Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 8/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Kreacja wizualna opracowanych kursów (1 kurs)

Data publikacji: 18.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2019

Numer ogłoszenia

1207112

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Kreacja wizualna opracowanych kursów
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 8/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 27.09.2019, godz. 12:00.

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2019, godz. 12:30.

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

18. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- Kreacja wizualna opracowanych kursów, zgodnie z następującym zestawieniem rodzajowym w podziale na grupy (w sumie na podstawie dostarczonych materiałów przez Zlecającego, Wykonawca opracuje i wdroży 1 kurs do nauki j. hebrajskiego na wskazaną platformę e-learningową):

- Grupa 1 – 1 kurs wstępny dla rozpoczynających naukę hebrajskiego od nauki czytania i pisania alfabetu hebrajskiego, składający się z 4 modułów z wydzielonymi sekcjami oraz komponentami sprawdzającymi. Kurs zawiera słownik hebrajsko-angielski obejmujący słownictwo z danego kursu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- Kreacja wizualna opracowanych kursów, zgodnie z następującym zestawieniem rodzajowym w podziale na grupy (w sumie na podstawie dostarczonych materiałów przez Zlecającego, Wykonawca opracuje i wdroży 1 kurs do nauki j. hebrajskiego na wskazaną platformę e-learningową).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie usług w zakresie: Kreacja wizualna opracowanych kursów dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 8/POPW.01.01.02-26-0027/17.

- Kreacja wizualna opracowanych kursów, zgodnie z następującym zestawieniem rodzajowym w podziale na grupy (w sumie na podstawie dostarczonych materiałów przez Zlecającego, Wykonawca opracuje i wdroży 1 kurs do nauki j. hebrajskiego na wskazaną platformę e-learningową):

- Grupa 1 – 1 kurs wstępny dla rozpoczynających naukę hebrajskiego od nauki czytania i pisania alfabetu hebrajskiego, składający się z 4 modułów z wydzielonymi sekcjami oraz komponentami sprawdzającymi. Kurs zawiera słownik hebrajsko-angielski obejmujący słownictwo z danego kursu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Kod CPV

72212000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Najpóźniej do dnia 29.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania na drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z PARP;
- zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A, B.

Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt.
B. Szybkość reakcji (najkrótszy termin) = 30 pkt.

A. Cena
Punktacja od 0 do 70 pkt.
Waga 70 %
Wykonawca w podanej cenie zawiera wszystkie koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70. Oferowane ceny powinny odzwierciedlać całkowity koszt zakupu i wykonania urządzeń, wraz z usługami gwarancji i serwisu, realizowanymi na podstawie odrębnych warunków.
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 70
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 70 punktów

B. Szybkość reakcji
Punktacja od 0 do 30 pkt.
Waga 30 %
W kryterium „szybkość reakcji” Wykonawca deklaruje czas, w którym przystąpi do usunięcia awarii.
Pod pojęciem awarii Zamawiający rozumie każdą awarię, która zostanie wykryta po odbiorze przedmiotu zamówienia od Wykonawcy w okresie trwania gwarancji. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca udziela gwarancji na awarie wynikające z błędnego wykonania przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „przystąpienie do usunięcia awarii” Zamawiający rozumie zaraportowanie drogą mailową przyczyny błędu (awarii) oraz określenie czasu jej usunięcia i przywrócenia przedmiotu zamówienia do stanu optymalnego.
Punkty w kryterium „szybkość reakcji” zostaną obliczone w następujący sposób:
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 1 godziny od zgłoszenia awarii – 30 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 6 godzin od zgłoszenia awarii – 20 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie do 12 godzin od zgłoszenia awarii – 10 punktów.
Przystąpienie do usunięcia awarii w czasie powyżej 12 godzin, ale poniżej 24 godzin od zgłoszenia awarii – 0 punktów.
Zadeklarowany czas przystąpienia do usunięcia awarii dotyczy dni roboczych i dni wolnych od pracy; sobót, niedziel oraz świąt. Maksymalny czas do przystąpienia do usunięcia awarii objętej gwarancją wynosi 24 godziny. Oferty zawierające czas przystąpienia do usunięcia awarii wynoszący powyżej 24 godzin zostaną odrzucone.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawca, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Dostawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 147