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w opakowaniu odpowiednio oznakowanym napisem „ZMIANA”. Opakowania oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
-Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na opakowaniu „WYCOFANIE”. Opakowanie oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
-Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści niniejszego zapytania ofertowego należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3) Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z:
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania dostawy;
- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie Wykonawcy sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Oferent powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako załącznik do Oferty wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
6)Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1)Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – Cena - (80 pkt, 80%)
Kryterium 2 - Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach -(10 pkt, 10%)
Kryterium 3 - Czas reakcji serwisowej w godzinach -(10 pkt, 10%)

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów.
Punkty obliczone zostaną w oparciu o wzór: R= C+ G+S
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – suma uzyskanych punktów razem,
C – punkty za cenę,
G – punkty za okres gwarancji,
S – punkty za serwis

Kryterium 1 –Cena oferty netto (C)– waga kryterium 80 % (80 pkt)
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty netto podanej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .

W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
Cn
P(c) = ––––– x 80
Co
gdzie:
P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn - najniższa zaoferowana cena netto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena netto ocenianej oferty

Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).

Kryterium 2 –,,Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach” (G)– waga kryterium 10 % (10 pkt)
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu obowiązywania gwarancji w miesiącach liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym minimalny okres obowiązywania gwarancji został ustalony na poziomie 12 miesięcy, natomiast maksymalny na poziomie 36 miesięcy. Ocena zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego .

Punkty za kryterium „Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach ” zostaną przyznane według wzoru:
Gof
G = ––––– x 10
Gmax

gdzie:
G) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach”
Gof –liczba miesięcy bezpłatnej gwarancji zaoferowana w badanej ofercie
Gmax – maksymalny okres gwarancji ustalony przez Zamawiającego w miesiącach

Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).

Kryterium 3 –,,Czas reakcji serwisowej w godzinach” (CS)– waga kryterium 10 % (10 pkt)
Zamawiający dokona oceny za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki czasu reakcji serwisowej ze strony Wykonawcy. Przy czym maksymalny dopuszczalny czas reakcji wynosi 48 godzin w dni robocze. Ocena zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego .

Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako fizyczne dotarcie serwisanta do firmy Zamawiającego, poprzedzone zgłoszeniem mailowym.

Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej w godzinach” zostaną przyznane według wzoru:

Smin
S = ––––– x 10
Sof
gdzie:
S - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Czas reakcji serwisowej w godzinach”
Smin –najmniejsza liczba godzin do podjęcia reakcji serwisu (rozumianej jako odebranie zgłoszenia oraz wstępna diagnostyka z propozycją działań serwisowych) od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym.
Sof – czas reakcji serwisowej z badanej oferty w godzinach

Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).

Wykluczenia

A) W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 3

B) Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
3. Wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2.
4. Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Wykonawcy, którzy z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
6. Wykonawcy będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
7. Wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. Wykonawcy, w stosunku co do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

59-407 Targoszyn

dolnośląskie , jaworski

Numer telefonu

768728588

Fax

768728588

NIP

6951520067

Tytuł projektu

Inwestycja w innowacje warunkiem wzrostu konkurencyjności i szansą na rozwój przedsiębiorstwa Kuzik Sp. Z o.o.

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0045/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres oferenta:

NTM Sp. z o.o.,
ul. Robotnicza 2,
44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 28.10.2019
Oferująca za realizację zamówienia cenę netto: 534 462,50 PLN (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100)
Liczba wyświetleń: 309