Strona główna
Logo unii europejskiej

OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe - Zakup maszyny do nakładania powłok – 1 szt

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205219

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1.Ofertę.
2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym.
1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej.
2. Oferta winna zawierać minimum:
1. Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Cenę całkowitą brutto i netto, jeśli dostawca zagraniczny cena netto.
4. Typ, model urządzenia
5. Termin ważności ofert,
6. Warunki i terminy płatności, dostawy,
7. Warunki i terminy gwarancji.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Termin dostawy: realizacja zamówienia do dnia 30.04.2020 roku.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub o przesłanie listownie w terminie do 10.10.2019 roku, do godziny 15.00. Oferty złożone po dacie i godzinie ostatecznej nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2019r.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SPÓŁKA JAWNA
42-284 Herby ul. Lubliniecka 74a
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
• Nazwa i adres Zamawiającego (adresat)
• Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca)
• Adnotacja o treści: Oferta wraz z załącznikami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu ofert).
Zamawiający zakłada możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienie postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi lub z innych przyczyn uzna to za wskazane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Kubiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606816515

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie nowej technologii nakładania powłok ochronno-dekoracyjnych na produkty z różnych materiałów w celu wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa”, o nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-0112/17-001 finansowanego ze środków EFRR w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, ogłaszamy nabór ofert na dostawę:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Zakup maszyny do nakładania powłok – 1 szt
Zakup będzie nie gorszy niż lub równoważny do poniższych danych technicznych oraz zostanie zakupiony zgodnie z zasadą konkurencyjności przy udzielaniu zamówień.
Specyfikacja techniczna:
• Podstawową jednostką urządzenia jest komora próżniowa o wymiarach nie mniejszych niż:
- wewnętrzna średnica: 1000 mm
- wewnętrzna głębokość: 1250 mm
Komora wyposażona jest w:
- dwa źródła rozpylania (PVD Sputtering) o wymiarach 1000 x 120 mm
- dwa generatory mocy DC 20 kW
- 3 obrotowe uchwyty do mocowania detali przeznaczonych do pokrycia powłoką – systemy rotacyjne systemów satelitarnych
- 2 ochrony ze stali nierdzewnej
- system do ko-ewaporacji (system podwójnej depozycji soli metali – z efektem iryzacji, oraz pojedynczej depozycji aluminium z efektem metalizacji) .
Integralnym z komorą urządzenia jest system do odpompowywania komory i wytwarzania próżni na poziomie roboczym 1x10-4 mbar.
W skład układu wchodzą:
- pompa olejowa o wydajności 2550 m3/h
- pompa rotacyjna o wydajności 255 m3/h
- 2 pompy dyfuzyjne 5000 l/s
Urządzenie jest wyposażone w:
- instalacje doprowadzenia i odprowadzenia gazów wraz z kontrolerem przepływu masy
- system chłodzenia źródeł rozpylania - system chłodzenia
- komputerowy system kontroli i regulacji procesu nakładania powłok – przemysłowy system automatyki z grupą kontrolną, opcjami i możliwością nadzoru, bazujący na
oprogramowaniu Windows
- wózki do łatwego załadunku i rozładunku
- system plazmy MF do aktywacji i czyszczenia powierzchni
- zmienny reduktor prędkości – 40 obr/min
- 1 system do plasmy PECVD do kładzenia dodatkowej powłoki ochronnej (głównie do automotive i przemysłu oświetleniowego)
- system CVMP PRO , odpowiada za multiprocesy w tym samym cyklu.
Miejsce dostawy i instalacji maszyny, koszty dostawy:
42-280 Częstochowa ul. Przejazdowa 6e, w cenie urządzeń.
Gwarancja: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie nowej technologii nakładania powłok ochronno-dekoracyjnych na produkty z różnych materiałów w celu wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa”, o nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-0112/17-001 finansowanego ze środków EFRR w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, ogłaszamy nabór ofert na dostawę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Zakup maszyny do nakładania powłok – 1 szt
Zakup będzie nie gorszy niż lub równoważny do poniższych danych technicznych oraz zostanie zakupiony zgodnie z zasadą konkurencyjności przy udzielaniu zamówień.
Specyfikacja techniczna:
• Podstawową jednostką urządzenia jest komora próżniowa o wymiarach nie mniejszych niż:
- wewnętrzna średnica: 1000 mm
- wewnętrzna głębokość: 1250 mm
Komora wyposażona jest w:
- dwa źródła rozpylania (PVD Sputtering) o wymiarach 1000 x 120 mm
- dwa generatory mocy DC 20 kW
- 3 obrotowe uchwyty do mocowania detali przeznaczonych do pokrycia powłoką – systemy rotacyjne systemów satelitarnych
- 2 ochrony ze stali nierdzewnej
- system do ko-ewaporacji (system podwójnej depozycji soli metali – z efektem iryzacji, oraz pojedynczej depozycji aluminium z efektem metalizacji) .
Integralnym z komorą urządzenia jest system do odpompowywania komory i wytwarzania próżni na poziomie roboczym 1x10-4 mbar.
W skład układu wchodzą:
- pompa olejowa o wydajności 2550 m3/h
- pompa rotacyjna o wydajności 255 m3/h
- 2 pompy dyfuzyjne 5000 l/s
Urządzenie jest wyposażone w:
- instalacje doprowadzenia i odprowadzenia gazów wraz z kontrolerem przepływu masy
- system chłodzenia źródeł rozpylania - system chłodzenia
- komputerowy system kontroli i regulacji procesu nakładania powłok – przemysłowy system automatyki z grupą kontrolną, opcjami i możliwością nadzoru, bazujący na
oprogramowaniu Windows
- wózki do łatwego załadunku i rozładunku
- system plazmy MF do aktywacji i czyszczenia powierzchni
- zmienny reduktor prędkości – 40 obr/min
- 1 system do plasmy PECVD do kładzenia dodatkowej powłoki ochronnej (głównie do automotive i przemysłu oświetleniowego)
- system CVMP PRO , odpowiada za multiprocesy w tym samym cyklu.
Miejsce dostawy i instalacji maszyny, koszty dostawy:
42-280 Częstochowa ul. Przejazdowa 6e, w cenie urządzeń.
Gwarancja: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

