Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć na kursie sędziowskim dla studentów będących uczestnikami projektu "Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław"

Data publikacji: 02.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205719

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Formie pisemnej pod adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Al. I. J. Paderewskiego 35 (Pawilon P-3, pok. 109)
51-612 Wrocław
lub drogą elektroniczną (skan oferty)
zpk2@awf.wroc.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zpk2@awf.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Zuber

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713473411

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia szkolenia z przepisów gry dla przyszłych sędziów piłki nożnej dla studentów, będących uczestnikami projektu „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym w szczególności realizacja profesjonalnych szkoleń umożliwiających nabycie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcie aktywności zawodowej jako sędzia piłki nożnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia szkolenia z przepisów gry dla przyszłych sędziów piłki nożnej dla studentów, będących uczestnikami projektu „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
1. W ramach realizacji części teoretycznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie (w oparciu o aktualne Przepisy gry w piłkę nożną oraz Regulaminy, Uchwały i Wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej dla sędziów piłkarskich) obejmujące następujące zagadnienia:
- pole gry – miejsce rozgrywania zawodów. Strefa techniczna;
- liczba zawodników oraz ich ubiór podczas zawodów;
- prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów i sędziego technicznego;
- sposób poruszania się sędziów, sędziów asystentów, oraz zasady współpracy zespołu sędziowskiego;
- zadania i postępowanie sędziego podczas zawodów;
- pozycja spalona a spalony;
- gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie, rzut karny;
- rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu.
2. W ramach realizacji części praktycznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie (w oparciu o aktualne Przepisy gry w piłkę nożną oraz Regulaminy, Uchwały
i Wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej dla sędziów piłkarskich) obejmujące następujące zagadnienia:
- gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie, sposób udzielania kar indywidualnych;
- praktyczne wypełnianie sprawozdania z zawodów wraz z załącznikami;
- symulacja sytuacji boiskowych i podejmowanie decyzji
Szczegółowy opis zawiera załącznik 1a.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Potencjał techniczny

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Dodatkowe warunki

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w załącznikach (zapytanie ofertowe + załączniki)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:
a) Cena całkowita brutto: waga 100% (mak. 100 pkt)

Sposób oceny – punktacja
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo

Kryterium Cena całkowita brutto oferty (maksymalnie 100 punktów).
Wartość punktowa kryterium ceny będzie przeliczana zgodnie z formułą:

C = (C minimalna / C oferty) x 100 pkt x 100%

C – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium cena całkowita brutto
C minimalna – najniższa z oferowanych cen całkowitych brutto, spośród ofert nieodrzuconych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Adres

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713473159

Fax

713473181

NIP

8960007519

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z101/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DS DAMIAN SYLWESTRZAK
ul. Robotnicza 112/11
53-608 Wrocław
10.10.2019
Cena: 54 000,00
Liczba wyświetleń: 117