Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi obejmującej organizacji zagranicznej wizyty studyjnej zespołu ekspertów i badaczy projektu Housing First-najpierw mieszkanie.

Data publikacji: 21.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207681

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 23.09.2019 roku dodano informacje w przedmiocie zamówienia w punkcie dotyczącym biletów lotniczych dotyczącą osób z Warszawy i Wrocławia, zamiast informacji: "(orientacyjnie eksperci z Wrocławia- 2 osoby, badacze z Wrocławia-3 osoby)" wpisano: "(orientacyjnie eksperci z Wrocławia- 2 osoby, Warszawa-2 osoby, Gdańsk-3 osoby; badacze z Wrocławia-3 osoby, Warszawa- 2 osoby, Gdańsk-2 osoby)". Dnia 24.09.2019 roku dokonano korekty wzoru wyliczenia doświadczenia:

Dl
D = ……x 20
Dml

Miejsce i sposób składania ofert

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania w Bazie Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl lub w formie papierowej (z dopiskiem „04/TPBA/NM/2019”) w biurze projektowym ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk do dnia 30.09.2019 (decyduje data wpływu). Biuro projektowe otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 343 28 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zagranicznych wizyt studyjnych, w ramach których Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, biletów lotniczych, biletów komunikacji publicznej na miejscu oraz tłumacza dla uczestników następujących wizyt:
a. Wizyta ekspertów w Lizbonie w terminie 21-25 października 2019 (5 dni, 7 osób)
b. Wizyta badaczy w Lizbonie w terminie 21-24 października 2019 (4 dni, 7 osób)
Celem wizyt jest transfer wiedzy partnera ponadnarodowego dotyczący nowego rozwiązania- Najpierw mieszkanie i zaadoptowanie rozwiązania do polskich warunków.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem wizyt jest transfer wiedzy partnera ponadnarodowego dotyczący nowego rozwiązania- Najpierw mieszkanie i zaadoptowanie rozwiązania do polskich warunków.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Zakwaterowanie
a) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych uczestnikom każdej wizyty na czas trwania wizyty studyjnej. Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w pokojach jedno lub dwu osobowych z łazienką w standardzie hotelu co najmniej dwugwiazdkowego (Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2006 r, poz.169 z późn. zm) zlokalizowanego w granicach administracyjnych odwiedzanego miasta, w jego dobrze skomunikowanej części.
b) Zamawiający wymaga, aby hotel znajdował się w odległości nie większej niż 1 km od przystanku komunikacji publicznej.
2. Wyżywienie
a) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić pełne dzienne wyżywienie na miejscu wizyty zagranicznej obejmujące (śniadanie, obiad, kolacje). W dniu przyjazdu i wyjazdu posiłki powinny być skorelowane z godzinami lotów.
b) Obiady i kolacje muszą być serwowane poza hotelem w lokalizacji zgodnej z agendą pobytu, która Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty. Jednak kolacja powinna uwzględniać większą liczbę uczestników ok. 20 osób.
c) Obiady powinny składać się z minimum dwóch dań ciepłych do wyboru(zupa oraz II danie) zestawu surówek ora deseru i napoju/soku/kompotu. Śniadania i kolacje muszą zawierać minimum jedno danie ciepłe i minimum dwa dania podawane na zimno oraz napój/sok/kompot, mogą być serwowane w formie bufetu/szwedzkiego stołu. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dostępność posiłków wegetariańskich i ewentualnie innych (np. bezglutenowych) wskazanych przez Zamawiającego po dokonaniu rekrutacji uczestników.
3. Bilety lotnicze
a) Wykonawca dokona rezerwacji i zakupu biletów lotniczych (klasa ekonomiczna) dla uczestników wizyt w zaplanowanym terminie. Wylot będzie odbywał się z lotniska w Warszawie bezpośrednio do Lizbony ewentualnie w przypadku osób pochodzących z Wrocławia z lotniska we Wrocławiu (orientacyjnie eksperci z Wrocławia- 2 osoby,Warszawa-2 osoby, Gdańsk-3 osoby; badacze z Wrocławia-3 osoby, Warszawa-2 osoby, Gdańsk-2 osoby). Wykonawca w razie potrzeby –uczestnicy pochodzący z innych miast niż miasto wylotu, zakupi bilety komunikacji PKP umożliwiające dojazd do miasta wylotu oraz na lotnisko.
b) Zamawiający dopuszcza dostarczenie biletów lotniczych uczestnikom wizyt w formie biletu elektronicznego, na podany przez nich dres poczty email. Jeżeli na danej trasie nie jest dostępny bilet elektroniczny Wykonawca zaoferuje i dostarczy uczestnikom na adres przez nich wskazany bilet papierowy.
c) Bilet lotniczy musi obejmować również ubezpieczenie osoby, ubezpieczenie bagażu na czas podróży oraz opłaty lotniskowe.
4. Transport na miejscu
Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika bilety komunikacji miejskiej umożliwiające transport z lotniska na miejsce noclegu i z powrotem oraz w granicach administracyjnych miasta na cały okres pobytu grup ekspertów i badaczy.
5. Tłumacz
Wykonawca zapewni obecność dwóch tłumaczy ze znajomością języka kraju wizyty-portugalski. W przypadku wizyty ekspertów –jeden tłumacz na okres 3 dni wizyty, w przypadku wizyty badaczy –jeden tłumacz na okres 1 dni wizyty. Zamawiający na 14 dni przed przylotem poinformuje tłumacza o charakterze wizyty i dokładnym programie pobytu uczestników. Język kraju wizyty będzie ogólnie przyjętym językiem w kontaktach z wizytowanymi placówkami. Wykonawca zapewni tłumaczenie konsekutywne podczas oficjalnych spotkań i całego pobytu gości. Praca tłumacza będzie polegała na precyzyjnym przekładzie sensu wypowiedzi uczestników spotkań.
6. Ubezpieczenie
Wykonawca zapewni obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW dla wszystkich uczestników wizyt studyjnych.

