Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Dostawcy komponentów do prototypu elektrody ablacyjnej.

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205372

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w Siedzibie Zamawiającego – ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie nr 1/09/2019”, lub
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medinice.pl, w tytule wiadomości wskazując: „Postępowanie nr 1/09/2019”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@medinice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

P. Miłosz Jamroży, e-mail: milosz.jamrozy@medinice.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 228 841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy komponentów do prototypu elektrody.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia: Wybór Dostawcy komponentów do prototypu elektrody.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został opisany we wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1065/17. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do prototypu elektrody ablacyjnej, takich jak:
- dren – 65 sztuk;
- rękojeść – 65 sztuk;
- rurka osłonowa cięgna 1 – 65 sztuk;
- rurka osłonowa cięgna 2 – 65 sztuk;
- rurka płynu rękojeść – 65 sztuk;
- płytka drukowana – 65 sztuk;
- śruba z łbem stożkowym – 65 sztuk;
- kołek walcowy 1 – 65 sztuk;
- kołek walcowy 2 – 65 sztuk;
- rurka przyłączeniowa płynu – 65 sztuk;
- grupa przewodów A przyłącze – 65 sztuk;
- grupa przewodów B przyłącze – 65 sztuk;
- cięgno – 65 sztuk;
- pancerz cięgna złożenie – 65 sztuk;
- pierścień diagnostyczny – 650 sztuk;
- łącznik końcówki zabiegowej – 65 sztuk;
- rurka płynu (dren) – 65 sztuk;
- termopara – 65 sztuk;
- grupa przewodów A – 65 sztuk;
- grupa przewodów B – 65 sztuk.
Opis parametrów minimalnych komponentów zawarto w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – wykaz komponentów.
Komponenty, takie jak: dren, przewody, rurki, cięgna, pancerze, mogą być dostarczone w zwojach.

Kod CPV

31711140-6

Nazwa kodu CPV

Elektrody

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym jego etapie, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

W przypadku braków formalnych oferty podlega ona jednokrotnemu uzupełnieniu przez Dostawcę
na wezwanie Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a – Szczegółowy zakres oferty
Karty charakterystyki dla wszystkich komponentów wchodzących w zakres oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane według kryterium – cena (waga 100)

P1=CN/COB×[100]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia, że powiązanie (w rozumieniu opisanym powyżej) nie występują Oferent składa oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDINICE S.A.

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

725 500 051

NIP

6631868308

Tytuł projektu

MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1065/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został opisany we wniosku o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1065/17. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 147