Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych oraz świadczenie usług restauracyjnych

Data publikacji: 15.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2019

Numer ogłoszenia

1206391

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty czy kuriera pod adresem:
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG ul. Hrubieszowska 72, 22-100 Chełm.
Ofertę należy również przesłać w formie elektronicznej na adres email: nozp.dialog.chelm@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nozp.dialog.chelm@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513762591

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu ne terenie województwa lubelskiego sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych w czasie ich trwania oraz usługa wynajmu sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, finansowanego z RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego.
Zamówienie będzie realizowane w więcej niż jednej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego. Sale szkoleniowe oraz miejsca serwowania posiłków i bufetu muszą być zlokalizowane w tych samych obiektach.
Program realizowany jest w oparciu o wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej: Załączniku nr 11 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 10.3 – województwo lubelskie oraz Załączniku nr 16 - Standardy realizacji wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej RPO WL na lata 2014-2020
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zagwarantować zdolność wykonania zamówienia na terenie województwa lubelskiego, umożliwiając realizację zajęć w tym samym czasie, w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach Biłgoraj, Zamość, Chełm, Tomaszów Lubelski , Hrubieszów i/lub w miejscowościach przyległych, w całym okresie realizacji projektu programu zdrowotnego, a więc od 1.10.2019 roku do 31.12.2021 roku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Biłgoraj, Zamość, Chełm, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu na terenie województwa lubelskiego sal z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i zapewnieniu w czasie ich trwania usług gastronomicznych oraz na zapewnieniu sal z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i psychiatrycznych w ramach realizacji projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu ne terenie województwa lubelskiego sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych w czasie ich trwania oraz wynajmu sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, skierowanego do 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego, narażonych na zjawisko stresu zawodowego.
Zamówienie obejmuje:
1. Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych (30/20 os. grup x 4 dni x 8 h)
2. Wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych (600 os x 6 h)
3. Wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji pedagogicznych (600 os x 6 h),
4. Wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychiatrycznych (60 os x 1 h)
5. Zapewnienie usług gastronomicznych na terenie województwa lubelskiego dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych w trakcie ich trwania (30/20 os. grup x 4 dni)
a) bufetu kawowego dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych, składającego się z kruchych ciastek, kawy, herbaty, wody mineralnej i/lub soku, dodatków (cukier, śmietanka do kawy) serwowanych w formie bufetu kawowego
b) obiadu dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych, składającego się z zestawu obiadowego i napoju dla każdego uczestnika. Danie główne i zupa powinny być podane na ciepło na zastawie restauracyjnej z kompletem sztućców a napój serwowany w szklankach.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55510000-8 Usługi bufetowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od pażdziernika 2019 roku do grudnia 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania ofertowego. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych grupowych warsztatów profilaktycznych wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych w czasie ich trwania oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych wraz z ich dokładnymi lokalizacjami, ustalany będzie z Wykonawcą na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia i będzie dostosowany do potrzeb uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o terminach i lokalizacji usług najpóżniej na tydzień przed ich planowanym świadczeniem a Wykonawca gwarantuje świadczenie usług, jeżeli Zamawiający zachował w/w termin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna ilość wskazana w zapytaniu ofertowym, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług zamówionych a ilością rzeczywiście zrealizowaną.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki obligatoryjne udziału w postępowaniu:
a) Oferent/Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia
b) Oferent/Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia

Potencjał techniczny

Oferent/Wykonawca, dysponuje na terenie województwa lubelskiego niezbędnym zapleczem, odpowiadającym parametrom ogłoszenia o zamówieniu. Poprzez dysponowanie niezbędnym zapleczem rozumie się wskazanie obiektów planowanych do wykorzystania przy realizacji zamówienia, zarządzanych przez Oferenta/Wykonawcę bądż będących w jego dyspozycji na podstawie umów umożliwiających realizację usług będących przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Stroną umowy może być wyłącznie Oferent/Wykonawca, dysponujący na terenie województwa lubelskiego niezbędnym zapleczem, odpowiadającym parametrom ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowe warunki

Wadium – w celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga od Oferenta/Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie (dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przed końcem terminu na składanie ofert
Kaucja – w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający rozlicza kaucję na rzecz Wykonawcy na koniec realizacji umowy, po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane - potwierdzonego protokołem/ami odbioru usług/i.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu upublicznienia zapytania ofertowego.
Zakres zmian umowy może dotyczyć w szczególności:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) terminów płatności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Załącznik 1 formularz oferty wraz z oświadczeniami (załączniki od 2 do 4)
b) kopia wypisu z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej (CIDG, KRS, inna)
c) kopie faktur/y potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usług/i na kwotę równą lub wyższą przedmiotowi zamówienia
d) potwierdzenie wpłaty wadium

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe oceny:
1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto oferty. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą powstać w trakcie jego realizacji.
2) Kompleksowość usług - waga 30% (max. 30 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
K = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 30%
Przez kompleksowość należy rozumieć zdolność wykonania wszystkich składowych (całości) zamówienia na terenie województwa lubelskiego w okresie realizacji programu zdrowotnego.
3) Wiedza i doświadczenie – waga 20% (max. 20 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 20%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez Oferenta:
a) niezbędnej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego potencjału lokalowego, technicznego, kadrowego do wykonania zamówienia
b) dokumentu w formie kopii faktur/y, potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usług/i na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia
Kryteria zostaną ocenione na podstawie załączników od 1 do 4 ogłoszenia o zamówieniu oraz wypisu z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej Oferenta/Wykonawcy i dokumentu w formie kopii faktur/y, potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usług/i na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia. Jeśli liczba ofert spełniających warunki obligatoryjne będzie wyższa niż 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych z Oferentami/Wykonawcami spełniającymi warunki obligatoryjne, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferentów/Wykonawców o miejscu i terminie rozmowy negocjacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy. Jeżeli Oferent/Wykonawca nie może uczestniczyć w rozmowie negocjacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie negocjacyjnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów:
a) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WL w wytycznych programowych
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOZAK Mirosław Kozak
ul. Reformacka 7, 22-100 Chełm
24.09.2019 roku
cena oferty: 369 480,00 zł.
Liczba wyświetleń: 191