Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego: TM/2/2019

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205339

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail adrian.jurowski@technomatik.pl . Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 10-10-2019 r. godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adrian.jurowski@technomatik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Jurowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607-851-437

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Województwo Dolnośląskie, 58-100 Świdnica, Witoszów Dolny 148B

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn dla potrzeb realizacji projektu pt. " Rozwój elektromobilności poprzez uruchomienie produkcji prototypów dla napędów elektrycznych w firmie TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.” nr RPDS.01.05.02-02-0047/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Zakres dostawy:
Fabrycznie nowa szlifierka do płaszczyzn.
1. Nazwa i kod CPV:
„43414000-8 - Szlifierki”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kluczowe parametry techniczne dla realizacji projektu tj.:

Min. parametry techniczne:
Szlifierka wyposażona w numeryczny układ sterowania NC wraz z następującymi cyklami, funkcjami:
- w pełni automatyczne cykle szlifierskie oraz cykle diamentowania
- automatyczny dosuw ruchu pionowego z kompensacją wartości diamentowania
- wyświetlacz kolorowy o przekątnej minimum 10 cali
- bezpośredni system pomiarowy w osi pionowej
- masa maszyny nie mniejsza niż 2900kg
- wysokość maszyny nie większa niż 2.100 mm
- sterowanie w języku polskim
- pow. szlifowania min. 400 x 250 mm
- ruch poprzeczny min. 220 mm
- przesuw stołu rob. min. 600 mm
- wielkość płyty magnetycznej min. 400 x 200 mm
- odległość stołu od środka wrzeciona min. 540 mm
- prędkość ruchu poprzecznego min. 0,01 – 2.000 mm / min
- prędkość ruchu pionowego min. 0,001 – 1.500 mm / min
- sinik wrzeciona min. kW 3,7
- zakres obrotów wrzeciona min. 1.000 – 4.500 U / min (bezstopniowa regulacja)
- hydrauliczny napęd stołu z oddzielnym agregatem chłodniczym
- Podwójne prowadnice w osi X
- bezobsługowy filtr bibułowy o pojemności zbiornika minimum 80 litrów oraz pompie chłodziwa o ciśnieniu minimum 1,5 bar wraz z ustawianym filtrem magnetycznym
- wrzeciono szlifierskie wyposażone w łożyska toczne
- system centralnego smarowania w osi X
- oświetlenie maszyny
- maszyna musi być przygotowana do zainstalowania odciągu mgły olejowej
- zabudowa maszyny osłaniająca strefę roboczą
- stół magnetyczny impulsowy z integrowaną zmianą biegunów do rozmagnesowania oraz regulacją siły mocowania
- siła mocowania stołu ustawiana na minimum 7 poziomach
- tarcza zabierakowa dla tarcz szlifierskich o średnicy minimum 240 mm
- komplet dokumentacji
- certyfikat CE
- profilowanie dowolnych kształtów na ściernicy za pomocą przyrządu z płytką PKD
- przetwornik obrotowo-impulsowy w osi poprzecznej
- maszyna nie może być prototypem (produkcja seryjna)


Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy od jego uruchomienia.

Kod CPV

43414000-8

Nazwa kodu CPV

Szlifierki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 20.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Gwarancja min. 12 miesięcy od uruchomienia maszyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej


4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 10-10-2019r. godz. 15.00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SPÓŁKA JAWNA

Adres

58-100 Witoszów Dolny

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

607851437

NIP

8842737337

Tytuł projektu

Rozwój elektromobilności poprzez uruchomienie produkcji prototypów dla napędów elektrycznych w firmie TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.

Numer projektu

RPDS.01.05.02-02-0047/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybór najkorzystniejszej oferty :
W dniu 17-10-2019r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 1 ważnej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. TM/2/2019 dotyczące dostawy, transportu, instalacji i uruchomienia fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziała firma:
ROMATEX Tadeusz Matyjek, , ul. Nałęczowska 7, 02-922 Warszawa, cena zamówienia:
54 200,00 EUR netto, data wpływu oferty: 30.09.2019r


Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmy:
ROMATEX Tadeusz Matyjek, , ul. Nałęczowska 7, 02-922 Warszawa, cena zamówienia:
54 200,00 EUR netto, data wpływu oferty: 30.09.2019r

Wybór dostawy, transportu, instalacji i uruchomienia fabrycznie nowej szlifierki do płaszczyzn został dokonany na podstawie 1 ważnej oferty.
Liczba wyświetleń: 160