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłku
60100000-9- Usługi w zakresie transportu drogowego
60400000-2- Usługi transportu lotniczego
75540000-1- Tłumaczenia ustne
66512100-2- Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
79951000-5- Usługi w zakresie organizowania seminariów

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Wizyta ekspertów w Lizbonie w terminie 21-25 października 2019
b. Wizyta badaczy w Lizbonie w terminie 21-24 października 2019
Orientacyjny harmonogram wizyt:
Grupa ekspertów:
21 października 2019 –poniedziałek
Wylot, przejazd do hotelu i zakwaterowanie
Kolacja
22 października 2019 – wtorek
Śniadanie w hotelu
10.00 – 13.00 Praca merytoryczna
13.00 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 17.30 Praca merytoryczna
17.30 – 20.00 Czas wolny
20.00 lub 21.00 Kolacja
23 października 2019 – środa
Śniadanie w hotelu
10.00 – 13.00 Praca merytoryczna
13.00 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 17.30 praca merytoryczna
20.00 lub 21.00 Wspólna kolacja
24 października 2019 – czwartek
Śniadanie w hotelu
10.00 – 13.00 praca merytoryczna
13.00 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 17.30 praca merytoryczna
20.00 lub 21.00 Kolacja
25 października 2019 – piątek
Śniadanie w hotelu
Powrót Lizbona – Warszawa/Wrocław

Grupa badaczy:
21 października 2019 –poniedziałek
Wylot, przejazd do hotelu i zakwaterowanie
Kolacja
22 października 2019 – wtorek
Śniadanie w hotelu
10.00 – 13.00 Praca merytoryczna
13.00 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 17.30 Praca merytoryczna
17.30 – 20.00 Czas wolny
20.00 lub 21.00 Kolacja
23 października 2019 – środa
Śniadanie w hotelu
10.00 – 13.00 Praca merytoryczna
13.00 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 17.30 praca merytoryczna
20.00 lub 21.00 Wspólna kolacja
24 października 2019 – czwartek
Śniadanie w hotelu
Powrót Lizbona – Warszawa/Wrocław

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl
2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a) Posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
o weryfikacja: kopia wpisu w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług turystycznych i powiązanych usług.
b) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
o weryfikacja: kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 usług np. rekomendacje, zaświadczenia, podziękowania, rachunki, umowy itp.

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
o weryfikacja: kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 usług np. rekomendacje, zaświadczenia, podziękowania, rachunki, umowy itp.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
b) Kopie dokumentów potwierdzające wpis do odpowiedniej ewidencji.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie należyte co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

Koszt usługi – waga 80%.

1. Wizyta studyjna ekspertów w Lizbonie (5 dni, 4 noclegi):
Cena brutto w PLN za zorganizowanie wizyty studyjnej dla 1 uczestnika całej wizyty

2. Wizyta studyjna badaczy w Lizbonie (4 dni, 3 noclegi):
Cena brutto w PLN za zorganizowanie wizyty studyjnej dla 1 uczestnika całej wizyty

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi całościowej - Cena brutto dla 1 uczestnika wizyty ekspertów + cena brutto dla 1 uczestnika wizyty badaczy:
CRn
KU = --------------------------- x 80
CRo
KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - Cena brutto usługi całościowej wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - Cena brutto usługi całościowej wg ocenianej oferty.

Doświadczenie- 20%
Doświadczenie w organizacji usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w latach.


Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

Dl
D = ………………………………… x 20
Dml

D - wartość punktowa: Doświadczenie
Dl - Liczba lat doświadczenia w badanej ofercie
Dml – Maksymalna liczba lat wskazana w otrzymanych ofertach


Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz kryterium doświadczenie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Inne źródła finansowania

„Housing first-najpierw mieszkanie” realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miejskim Wrocławia, Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial, współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BT Group Piotr Heliasz ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.
data: 30.09.2019
cena: 8 245 zł za 1 uczestnika
Liczba wyświetleń: 179