Kod CPV

38810000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: realizacja zamówienia do dnia 30.04.2020 roku.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, oraz obsługi gwarancyjnej. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie przez Oferenta minimum 2 referencji z zakresu przedmiotu zamówienia, jego dostawy instalacji oraz obsługi gwarancyjnej

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a) Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) Zmiany terminu płatności wynikające potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
c) Zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ż osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) Zmiany wynagrodzenia ze względu na zamiany urzędowej stawki podatku VAT.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Firma zastrzega sobie możliwość wycofania się z chęci zakupu urządzenia, a co za tym idzie anulowanie zapytania ofertowego oraz wycofania się z wyboru dostawcy, bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
• wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie , jeżeli ta budzi wątpliwości,
• zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla ogłoszenia zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
• odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
• zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przypadku odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

oferta
oświadczenie o bezstronności
referencje - min 2 szt

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA FORMALNE SKŁADANYCH OFERT:
1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto, w przypadku dostawcy zagranicznego cena netto (bez VAT), parametry techniczne (wyszczególnienie w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryterium oceny ofert), okres gwarancji na urządzenie, czas reakcji serwisu, termin realizacji zamówienia, Możliwość zarządzania i archiwizowania automatycznego procesów, nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta oraz numer telefonu. W przypadku, gdy oferta będzie złożona w walucie obcej (inna niż PLN) koszt zawarty w ofercie zostanie przeliczony na PLN według średniego kursu NBP z dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
4. Oferta powinna być ważna minimum 60 dni.
5. Wymagane załączniki do ofert:
a) oświadczenie o braku powiązań,
b) przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowani określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał).
c) Minimum 2 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia jego dostawcy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej
6. Dopuszcza się możliwość składania ofert w innym języku niż polski. Oferty złożone winnym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

KRYTERIA DOSTĘPU (OBLIGATORYJNE)
Technologia powlekania próżniowego PVD, w której skład wchodzą: -
Plazma Aktywacja TAK/NIE
Sputtering /rozpylanie katodowe/ TAK/NIE
System do ko-ewaporacji TAK/NIE
Ilość próbek - 3 próbki w/g materiału – metal, szkło, tworzywo sztuczne TAK/NIE
Ilość próbek - co najmniej 5 próbek kolorystycznych – 3 odcienie złota, srebro, grafit, i co najmniej 1 próbka “efektu tęczy” TAK/NIE
Wszystkie 5 kryteria dostępu muszą być spełnione, aby OFERENT mógł być oceniony w ramach KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny przedmiotu zamówienia według wagi punktowej następujących kryteriów:
LP. Rodzaj kryterium Waga Sposób oceny
1. Cena netto waga 40
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 50.
W przypadku gdy oferta będzie złożona w walucie obcej (inna niż PLN) koszt zawarty w ofercie zostanie przeliczony na PLN według średniego kursu NBP z dnia rozstrzygnięcia konkursu. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2. Czas reakcji serwisu waga 10
Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 24h- 10pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 24h oraz mniejszy lub równy 48h – 5pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 48h – 0pkt
3. Gwarancja na urządzenie waga 10
Gwarancja na urządzenie równa lub dłuższa od 24 miesięcy – 10pkt
Gwarancja na urządzenie mniejsza niż 24 miesiące – 0 pkt.
4. Możliwość zarzadzania i archiwizowania automatycznego procesów waga10
ostatnie 50-500 procesów – 0 pkt.
ostatnie 2 lata: 5 pkt
ostatnie 5 lat i więcej – 10 pkt.
5. Ilość receptur waga 10
0-10 receptur - 0 pkt
11-20 receptur - 5 pkt
Więcej niż 21 receptur - 10 pkt
6. System do plasmy PECVD do kładzenia dodatkowej powłoki ochronnej (głównie do automotive i przemysłu oświetleniowego)
waga 10
1 system – 10 pkt
brak systemu – 0 pkt
7. System CVMP PRO , odpowiada za multiprocesy w tymtym samym cyklu.
waga 10
1 system – 10 pkt
brak systemu – 0 pkt

Kryterium I: cena
Kryterium II: czas reakcji serwisu
Kryterium III: gwarancja na urządzenie
Kryterium IV: możliwość zarządzania i archiwizowania automatycznego procesów
Kryterium V: ilość receptur
Kryterium VI: System do plazmy PECVD
Kryterium VII: System CVMP PRO

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru P=Cmin/Cx*40+R*10+G*10+A*10+REC*10+S1*10+S2*10
P – liczba punktów
Cmin – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty w PLN
R – czas reakcji serwisu
G – gwarancja na urządzenie
A - możliwość zarzadzania i archiwizowania automatycznego procesów
REC – ilość receptur
S1 - System do plasmy PECVD
S2 - System CVMP PRO
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Rycerska 10

42-202 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Numer telefonu

34 365 85 94

Fax

34 365 85 94

NIP

5730212094

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii nakładania powłok ochronno-dekoracyjnych na produkty z różnych materiałów w celu wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0112/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1: Zakup maszyny do nakładania powłok – 1 szt z dnia 09.09.2019 zostało anulowane zgodnie z informacja podaną w zapytaniu ofertowym: „odwołanie zapytania ofertowego, zamknięcie go w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny”.
Liczba wyświetleń: 270