Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i Montaż Linii Spawalniczej

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Dębska Wola 4 B, 26-026 Morawica lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycja@promontin.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycja@promontin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Woźniak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i Montaż Linii Spawalniczej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Dębska Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie i montaż Linii do spawania elementów innych od napawania

Przedmiot zamówienia

Zamawiane urządzenie musi spełniać poniższe minimalne wymagania i funkcjonalności:
• Możliwość spawania rur o średnicach od 15mm do 508mm o długości do 12mb (z możliwością rozbudowy do 18mb) oraz grubości ścianki do 30mm
• Stanowisko z dwoma pozycjonerami z serwonapędem i dwiema głowicami umożliwiającymi niezależną pracę na obu pozycjonerach - Automatyczny cykl spawania na obu pozycjonerach
• Co najmniej jeden z pozycjonerów z przekładnią tzw. bezluzową umożliwiającą spawanie bez błędów prowadzenia w pełnym zakresie średnic dla złączy doczołowych rur, oraz rur z kolanami, trójnikami itp. armaturą.
• Minimum jeden pozycjoner z uchylnym stołem obrotowym o minimalnym zakresie ruchu 120˚
• Uchylanie stołu zmotoryzowane, realizowane pod obciążeniem.
• Czas pełnego ruchu uchylenia maksimum 90s.
• Obie głowice z pozycją parkingową dla bezkolizyjnego załadunku/rozładunku detalu.
• Pełne sterowanie i automatyzacja funkcji na obu pozycjonerach tworzące dwa kompletne stanowiska mogące pracować na tej samej linii podpór i zespole belki jezdnej do transportu głowic palnika MIG/MAG/STT i TIG.
Konfiguracja :
• Zestawienie sprzętu do MIG/MAG/STT/TIG z podawaniem zimnego drutu.
• Źródło Prądu Power Wave S500 lub równorzędne z funkcją MIG/MAG, STT jak i TIG z jarzeniem HF
• Źródło prądu z funkcją ręcznego wybierania Joba z zadajnika zewnętrznego.
• Możliwość spawania zarówno przetopów jak i wypełnień w technologii MIG/MAG oraz STT i TIG
Głowice :
• I - spawanie MIG/MAG/STT/TIG
• II – Spawanie MIG/MAG/STT/TIG
• Obie głowice wyposażone w oscylator.
• Obie głowice z laserowym pozycjonowanie palnika nad złączem.
Cykl spawania: programowany /automatyczny
• Operator ustawia jedynie głowicę palnika w pozycji roboczej nad stykiem.
• Pozostały cykl automatyczny . W trakcie cyklu spawania program dopuszcza korekty położenia palnika i parametrów cyklu.
• Model programowania graficzny z ekranem dotykowym
• Nie wymaga wiedzy operatora o spawaniu .
• Możliwość zapisywania programów spawania w bibliotece programów wraz z wpisywaniem parametrów spawania
• Oprogramowanie z systemem komunikatów poleceń wraz z komunikatami błędów wyświetlanych na ekranie .
Konfiguracja linii z leżem i pozycjonerami:
• Podpory - min. 3 sztuki
• Nośność pojedynczej podpory minimum 10T
• Wznios - hydrauliczny.
• Wszystkie podpory przejezdne z funkcją regulacji wysokości podpory pod pełnym nominalnym obciążeniem
• Torowisko z rozstawem torów minimum 600 mm
• Uchwyt rur z laserowym system pomiaru centrycznego ustawienia rur w uchwytach mechanicznych zapewniający ustawienie rur do spawania w czasie maksimum 5min dla maksymalnej długości i wagi detalu.

Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.

Kod CPV

42662000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny Przemysłowe
42662000-4 Sprzęt spawalniczy

Harmonogram realizacji zamówienia

I kwartał 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ogółem liczba punktów od 0 do 80 - Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 80
Gwarancja liczba punktów od 0 do 10 - Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem mnożony przez 10
Czas reakcji serwisu od 0 do 10 - Stosunek najkrótszego czasu reakcji serwisu z wszystkich otrzymanych ofert
do czasu reakcji serwisu w ofercie badanej mnożony przez 10
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone w zapytaniu ofertowym załączonym do strony Bazy Konkurencyjności.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MONTAŻOWO – INWESTYCYJNYCH PROMONTIN SP. Z O.O.

Adres

26-026 Dębska Wola

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

501781544

Fax

412435042

NIP

9591882892

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii pionowego napawania wewnętrznego

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1607/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zalco sp. z o.o.
Bażancia 43, 02-892 Warszawa
Liczba wyświetleń: 200