Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500 kg/h.

Data publikacji: 10.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205608

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nowa Sól,01.10.2019r.
KOMUNIKAT NR 1

W związku z wszczętym przez Spółkę OVOPOL postępowaniem numer nr 2/2019 dla projektu pt. ”Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-08-0004/18)”, niniejszym informujemy o zmianie treści załącznika nr 2a do zapytania ofertowego – Specyfikacji technicznej (wersji pełniej, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności).
Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert. Informujemy jednocześnie, iż pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie uległy zmianie.
W związku z wprowadzoną zmianą, przesyłamy zaktualizowaną treść załącznika do Oferentów , którzy podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności. Wprowadzone zmiany zaznaczone zostały w trybie śledzenia zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 10 października 2019r. do godz. 16:00.
VII.2. Koszty przygotowania i złożenia oferty pokrywa w całości Oferent.
VII.3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści złożonej oferty, wiążąca będzie wersja oferty sporządzona w jęz. polskim. Na kopercie i/lub w temacie wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej stronie niniejszego zapytania ofertowego.
VII.4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
VII.5. Oferty należy składać mailem (w.raj@ovopol.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres: ul. Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sól). Ofertę należy adresować na Pana/Panią –Wiolettę Raj.
VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
VII.8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania Oferentów mogą być składane najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
VII.9. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treści przedmiotu zamówienia należy kierować na następujące adresy e-mail: w.raj@ovopol.pl; r.rudolf@ovopol.pl; do dnia 04.10.2019 r. r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w sprawach technicznych oraz w sprawach handlowych jest Pan/Pani Robert Rudolf
VII.10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
VII.11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VII.12. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
VII.13. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej.
VII.14. W przypadku nie dostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
VII.15. Do oferty należy dołączyć:
a. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1., IV.3 i IV.4. niniejszego zapytania,
b. Podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności ,
c. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo.
d. Referencje potwierdzające wymagane doświadczenie.
e. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 5)

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na okres do 90 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.raj@ovopol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Rudolf

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

r.rudolf@ovopol.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-08-0004/18), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka Ovopol Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i montażu suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500 kg/h. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500kg/h. W szczególności w zakresie zakupu, dostawy, montażu, oraz nadzoru nad instalacją i montażem poniższych komponentów:
 Komora suszarnicza - 1 szt.,
 Bag-filter poza komorą - 1 szt.,
 System chłodzenia proszku - 1 kpl.,
 Zestaw rozpylający – dysk rozpyłowy - 2 szt.,
 Automatyka sterownicza - 1 szt.,
 Panel operatorski - 2 szt.,
 Pompa podającą - 1 szt.,
 Filtry szczelinowe oczyszczające żółto przed suszarnią, za pompą - 1 szt.,
 Urządzenie do osuszania i schładzania powietrza transportowego proszku – 1 szt.,
 System mycia CIP komory i bag filtra wraz z transportem proszku (bez stacji mycia CIP i zbiorników)- 1 kpl.,
 Pompa CIP - 1 szt.,
 Dwa komplety filtrów, z dodatkowymi 10 sztukami,
 Przesiewacze- 2 szt.
 Bufor proszku – 5m3 – 1 szt.,
 Dozownik grawimetryczny antyzbrylacza – 1 szt.,
 Konstrukcja podtrzymująca całość urządzeń, wraz z podestami i schodami.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: nowosolski Miejscowość: 67-100 Nowa Sól, ul. Motoryzacyjna 8

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-08-0004/18), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka Ovopol Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i montażu suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500 kg/h. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.

Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sól) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:
a. po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań,
b. uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,
c. negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,
d. przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,
e. w terminie do 7 dni od dnia zakończenia negocjacji, Oferent przedkłada zmodyfikowaną ofertę, uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna,
f. w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta,
g. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,

Przedmiot zamówienia

Dotyczy zakupu, dostawy i montażu suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500 kg/h
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 stanowiącym specyfikację techniczną.

W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności – zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Informujemy, iż treść oświadczenia nie może ulec zmianie.

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na podstawie dokumentu rejestrowego lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Podpisane oświadczenie może być przekazane do zamawiającego pocztą elektroniczną na adres mailowy:w.raj@ovopol.pl lub przesłane pocztą poleconą na adres: ul. Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sól z adnotacją: do Pani Wioletty Raj.

UWAGA!

Opisana w załączniku nr 2 specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów wyceny.

Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają Wykonawcom obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań, a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Zamawiający oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania. Od Wykonawców oczekuje się złożenia wyceny uwzględniającej wymagania dołączonej specyfikacji. Oferent jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że elementy są technicznie wykonalne.

