Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”.

Data publikacji: 20.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207607

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami oraz złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją:
(Dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 2/2019/PPZ – oferta prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”).
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG ul. Hrubieszowska 72, 22-100 Chełm.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509356138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie na terenie województwa lubelskiego grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych:
a. grupowe warsztaty profilaktyczne - 32 godziny zajęć profilaktycznych dla 30/20 osobowych grup uczestników,
b. indywidualne konsultacje psychologiczne - 6 godzin konsultacji dla każdego z 600 uczestników,
c. indywidualne konsultacje pedagogiczne - 6 godzin konsultacji dla każdego z 600 uczestników,
d. indywidualne konsultacje psychiatryczne - 1 godzina konsultacji dla 60 osób (10 % wszystkich uczestników),
realizowanych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, finansowanego z RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do przeprowadzenia na terenie województwa lubelskiego grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach realizacji projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, skierowanego do 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego, narażonych na zjawisko stresu zawodowego.
Zamówienie składa się z 4 modułów/części opisanych szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2/2019/PPZ stanowiącym załącznik do przedmiotowego postępowania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy, stąd liczba godzin realizowanego wsparcia przypadająca na jednego Wykonawcę może być mniejsza niż łączna liczba godzin realizowanego wsparcia w ramach całego projektu programu zdrowotnego. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny grupowych warsztatów profilaktycznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Oferentów/Wykonawców ofert wariantowych.

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od października 2019 roku do grudnia 2021 roku na terenie województwa lubelskiego w dogodnych dla uczestników terminach realizacji świadczeń tj.: m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty - co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach po 15.00 oraz w co najmniej 2 soboty w miesiącu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja wsparcia odbywać się będzie w oparciu o harmonogram dostosowany do potrzeb uczestników projektu oraz możliwości Zamawiającego. Dokładne adresy i terminy świadczenia usługi, Zamawiający wskaże z tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z zadeklarowanym przez Oferenta/Wykonawcę planem dyspozycyjności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu a w takiej sytuacji Oferent/Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług zamówionych a ilością rzeczywiście zrealizowaną.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych:
a. psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii oraz posiada właściwe kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii – certyfikat psychoterapeuty/trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2. udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych:
a. psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii oraz stosuje do oceny poziomu stresu znormalizowane i zaadoptowane do warunków polskich narzędzia diagnostyczne
3. udzielanie indywidualnych konsultacji pedagogicznych:
a. pedagog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora pedagogiki oraz stosuje w pracy znormalizowane i zaadoptowane do warunków polskich narzędzia diagnostyczne
4. udzielanie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych:
a. lekarz posiadający specjalizację z psychiatrii i uprawnienia wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie:
• formularza spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z CV

Wiedza i doświadczenie

Kadra zaangażowana w realizację poszczególnych modułów/części musi spełniać następujące kryteria posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego:
1. prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych:
a. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy klinicznej i/lub diagnostyczno-terapeutycznej psychoterapeuty/trenera
2. udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych:
a. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy klinicznej i/lub diagnostyczno- terapeutycznej psychologa z osobami dorosłymi
3. udzielanie indywidualnych konsultacji pedagogicznych:
a. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej pedagoga z osobami dorosłymi
4. udzielanie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych:
a. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy klinicznej lekarza psychiatry
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie:
• formularza spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z CV
• oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszyscy Oferenci/Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zagwarantować zdolność wykonania zamówienia na terenie województwa lubelskiego w okresie realizacji projektu programu zdrowotnego, a więc od 1.10.2019 roku do 31.12.2021 roku – dotyczy modułu/części na który składana jest oferta.
Wszystkie przewidziane do realizacji w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy” interwencje, przewidują udzielanie świadczeń zdrowotnych dlatego też Oferentami/Wykonawcami poszczególnych usług mogą być podmioty udzielające takich świadczeń, uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub specjaliści zatrudnieni w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Interwencje psychoterapeutyczne/trenerskie, psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne proponowane przez Oferentów/Wykonawców w ramach świadczonych usług powinny zgodne z właściwymi procedurami zdrowotnymi.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie:
• wypisu z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej Oferenta/Wykonawcy
• oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
• formularz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z CV

Dodatkowe warunki

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy, zamówienie zostało podzielone na 4 moduły/części, odpowiadające zakresowi realizowanych usług. Oferenci/Wykonawcy składający w postępowaniu swoje oferty powinni odnieść się w dokumentach ofertowych tylko do modułów/części, co do których spełniają warunki udziału w postępowaniu i na które składają swoją ofertę.
Każdy Oferent/Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany moduł/część.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zał. nr 1 – formularz oferty
Zał. nr 2 – oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
Zał. nr 3 – formularz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z CV
Zał. nr 4 – oświadczenie o braku konfliktu interesów
Wypis z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej Oferenta/Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe oceny:
1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto za 1 godzinę prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych. Ceny za wykonanie poszczególnych działań należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt brutto realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych takich jak koszty:
a) dojazdu do miejsca świadczenia wsparcia
b) noclegów, wyżywienia podczas realizacji zamówienia

