Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i sukcesywna dostawa kolumn oraz akcesoriów.

Data publikacji: 10.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205469

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer GG/N/1205469/1840/2019. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z informacją o aktualizacji oferty.
W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień). W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów Termin na złożenie uzupełnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania).
Niezłożenie wyjaśnień i / lub uzupełnienia dokumentów w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Góra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 723170234

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Oasis MAX 2.1 X 20 mm Online Column, 30 µm Particle Size, 1/pk
2. ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg
3. Cartridge, i2V, BioACQUITY
4. Check Valve, Accumulator, TI

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

1. Brand -Oasis
Chemistry -MAX; Format/Type -Online Column; Ion Exch. Capacity -0.2 meq/gram; Length -20 mm; Mass Spec Compatibility -Mass Spec Compatible; Mode -Mixed mode; Particle Size -30 µm; Pore Size -80Å; Sorbent Substrate -Copolymer; Units In; Package -1/pkg; pH Range 0 - 14 pH; Water Wettable -Water Wettable
Producent: Waters; nr katalogowy: 186002052 lub równoważny (*)
ILOŚĆ CAŁKOWITA: 15 op.
2. Application -Protein
Brand -ACQUITY UPLC; Chemistry- C4; Endcapped -No; Format- Column; ID -2.1 mm; Length (mm) -100 mm; Mode- Reversed; Phase; Particle Shape Spherical; Particle Size (dp) -1.7 µm; Particle Substrate -Hybrid; Pore Size- 300Å; QC Tested -Protein; Silanol Activity -Low; System- UPLC/UHPLC; Technology- BEH; USP Classification -L26; Units in Package -1/pkg; pH Range -2 - 12
Producent: Waters; nr katalogowy: 186004496 lub równoważny (*)
ILOŚĆ CAŁKOWITA: 2 op.
3. Zawór do aparatu UPLC Hclass Bio - element wymienny pompy
Producent: Waters; nr katalogowy: 700005414 lub równoważny (*)
ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 op.
4. Podwójny zawór kulowy zwrotny z gniazdem, stosowany w modelach Acquity H- Class Bio i aquity M-ClassµBSM/ASM.
Producent: Waters; nr katalogowy: 700005415 lub równoważny (*)
ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 op.

Termin ważności produktu: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.

(*) Ze względu na kontynuację badań w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i nazwę producenta produktów - produkty są wykorzystywane do metod opracowanych i działających na wymienionych produktach.

Kod CPV

38432000-2

Nazwa kodu CPV

Aparatura do analizowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do dnia 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na: • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty: • każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, • oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, • oferta musi zawierać: cenę netto lub wartość netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach/tygodniach), warunki i termin płatności (wyrażony w dniach), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) • jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów), • oferta może dodatkowo zawierać: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, • Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin ważności oferty wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem złożenia oferty. Dostawca pozostanie związany ostateczną ofertą z Kupującym przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: • za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego, • Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kupujący zastrzega sobie prawo: • do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, • nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert, • zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią, • przedłużyć termin składania ofert. Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany. W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 10.09.2019 r. został nałożony obowiązek na Zamawiającego publikowania informacji o wybranym Wykonawcy wraz z wartością zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów: • zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, • wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami którzy zostali ocenieni i spełnili kryteria formalne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania), Certyfikat analizy CoA oaz karta charakterystyki.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta: • wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, • wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych, • przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, termin płatności – 10%, czas dostawy – 10%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt, P = Oferowany termin płatności/Najdłuższy oferowany termin płatności x 10pkt, D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 10pkt. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + P + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Opis kryterium oceny:
Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.
Termin płatności - oznacza termin płatności wyrażony w dniach.

Wykluczenia

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLPHARMA BIOLOGICS S A

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

600347260

NIP

9571112470

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0001/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WATERS Sp. z o.o. ul Wybrzeże Gdynskie 6B 01-531 Warszawa; 16.09.2019; 30.618,02 PLN
Liczba wyświetleń: 171