Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Worcella 6 we Wrocławiu

Data publikacji: 19.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1207307

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opatrzone napisem: „Oferta na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Worcella 6 we Wrocławiu, termin składania ofert: 10.10.2019 r. do godz. 11.00”. Oferta powinna spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinna być sporządzona wg wzoru Formularza Ofertowego wraz z załącznikami stanowiącymi załączniki do SIWZ i być złożona w sekretariacie lub przesłana poczta na adres siedziby Spółki „Zarządca” Spółka z o.o. 50-421 Wrocław ul. Szybkiej 3B/ 2 i 3, w terminie do dnia 10.10.2019r. do godz. 11.00.
SWIZ stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia. Dokumentacja techniczna jak i całe ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.zarzadca.wroc.pl w ogłoszeniach przetargowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Łata

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713420021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul Worcella 6 we Wrocławiu polegających na remoncie elewacji frontowej, remoncie elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem , remoncie dachu, remoncie klatki schodowej, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7, 8, 9) i projekt umowy (zał. nr 12) do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, usuniecie zagrożeń związanych ze złym stanem technicznym budynku w tym elewacji i podniesienie estetyki wystroju architektonicznego przez co podniesienia wartości budynku mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Worcella 6

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowych i poprawę stanu technicznego budynku przy ul. Worcella 6 we Wrocławiu.
Zakres prac:
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do SIWZ.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji robót ostatecznie zostanie przygotowany przez wykonawcę zgodnie warunkami określonymi w SWIZ .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców , którzy:1) złożą oświadczenia i wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu elewacji robót ogólnobudowlanych w tym jedna była o wartości min 200.000,00 zł brutto 2)w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Potencjał techniczny

W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy, należy złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca ich wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane oraz z załączeniem dowodów , określających , czy roboty te zostały wykonane należycie tzn. czy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czy dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których roboty był wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór –załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SWIZ)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na postawie której dokonano wyboru wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn: a) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót i inspektor a nadzoru; b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; c) niemożliwe do przewidzenia zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i w związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia dla wykonawcy o wartość robót niezrealizowanych; d) długotrwały okres występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robot lub spełnienie wymogów technologicznych m. innymi jak: w miejscu działania Wykonawcy powódź , trąba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze lub opady śniegu o dużych rozmiarach i znacznym oddziaływaniu: e) siła wyższa lub inne nieprzewidziane zdarzenia losowe , czasowo uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie robót np: epidemia, pożar, niezależne od Wykonawcy brak zasilania energii; f) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; g) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwa bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym , zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; h) koniecznością wykonania robót dodatkowych o których mowa w umowie mogących mieć wpływ na termin wykonania umowy; i) konieczność uzyskania środków finansowych niezbędnych do całkowitego zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy; j) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych; k) wystąpienia nie związanej przez Wykonawcę awarii na terenie budowy; l) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe wstrzymanie realizacji umowy; m) wystąpienia robót nie ujętych w przedmiarze robót, a objętych projektem budowlanym; n) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom; o) nieotrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację przedmiotu zamówienia W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu , należy złożyć oświadczenia: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (wzór –załącznik nr 2 do SIWZ) 2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) II. W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy, należy złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca ich wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane oraz z załączeniem dowodów , określających , czy roboty te zostały wykonane należycie tzn. czy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czy dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których roboty był wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór –załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SWIZ)

Zamówienia uzupełniające

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający stosownie do przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przewiduje udzielenie , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot budowlanych, zmówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania , w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielane na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na postawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria wyboru i procentowa ich waga:
1. Cena - 80% (80 pkt)
2. Okres gwarancji - 20% (20 pkt)
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:
W celu przydzielenia punktów za cenę należy:
a) ustalić dla każdej z ofert cenę brutto na podstawie „formularza ofertowego” pkt 6
b) ustalić ofertę o najniższej cenie (cena oferty brutto) i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt x 80% = 80 pkt.
c) pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg wzoru:

najniższa cena brutto oferty (zł)
ilość pkt. za cenę oferty = ---------------------------------------- x 100 pkt. x 80%
cena brutto badanej oferty (zł)
W celu przydzielenia punktów za okres gwarancji należy:
a) ustalić dla każdej z ofert oferowany okres gwarancji,
b) ustalić ofertę o najdłuższym okresie gwarancji i przydzielić jej najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. x 20% = 20 pkt.
c) pozostałym oferentom przydzielić punkty wg wzoru:
oferowany w ofercie
okres gwarancji
ilość pkt. za okres gwarancji = ------------------------------------ x 100 pkt. x 20%
najdłuższy oferowany okres
gwarancji
Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to do wyliczenia punktów za to kryterium Zamawiający przyjmie okres gwarancji 60 miesięcy, natomiast do umowy przyjmie okres oferowany przez Wykonawcę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria wyboru.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu , należy złożyć oświadczenia: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (wzór –załącznik nr 2 do SIWZ) 2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do SIWZ)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. WORCELLA 6 WE WROCŁAWIU

Adres

Szybka 3b/2,3

50-421 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713420021

Fax

71 342 00 19

NIP

8992372015

Tytuł projektu

Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Worcella 6 we Wrocławiu

Numer projektu

RPDS.06.03.02-02-0026/18-00

Inne źródła finansowania

Własne środki oraz zaciągniętego kredytu

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Remontowo-Budowlane "MATI" Mateusz Pożuczek, 57-130 Przeworno, Karnków 15A . Oferta wpłynęła 10.10.2019 r.,
Cena Ofertowa brutto (z VAT) 623.275,11 PLN
Liczba wyświetleń: 238