Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia Rejowska”

Data publikacji: 18.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2019

Numer ogłoszenia

1206948

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2019r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Szkoła Podstawowa w Oksie
Oksa ul. M. Reja 19, 28-363 Oksa

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Akademia Rejowska” z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 27.09.2019” godz. 8:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Oksie w dniu 27.08.2019r. o godz. 8:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Leopold Sputo

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 413808267, e-mail: sekretariat@spoksa.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 24.09.2019r. do godz. 12:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dokładnie przedmiot zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym.
Zaplanowano zakup podręczników dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie na pełen programy edukacyjny (z modułami: edukacyjny, matematyczny, przyrodniczy), które zostaną zrealizowane w trakcie trwania projektu.

1 Podręcznik i materiały dla Ucznia do programu
edukacyjnego zestaw 84
2 Gry edukacyjne do zajęć edukacyjnych zestaw 3
3 Materiały dla grup do prowadzenia zajęć edukacyjnych zestaw 9
4 Podręcznik i materiały dla Ucznia do programu
matematyczno-poznawczego zestaw 60
5 Podręcznik i materiały dla Ucznia do programu
przyrodniczo-poznawczego zestaw 56
6 Materiały dla grup do prowadzenia zajęć zestaw 13
7 Gry edukacyjne do zajęć zestaw 2

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Oksa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia Rejowska”. Dokładnie przedmiot zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym. Na przedmiot zamówienia składają się:

a) Szczegółowe informacje dotyczące podręczników i materiałów dodatkowych dla uczniów do programów autorskich – 84 zestawy dla uczniów + 9 materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych

b) Dostawę 5 zestawów gier edukacyjnych do zajęć edukacyjnych, matematycznych
i przyrodniczych (3 zestawy do zajęć edukacyjnych oraz po 1 zestawie dla zajęć matematyczno-poznawczych i przyrodniczych) .
GRY EDUKACYJNE: do realizacji zajęć edukacyjnych wykorzystywane będą gry edukacyjne tj.: z serii Było sobie życie, seria IKnow (z dodatkami przedmiotowymi), Niezwykła Planeta Ziemia, W Europie, Koncept, Brainbox matematyka, Brainbox Świat, Przyroda i Geografia, Ciało człowieka, Wszechświat. Zestawy gier dostosowane do wieku i etapu edukacyjnego.

c) Dostawę 60 szt. zestawów podręczników i materiałów do programu matematyczno-poznawczego dla uczniów uczestniczących w projekcie „Akademia Rejowska”(1 rok nauki/1 poziom zaawansowania). Zawierających co najmniej podręcznik i ćwiczenia, ewentualnie: repetytoria, gry edukacyjne, arkusze pracy. Dostawa obejmuje również materiały do prowadzenia zajęć 13 szt.

d) Dostawę 56 szt. zestawów podręczników i materiałów do programu przyrodniczego dla uczniów uczestniczących w projekcie „Akademia Rejowska” (1 rok nauki/1 poziom zaawansowania). Zawierających co najmniej podręcznik i ćwiczenia, ewentualnie: repetytoria, gry edukacyjne, arkusze pracy.

e) W cenie ofertowej należy uwzględnić cenę podręczników oraz dostawy bezpośrednio do szkoły (opakowanie, pakowanie, transport, rozładunek itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe podczas realizacji zamówienia, w tym podczas transportu. Wykonawca może dodatkowo ubezpieczyć przedmiot zamówienia na swój koszt. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych opłat z tytułu realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Dokładnie przedmiot zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22111000-1: Podręczniki szkolne
39162000-5 Pomoce naukowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy to 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym,
Na spełnienie tej przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Na spełnienie tej przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

WARUNKI PŁATNOŚCI
Przewiduje się płatności cząstkowe. Oferent może wystąpić do Zamawiającego o płatność cząstkową. Zamawiający zapłaci za każdą część dostawy po jej odbiorze (podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego). Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu.

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowe (wg wzoru z zał. nr 1 do Zapytania)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty - nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OKSA/SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE

Adres

Pl. M. Reja 19

28-363 Oksa

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413808267

NIP

6562301968

Tytuł projektu

Akademia Rejowska

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0006/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Akademia Rejowska” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Nauki Alicja Błasiak-Niewiadomska Ul. Rewolucji 1905r. 7/6, 90-273 Łódź
Cena brutto 66 600,00 zł
Data wpływu: 24.09.2019r.
Liczba wyświetleń: 140