Strona główna
Logo unii europejskiej

System odbierający - 3 sztuki

Data publikacji: 19.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2019

Numer ogłoszenia

1207199

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:
ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125
Adres mail: wojciech_podsiadlik@rosinski.com.pl , zbigniew_podsiadlik@rosinski.com.pl
jacek_raczek@rosinski.com.pl
Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.

Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wojciech_podsiadlik@rosinski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Podsiadlik; wojciech_podsiadlik@rosinski.com.pl , Zbigniew Podsiadlik; zbigniew_podsiadlik@rosinski.com.pl, Jacek Raczek; jacek_raczek@rosinski.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48338183382

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

System odbierający - 3 sztuki
• System realizujący następujące funkcje w cyklu automatycznym:
 - Przejmowanie detali z robota
 - Składanie detali (produkowana jest otwarta klapka + ramka)
 - Kontrola wizyjna poprawności zamknięcia
• Urządzenie indywidualnie dopasowane do produkowanego detalu
• Min. wydajność 2000 szt./h
• Menu maszyny w języku polskim

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

System odbierający - 3 sztuki

Przedmiot zamówienia

System odbierający - 3 sztuki
• System realizujący następujące funkcje w cyklu automatycznym:
 - Przejmowanie detali z robota
 - Składanie detali (produkowana jest otwarta klapka + ramka)
 - Kontrola wizyjna poprawności zamknięcia
• Urządzenie indywidualnie dopasowane do produkowanego detalu
• Min. wydajność 2000 szt./h
• Menu maszyny w języku polskim

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 15 tygodni od chwili podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagane zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Wymagane zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Wymagane zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagane zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.
4. Dopuszcza się składanie ofert jedynie na fabrycznie nowe urządzenie i jego elementy (tzn. dotychczas nieużywane)

Forma oferty: pisemna
Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).
Prosimy o składanie ofert przy wykorzystaniu załączonego edytowalnego formularza (oferta cenowa).

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)

1. wypełniony formularz ofertowy podpisany i zaparafowany na każdej stronie
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryterium/punktacja
Cena *
Najniższa 20 pkt
Najwyższa 0 pkt

Warunki
Finansowania**
30 dni i więcej 20 pkt
od 15 do 29 dni 10 pkt
14 dni i mniej i/lub
w przypadku wymaganych zaliczek 1 pkt

Termin dostawy
8 tygodni i mniej 20 pkt
Powyżej 8 tygodni do 12 tygodni 10 pkt
Powyżej 12 tygodni 1 pkt

Gwarancja
Powyżej 36 miesięcy 20 pkt
Powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt
24 miesiące i mniej 1 pkt

Czas reakcji serwisu
SRF*** do 12h oraz MRF**** do 12h 20 pkt
SRF *** do 24h oraz MRF**** do 24h 10 pkt
SRF *** do 48h oraz MRF**** do 48h 1 pkt

Oddziaływanie na środowisko i klimat
4 aspekty środowiskowe i więcej 20 pkt
od 1 do 3 aspektów środowiskowych 10 pkt
0 aspektów środowiskowych 0 pkt


* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie proporcji
A – parametr, który uzyskał największą ilość punktów – 20 pkt (najniższa cena)
B – parametr badany
C – ilość punktów dla parametru badanego

C= (A x 20pkt)/B = ….. pkt

** w przypadku zaliczek, wymagane jest przedłożenie gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, zaakceptowanej przez Zamawiającego
***SRF - Software related failure, tj. akcje serwisowe związane z usterkami oprogramowania, które spowodowały przestój, usunięcie usterki i przywrócenie sprawności przedmiotu umowy.
****MRF - Machine related failure, tj. akcje serwisowe związane z usterkami mechanicznymi (wymiana uszkodzonej części podlegająca gwarancji).


Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tadeusza Regera 125/xxx

43-382 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

33 818 33 82

Fax

33 818 57 14

NIP

5470245658

Tytuł projektu

Dywersyfikacja oferty produktowej dla branży chemicznej oraz komercjalizacja wyników prac B+R w efekcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w procesie wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-012H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1024 Ireneusz Niemczyk ul. Cisowa 30, 43-300 Bielsko-Biała
Liczba wyświetleń: 270