2) Wiedza i doświadczenie – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 50%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez Oferenta:
a) dla potrzeb prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych - dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii oraz certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
b) dla potrzeb udzielania indywidualnych konsultacji psychologicznych - dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii
c) dla potrzeb udzielania indywidualnych konsultacji pedagogicznych - dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora pedagogiki
d) dla potrzeb udzielania indywidualnych konsultacji psychiatrycznych - dyplomu ukończenia uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu lekarza ze specjalizacją z psychiatrii oraz uprawnienia wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
e) dla wszystkich specjalistów - co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy klinicznej i/lub diagnostyczno-terapeutycznej z osobami dorosłymi
Kryterium zostanie ocenione na podstawie:
• przesłanego oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
• formularza spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z CV

Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.
Oferenci /Wykonawcy, których oferty w ramach prowadzonego postępowania uzyskają co najmniej 50% punków, zostaną zaproszeni przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert na rozmowę negocjacyjną. Zamawiający powiadomi Oferentów/Wykonawców o miejscu i terminie rozmowy negocjacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy. Jeżeli Oferent/Wykonawca nie może uczestniczyć w rozmowie negocjacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie negocjacyjnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wyniki rozmów negocjacyjnych z Oferentami/Wykonawcami zdecydują o finalnym rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu Wykonawców zaproszonych do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRUPOWE WARSZTATY PROFILAKTYCZNE:
1. EDUKACJA BIZNESU I KADR dr EWA MARIA KOSAK ul. Wolności 6/1, 37450 Stalowa Wola
oferta nr 1, data wpływu: 23.09.2019 rok, cena oferty: 96 000,00 zł
2. BOŻENA ANDRYCHOWICZ POMOC PSYCHOLOGICZNA i PSYCHOEDUKACJA ul. Dąbrowskiej, 39-400 Tarnobrzeg
oferta nr 4, data wpływu: 24.09.2019 rok, cena oferty: 96 000,00 zł
3. GABINET PSYCHOLOGICZNY BARBARA GRZEGORZEWICZ ul. Skoczyńskiego 24/4, 37-450 Stalowa Wola
oferta nr 5, data wpływu: 25.09.2019 rok, cena oferty: 96 000,00 zł
4. Agnieszka Kapica ul. Dąbrowskiej 15/216, 39-400 Tarnobrzeg
oferta nr 7, data wpływu: 27.09.2019 rok, cena oferty: 96 000,00 zł
5. PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA i PSYCHOTERAPEUTYCZNA JAROSŁAW MARSZAŁEK ul. Koralowa 5/27, 20-583 Lublin
oferta nr 13, data wpływu: 30.09.2019 rok, cena oferty: 96 000,00 zł
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:
1. EDUKACJA BIZNESU I KADR dr EWA MARIA KOSAK ul. Wolności 6/1, 37450 Stalowa Wola
oferta nr 1, data wpływu: 23.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
2. BOŻENA ANDRYCHOWICZ POMOC PSYCHOLOGICZNA i PSYCHOEDUKACJA ul. Dąbrowskiej, 39-400 Tarnobrzeg
oferta nr 4, data wpływu: 24.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
3. GABINET PSYCHOLOGICZNY BARBARA GRZEGORZEWICZ ul. Skoczyńskiego 24/4, 37-450 Stalowa Wola
oferta nr 5, data wpływu: 25.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
4. Agnieszka Kapica ul. Dąbrowskiej 15/216, 39-400 Tarnobrzeg
oferta nr 7, data wpływu: 27.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
5. PSYCHOSFERA DIAGNOZA, PORADNICTWO, SZKOLENIA AGNIESZKA PALACZ CHRISIDIS ul. Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin
oferta nr 8, data wpływu: 27.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
6. EWELINA ŻYŁKA ul. Al. Żołnierzy I AWP 1/10, 22-100 Chełm
oferta nr 10, data wpływu: 27.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PEDAGOGICZNE:
1. AUGUSTYN WŁADYSŁAW OKOŃSKI ul. Połaniecka 25/24, 22-100 Chełm
oferta nr 2, data wpływu: 23.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
2. IWONA OLEKSA ul. Woronieckiego 1a/38, 20-492 Lublin
oferta nr 3, data wpływu:23.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
3. GABINET PSYCHOLOGICZNY BARBARA GRZEGORZEWICZ ul. Skoczyńskiego 24/4, 37-450 Stalowa Wola
oferta nr 5, data wpływu: 25.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
4. ALBINA PUDŁOWSKA Horodyszcze 78a, 22-100 Chełm
oferta nr 11, data wpływu: 28.09.2019 rok, cena oferty: 360 000,00 zł
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE
1. PSYCHOSFERA DIAGNOZA, PORADNICTWO, SZKOLENIA AGNIESZKA PALACZ CHRISIDIS ul. Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin
oferta nr 8, data wpływu: 27.09.2019 rok, cena oferty: 6 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 301