Kod CPV

42215200-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania żywności

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to max. 31.12.2020 r. Oferenci, których oferta będzie wykraczała poza wskazany termin zostanie automatycznie odrzucona. Do oferty prosimy o dołączenie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne miesiące/ tygodnie realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z listą referencyjną ze zrealizowanymi w ostatnich 5 latach podobnymi urządzeniami suszarniczymi o wydajności odparowania wody nie mniejszej niż 700 l/godz.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z listą referencyjną ze zrealizowanymi w ostatnich 5 latach podobnymi urządzeniami suszarniczymi o wydajności odparowania wody nie mniejszej niż 700 l/godz.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem wraz z listą referencyjną ze zrealizowanymi w ostatnich 5 latach podobnymi urządzeniami suszarniczymi o wydajności odparowania wody nie mniejszej niż 700 l/godz.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
f. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
g. posiadać będą polisę ubezpieczeniową OC dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej - Oferent przedłoży oświadczenie, że w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy będzie posiadał odpowiednią polisę ubezpieczeniową od OC na wartość min 16.000.000,00 zł ( szesnaście milionów złotych) lub 4.000.000,00 EUR ( cztery miliony EUR). Polisa będzie ważna/prolongowana przez cały okres trwania kontraktu na wartość wskazaną jak wyżej,
h. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,
i. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,
j. podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu zamówienia ,

Dodatkowe warunki

IV.2. Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z wymogami opisu przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych opisów. Niespełnienie przez Oferenta jednego z poniższych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja dokonana zostanie w formie listy sprawdzającej:

L.P. Wykaz kryteriów dopuszczających do kolejnego etapu oceny ofert Potwierdzenie
( TAK/NIE) Opis możliwości wykonania zadania Uwagi Oferenta!
Odnośnik do oferty: Strona nr. Punkt nr.
1 Wydajność suszenia: odparowanie wody 1500 kg/h
2 Bag-filter poza komorą
3 Zestaw rozpylający – dysk rozpyłowy/ atomizer - 2 szt.
4. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 31 grudnia 2020r.
Zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć jako podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez usterek (zgodnie z treścią wzory umowy)

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.).
2. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

5. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
7. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,
8. Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.
9.W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.
10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
11. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, oraz Regulaminu.
14.Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VII.15. Do oferty należy dołączyć:
a. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1., IV.3 i IV.4. niniejszego zapytania,
b. Podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności ,
c. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo.
d. Referencje potwierdzające wymagane doświadczenie.
e. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 5)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V.1. Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.

Kryterium: Cena – waga 100%

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie EURO lub PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:
Najniższa cena oferty
Kryterium „C” = x 100 pkt x 100% (waga kryterium)
Cena badanej oferty

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN lub EUR
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert).
4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN. dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.


Ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in.:
1. wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,
2. podatek VAT,
3. wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
4. koszty pracy ludzi i sprzętu,
5. koszty transportu,
6. koszty zabezpieczenia terenu,
7. wszystkie podatki i opłaty,
8. koszty obsługi geodezyjnej budowy
9. koszty ubezpieczeń,
10. koszty załadunków i wyładunków,
11. wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,
12. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia.
Następnie oferent od tych kwot odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty i oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o jednakowej cenie, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).

Wykluczenia

IV.3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
IV.4 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) – warunek potwierdzany oświadczeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 39

67-100 Nowa Sól

lubuskie , nowosolski

Numer telefonu

68 387 32 51

Fax

68 387 22 56

NIP

9251529926

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych

Numer projektu

POIR.03.02.01-08-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nowa Sól, 29.10.2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA
ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ SUSZARNI DO PRODUKCJI JAJ I ŻÓŁTKA W PROSZKU O WYDAJNOŚCI ODPAROWANIA WODY 1500 KG/H
(ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019)

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: ”Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych” (nr projektu POIR.03.02.01-08-0004/18), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.1 Badania na rynek oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka Ovopol Sp. z o.o. zakończyła postępowanie dotyczące zakupu, dostawy i montażu suszarni do produkcji jaj i żółtka w proszku o wydajności odparowania wody 1500 kg/h wraz z wyborem oferenta.

Informujemy, że na podstawie kryteriów oceny ofert, najlepszą ofertę złożyła firma:
EVAP-DRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy – Spółka Komandytowa
ul. Sosnowa 14 B
Stok Lacki - Folwark
08-110 Siedlce

Komisja rekomenduje zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia firmie EVAP-DRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy – Spółka Komandytowa do realizacji na warunkach złożonej oferty z dnia 08.10.2019 r. na łączną kwotę netto po negocjacjach w dniu 28.10.2019 r. - 16.450.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych )+ 3.783.500,00 zł VAT (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
Liczba wyświetleń: 219