Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługa polegająca na modyfikacji portalu internetowego oraz stworzenie aplikacji mobilnej, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”

Data publikacji: 12.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia

1206017

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
sekretariat

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą elektroniczną.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta -
z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na modyfikacji portalu internetowego oraz stworzenie aplikacji mobilnej, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Nie otwierać przed dniem 20 września 2019 r., godz. 9:00”.
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie reprezentujące osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych usług:
1. Modyfikacja portalu
1.1 Wprowadzenie zmian na istniejącym portalu
1.2 Rozbudowa portalu
1.2.1 Edukacja
1.2.1.1 Baza wiedzy
1.2.1.2 FAQ
1.3 Rejestracja i konta użytkowników
1.4 Autoprofilaktyka
1.4.1 Samobadanie
1.4.2 Rejestr aktywności
1.4.3 Rejestr diety
1.4.4 Rejestr objawów
1.4.5 Badania profilaktyczne
1.4.6 Wymagania dodatkowe
1.5 Kalendarz cyklu
1.6 Rezerwacja wizyt
1.7 Rekrutacja na warsztaty
2. Aplikacja mobilna
3. Serwis portalu i aplikacji mobilnej, w tym serwisowanie istniejącego portalu od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1 października 2019 r., do dnia oddania do użytkowania zmodyfikowanego portalu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” zakłada zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych usług:
1. Modyfikacja portalu
1.1 Wprowadzenie zmian na istniejącym portalu
1.2 Rozbudowa portalu
1.2.1 Edukacja
1.2.1.1 Baza wiedzy
1.2.1.2 FAQ
1.3 Rejestracja i konta użytkowników
1.4 Autoprofilaktyka
1.4.1 Samobadanie
1.4.2 Rejestr aktywności
1.4.3 Rejestr diety
1.4.4 Rejestr objawów
1.4.5 Badania profilaktyczne
1.4.6 Wymagania dodatkowe
1.5 Kalendarz cyklu
1.6 Rezerwacja wizyt
1.7 Rekrutacja na warsztaty
2. Aplikacja mobilna
3. Serwis portalu i aplikacji mobilnej, w tym serwisowanie istniejącego portalu od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1 października 2019 r., do dnia oddania do użytkowania zmodyfikowanego portalu.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
III. Zarówno wszystkie dotychczasowe funkcjonalności serwisu OPEN, jak i nowo powstałe funkcjonalności portalu i aplikacji mobilnej muszą spełniać Standardy Cyfrowe w zakresie Wytycznych Standardów Dostępności dla Polityki Spójności 2014-20120. Standardy zostały opisane w dokumencie, do którego link zawarty jest w Załączniku 1 do Zapytania ofertowego.
IV. Projekt musi zostać zrealizowany z wykorzystaniem technologii określonych przez Zamawiającego:
Aplikacja webowa i back-end
Konieczne jest utrzymanie stosu technologicznego istniejącego projektu z dopuszczalną możliwością aktualizacji bibliotek do wersji wyższych:
1. Symfony 3.2
2. jQuery
3. PHP 7
4. MySQL
Aplikacje mobilne
Z uwagi na plany dalszego rozwoju aplikacji istotne dla Zamawiającego jest przygotowanie aplikacji w wersjach natywnych tj.
1. iOS: Swift
2. Android: Kotlin
V. Projekt zakłada, że zmiany na portalu zostaną przygotowane w sposób uwzględniający podstawowe wymagania dotyczące SEO, tj. strona będzie przechodziła audyt SEO przeprowadzony w niezależnym narzędziu (ogólnodostępne, dowolne narzędzie, które nie jest własnością Wykonawcy) z wynikiem pozytywnym.
VI. Projekt zakłada, że portal będzie realizowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Wykonawca powinien wykazać podejście Privacy by Design podczas tworzenia systemu.
VII. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia oraz prawa zależne, z chwilą otrzymania wynagrodzenia za wykonanie modyfikacji portalu internetowego OPEN oraz stworzenie aplikacji mobilnej.

Kod CPV

72411000-4

Nazwa kodu CPV

Dostawcy usług internetowych (ISP)

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z wykonawcą do dnia 30 czerwca 2023 roku. Terminy odebrania prac:
1. Portal www: Baza wiedzy, FAQ - do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Portal www: Umawianie wizyt i rezerwacja warsztatów - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Portal www: Konta użytkowników i autoprofilaktyka - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Aplikacja mobilna - do 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Serwisowanie zmodyfikowanego portalu i aplikacji mobilnej – od dnia protokolarnego odbioru poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi:
- potwierdzoną minimum 1 realizację projektu technologicznego (obejmującego portal internetowy) dla klienta z branży medycznej,
- potwierdzoną minimum 1 realizację projektu technologicznego (obejmującą portal internetowy), w którym dochodzi do przetwarzania danych wrażliwych na poziomie min. 10 tysięcy rekordów,
- potwierdzoną minimum 1 realizację projektu technologicznego (obejmującego portal internetowy), w którym dokonano integracji z zewnętrznym systemem wysyłki SMS i dokonano minimum 50 tysięcy wysyłek,
- potwierdzona minimum 1 realizacja projektu technologicznego, w którym wykorzystywane jest logowanie dwuskładnikowe w aplikacji mobilnej,
- potwierdzona minimum 1 realizacja projektu technologicznego z wykorzystaniem języka programowania PHP w wersji powyżej 7.0,
- potwierdzone minimum 3 realizacje projektów technologicznych, w których wykorzystane zostały natywne języki programowania aplikacji mobilnych,
- potwierdzone utrzymanie minimum 1 projektu technologicznego z SLA na poziomie powyżej 99,5 %,
- potwierdzone utrzymanie minimum 1 projektu technologicznego, w którym miesięczny ruch (liczony w liczbie odsłon serwisu) przekracza 1 mln,
- potwierdzoną realizację projektu zdolnego do obsłużenia ruchu na poziomie minimum 2000 sesji jednoczesnych,
wykonanych w okresie 3 lat przed terminem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem posiadanego doświadczenia i wykonywanych działań.
Na etapie przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie zadań wskazanych w ofercie np. umowę na wykonanie danego zadania dla klienta, referencje od klienta dotyczące kontraktu lub protokół odbioru usługi podpisany przez klienta i oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które dysponują infrastrukturą zdolną do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w serwisowaniu portali internetowych przez okres min. 5 lat.
Należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem nazwisk osób dokonujących serwisu portali i czasu ich doświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowe warunki

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy, chyba że podwykonawcą będzie podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu lub zasobach polega Oferent.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowa z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dotyczącymi spełnienia warunków udziału w postępowaniu (potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do prawidłowego wykonania zamówienia oraz potwierdzenie dysponowania infrastrukturą zdolną do prawidłowego wykonania zamówienia), a także oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena brutto oferty 60%
2. Termin wykonania 40%
Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Cena brutto oferty
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 60%
2. Termin wykonania
Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja portalu i stworzenie aplikacji) to 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający będzie premiował tego
z oferentów, który zaoferuje krótszy termin realizacji. Przyznawanie punktów odbędzie się na zasadzie proporcjonalności według wzoru:
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najkrótszy okres wykonania modyfikacji portalu i stworzenia aplikacji mobilnej, licząc od dnia podpisania umowy, spośród złożonych ofert / okres wykonania modyfikacji portalu i stworzenia aplikacji mobilnej, licząc od dnia podpisania umowy, z oferty porównywanej) x 100 pkt x 40 %

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Appverk sp. z o.o. ul. Zakręt 8, 60-351 Poznań
Data wpływu oferty: 20.09.2019 r.
Cena oferty: 388.680,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 272