Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2019/09/09/1- dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do prac badawczych

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205333

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin oraz sposób złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2019 r. (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
2) Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem, na adres: ul. Poznańska 400, 05-850 Ożarów Mazowiecki, godzinach pracy biura 07:00 – 15:00.
3) Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej.
4) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta do zapytania ofertowego 2019/09/09/1”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Tenderenda

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do prac badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do prac badawczych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do prac badawczych.
Szczegółowo przedmiot zamówienie został opisany w załączniku - zapytanie ofertowe.

Kod CPV

33793000-5

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne wyroby szklane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Kody CPV:
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
24000000- 4 – Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane będą zgodnie z zapisami umowy podpisanej z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do końca trwania Projektu tj. 30.09.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2],
2. nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].
3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].
4. posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia [weryfikowane na podstawie wykazu 3 dostaw materiałów materiałów eksploatacyjnych i substratów, wykonanych nie wcześniej niż 24 miesięcy przed datą zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego]

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej na przedmiot zamówienia Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie doprowadzą one do zmiany charakteru Umowy
5) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac.
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany postanowień umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków Umowy będzie oznaczał rozwiązanie Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1).
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2).
3) Klauzulę informacyjną ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał.3);
4) Wykaz dostaw (zał. nr 4).

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Minimalny termin ważności oferty 60 dni.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują materiały zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według następujących kryteriów:
Cena C: maksymalnie 85 punktów, Liczba dni na dokonanie płatności G: maksymalnie 15 punktów.
W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena.
Szczegółowo kryteria oceny zostały opisane w załączniku - zapytanie ofertowe.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IPT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALŚCIĄ

Adres

Zygmunta Słomińskiego 17/31

00-195 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

690940028

Fax

224099145

NIP

5252612610

Tytuł projektu

Dalekozasięgowy inteligentny system światłowodowych pomiarów drgań akustycznych do pomiarów perymetrycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0914/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 121