Strona główna
Logo unii europejskiej

Prototyp oprogramowania systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej

Data publikacji: 20.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1207660

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

5.10.2019 Zmiana terminu składania ofert - 10 października 2019 do godziny 12-tej
8.10.2019 Zmiana ogłoszenia poprzez dodanie załącznika Wzór umowy

Miejsce i sposób składania ofert

Podmioty zainteresowane realizacją zamówienia prosimy o składanie ofert na adres osobiście lub drogą pocztową na następujący adres korespondencyjny:

WSOP Sp. z o.o.
44-190 Knurów
Ul. Dworcowa 62

Termin składania ofert upływa 7 października 2019 roku o godzinie 12-tej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią bez ich otwarcia, z napisem: „Oferta na prototyp oprogramowania"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Nykiel t.nykiel@wsop.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662 239 705

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prototypu oprogramowania systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: gliwicki Miejscowość: Knurów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prototypu oprogramowania systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej w związku z realizacją projektu nr RPSL.01.02.00-24-065E /17 pn.: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej dla badań technicznych pojazdów z typoszeregiem urządzeń pomiarowych (zwanego dalej "Projektem") wybranego do dofinansowania
w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypu oprogramowania systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej
Oprogramowanie przeznaczone jest do obiektów przeprowadzających badania techniczne pojazdów i do współpracy z urządzeniami stanowiącymi ich wyposażenie.
Szczegółowe informacje i założenia oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Oferent uzyska w czasie obowiązkowego technicznego spotkania konsultacyjnego (minimum 1) z przedstawicielami Zamawiającego . Spotkania konsultacyjne będą się odbywać na wniosek Oferenta w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- dla badań przemysłowych (do etapu testów w warunkach laboratoryjnych) - do 20 tygodni od podpisania umowy
- dla prac rozwojowych (testy ilościowe, diagnozowanie słabych punktów w systemie teleinformatycznym pod kątem prawidłowości pracy oraz funkcjonalności rozwiązań, wprowadzenie poprawek) - do 4 tygodni od zakończenia badań przemysłowych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym przedmiotem zamówienia [pkt 1.1)] spełnia wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie, wykonał w sposób należyty w całości co najmniej 2 usługi polegające na napisaniu oprogramowania o charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem zamówienia (system bazodanowy, teleinformatyczny).

W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym przedmiotem zamówienia [pkt 1.1)] Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty wykazu usług wykonania oprogramowania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia [pkt 1.2)] spełnia wykonawca, który dysponuje osobą lub osobami mogącymi zrealizować zadanie będące przedmiotem zamówienia

W celu potwierdzenia faktu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia [pkt 1.2)] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty opisu składu zespołu realizującego zadanie wraz z wykazaniem kompetencji do tego koniecznych (np. poprzez wykazanie kierunkowego wykształcenia osób biorących udział w zespole)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
3) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową

Warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej [pkt 1.3)] spełnia wykonawca, który nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani zaległości z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej [pkt 1.3)] Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Oferenta zamieszczonego w treści oferty o nieposiadaniu zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani zaległości z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego

Dodatkowe warunki

Oferent zobowiązany jest do odbycia minimum 1 technicznego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami Zamawiającego, na którym uzyska szczegółowe informacje i założenia oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia. Spotkania konsultacyjne będą się odbywać na wniosek Oferenta w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

Warunki zmiany umowy

Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca wskazał w umowie co najmniej jedną i nie więcej niż 2 osoby odpowiedzialne za realizację umowy, będącą (będące) przedstawicielem/lami wykonawcy. Zmiana tych osób po zawarciu umowy będzie możliwa jedynie z ważnych powodów. Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje przypadków zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie, że:
1) Oferent nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani zaległości z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego.
2) Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
Wykaz usług wykonania oprogramowania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane;
Opis składu zespołu realizującego zadanie wraz z wykazaniem kompetencji do tego koniecznych (np. poprzez wykazanie kierunkowego wykształcenia osób biorących udział w zespole)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert

1) kryterium „Cena” – „C” waga punktowa 60 pkt
Kryterium dotyczy całkowitej ceny netto łącznie za przedmiot zamówienia wykonany na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą całkowitą ceną netto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
C = (C min/Cn) * 60, gdzie:
C – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Cena”
Cmin - najniższa całkowita cena netto spośród wszystkich prawidłowych ofert
Cn – cena całkowita netto badanej oferty


2) kryterium „Termin realizacji (w tygodniach liczonych od dnia podpisania umowy)” – „T” waga punktowa 40 pkt
Kryterium to dotyczy terminu wykonania badań przemysłowych (do etapu testów w warunkach laboratoryjnych) .
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji w tygodniach, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
T=(Tmin/Tn) * 40, gdzie:
T- liczba punktów dla oferty badanej w kryterium "Termin realizacji"
Tn- termin dostarczenia w tygodniach dla oferty badanej
Tmin - najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich prawidłowych ofert


Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
O = C + T

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają matematycznemu zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, który:
1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

W.S.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Pszczyńska 306

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6311002010

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem systemu teleinformatycznego do komunikacji danych i bazy sieciowej dla badań technicznych pojazdów z typoszeregiem urządzeń pomiarowych

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-065E/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

m-tec Marek Kostka
41-800 Zabrze
ul. Św. Urbana 5/19

Oferta wpłynęła 10.10.2019

Cena oferty netto 73 000 pln
Cena oferty brutto 89 790 pln
Liczba wyświetleń: 302