Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wydrukowaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie ulotek, plakatów i zawieszek pod prysznic, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”

Data publikacji: 20.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207558

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

23.09.2019 r. poprawiono Formularz ofertowy ze względu na omyłkę pisarską.

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
sekretariat

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą elektroniczną.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta -
z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wydrukowaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie ulotek, plakatów i zawieszek pod prysznic, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Nie otwierać przed dniem 30 września 2019 r., godz. 9:00”.
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie reprezentujące osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie ulotek, plakatów i zawieszek pod prysznic służących do realizacji projektu, a także ich wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” zakłada zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych
w formie ulotek, plakatów i zawieszek pod prysznic służących do realizacji projektu, a także ich wydrukowanie i dostarczenie do Zamawiającego oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich zgodnie z niżej przedstawionymi warunkami:
1. Ulotka edukacyjno-informacyjna:
a) 1 rodzaj ulotki
Przedmiot: ulotka edukacyjno-informacyjna
Format: A4 składane do DL (99 x 210 mm), do środka
Surowiec: kreda mat 170 gram
Uszlachetnienie: folia mat
Druk, technika wykonania: druk offsetowy, CMYK 4+4
Nakład całkowity (od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.): 60 000 sztuk
Dostawa: cykliczna, 1 300 sztuk w miesiącu, z możliwością wprowadzania zmian
w treści.
Pakowanie: karton (zoptymalizowana ilość)
b) 2 rodzaj ulotki
Przedmiot: ulotka edukacyjno-informacyjna
Format: A4 składane do DL (99 x 210 mm), do środka
Surowiec: kreda mat 170 gram
Uszlachetnienie: folia mat
Druk, technika wykonania: druk offsetowy, CMYK 4+4
Nakład całkowity (od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.): 60 000 sztuk
Dostawa: cykliczna, 1 300 sztuk w miesiącu, z możliwością wprowadzania zmian
w treści.
Pakowanie: karton (zoptymalizowana ilość)
Dodatkowe wymagania:
• wysokiej jakości ulotki składane full color,
• składanie maszynowe po wydruku (falcowanie),
• dostarczenie elektronicznej wersji ulotki, umożliwiającej dodawanie informacji tekstowych przy użyciu prostych programów oraz zamieszczenie pliku w internetowym modelu edukacyjnym oraz samodzielne wydrukowanie przez odbiorcę,
• layout z wykorzystaniem zdjęć stockowych, zaakceptowanych przez zleceniodawcę.
2. Plakat edukacyjno-informacyjny
Przedmiot: plakat edukacyjno-informacyjny
Format: A3 (297 x 420 mm)
Surowiec: kreda mat 130 gram
Uszlachetnienie: folia mat
Druk, technika wykonania: druk offsetowy, 4 kolory CMYK
Nakład całkowity (od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.): 4 545 sztuk
Dostawa: cykliczna, 100 sztuk w miesiącu, z możliwością wprowadzania zmian
w treści.
Pakowanie: tuby
Dodatkowe wymagania:
• wysokiej jakości plakaty full color,
• dostarczenie elektronicznej wersji plakatu, umożliwiającej dodawanie informacji tekstowych przy użyciu prostych programów oraz zamieszczenie pliku
w internetowym modelu edukacyjnym oraz samodzielne wydrukowanie przez odbiorcę,
• layout z wykorzystaniem zdjęć stockowych, zaakceptowanych przez zleceniodawcę.
3. Zawieszka edukacyjno-informacyjna pod prysznic:
Przedmiot: zawieszka edukacyjno-informacyjna pod prysznic
Format: 95 mm x 250 mm z otworem o kształcie otwartego koła o średnicy ok. 45 mm
Surowiec: kreda mat 300 gram
Uszlachetnienie: folia błysk
Druk, technika wykonania: druk offsetowy, CMYK 4+4
Nakład całkowity (od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.): 15 000 sztuk
Dostawa: cykliczna, 330 sztuk w miesiącu, z możliwością wprowadzania zmian
w treści.
Pakowanie: karton (zoptymalizowana ilość)
Dodatkowe wymagania:
• wysokiej jakości zawieszki full color,
• krawędzie zawieszki gładkie, bez możliwości zranienia się lub zadrapania,
• dostarczenie elektronicznej wersji zawieszki umożliwiającej zamieszczenie jej w internetowym modelu edukacyjnym oraz samodzielne wydrukowanie przez odbiorcę,
• layout z wykorzystaniem zdjęć stockowych, zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z wykonawcą do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykonał przynajmniej 1 usługę w zakresie opracowania graficznego oraz drukowania ulotek i /lub plakatów wysokiej jakości full color, o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto, w okresie 3 lat przed terminem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem posiadanego doświadczenia i wykonywanych działań.
Na etapie przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie zadań wskazanych w ofercie np. umowę na wykonanie danego zadania dla klienta, referencje od klienta dotyczące kontraktu lub protokół odbioru usługi podpisany przez klienta i oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które:
1. Dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym osobą, która posiada doświadczenie w projektowaniu i drukowaniu materiałów poligraficznych przez okres min. 5 lat.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem nazwisk osób dokonujących projektowania i drukowania i czasu ich doświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Pozostałe warunki:
1. Treści merytoryczne dotyczące przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiający.
2. Produkt graficzny powinien uwzględnić wymagania dotyczące identyfikacji wizualnej zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r a więc zawierać odpowiednie logotypy oraz logo Zamawiającego i Partnerów Projektu jako Beneficjentów.
3. Na każdym etapie opracowania grafiki projektów oraz wydrukowania materiałów edukacyjnych wymagana jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zaprojektowanych materiałów edukacyjno-informacyjnych, raz na kwartał (2 tygodnie przed końcem kwartału poprzedzającego wprowadzenie zmiany), zmiany do 15 % powierzchni danego druku.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywała się cyklicznie, miesięcznie (do ostatniego dnia danego miesiąca), w ilościach określonych powyżej, aż do dnia 30.06.2023 r. Ostatnia dostawa będzie wyrównaniem różnicy w całkowitej liczbie zamawianych materiałów edukacyjno-informacyjnych. Pierwsza dostawa powinna zostać dostarczona w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Cena nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.
8. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
9. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sprawnej i terminowej współpracy, w tym wyznaczenia osoby, która będzie pozostawała w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Zamawiającym.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy, chyba że podwykonawcą będzie podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu lub zasobach polega Oferent.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowa z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena – 100%
Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Ilość punktów dla oferty ocenianej = cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty ocenianej x 100 punktów x 100 %

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„POLIGRAFIA – KS” z siedzibą w Poznaniu (61-209), os. Oświecenia 79/5,
data wpływu oferty: 30.09.2019 r.
cena: 81.771,63 zł.
Liczba wyświetleń: 255