Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa produktów leczniczych

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205331

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy: Orzesze, ul. Powstańców 7 lub drogą mailową na adres: oferty.polvet@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty.polvet@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sabina Cieślik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327571290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Mikołów, Orzesze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgodnie z Punktem 3 (Przedmiot zamówienia) załącznika "Zapytanie ofertowe z formularzem oferty". Dostawca w ofercie musi zaproponować produkty lecznicze, których właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny i przeznaczenie będą identyczne jak produkty wskazane przez Zamawiającego w tabeli w Punkcie 3 załącznika "Zapytanie ofertowe z formularzem oferty". Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
Jeżeli ilość preparatu w opakowaniu proponowanym przez Dostawcę będzie inna niż ilość preparatu zamawianego, Dostawca koryguje w formularzu ofertowym w taki sposób, aby zgadzała się końcowa ilość preparatu zamówionego tzn. Dostawca oferuje sumarycznie taką samą ilość pasty jakiej zażądał Zamawiający.

Kod CPV

15880000-0

Nazwa kodu CPV

Specjalne produkty odżywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Produkty lecznicze dostarczane będą w partiach wedle zapotrzebowania Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty przesłania zamówienia na określoną ilość preparatów. Planuje się dostawę preparatów w maksymalnym okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
2. Liczbę punktów uzyskanych przez Dostawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof.b. x 100%,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który zaoferuje cenę najniższą za całość zamówienia.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Dla celu porównania ofert wyrażonych w PLN i EUR do przeliczania oferty w EUR na PLN wzięty zostanie pod uwagę kurs NBP z dnia poprzedzającego wybór oferty.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Powstańców 7

43-180 Orzesze

śląskie , mikołowski

Numer telefonu

(32) 757 12 93

NIP

6351780363

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie implantologii

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-00BC/19-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie implantologii” w ramach Osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FENIX VET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo
Data wpłynięcia oferty: 10.09.2019 r.
Cena brutto: 5 184, 32 zł
Oferta otrzymała 100 punktów
Liczba wyświetleń: 149