Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/ŚT w trybie zasady konkurencyjności na dostawę podręcznego aplikatora farb z płytą rastrową.

Data publikacji: 10.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1205172

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godziny 16:00 drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mail Zamawiającego - zakupy@fgp-polska.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do 18.10.2019 r.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem formularz oferty, a także jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszelkie zmiany treści zapytania o cenę oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania o cenę i są wiążące dla Wykonawców.
10. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
11. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 11.10.2019r. (w tym dniu zostanie sporządzony protokół z oceny ofert).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@fgp-polska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Zjawińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8178 113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręcznego aplikatora farb z płytą rastrową do zakładu Zamawiającego pod adresem 62-260 Łubowo; Fałkowo 145.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Fałkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręcznego aplikatora farb z płytą rastrową w ramach Projektu nr RPWP.01.05.02-30-0053/18pt. „Farby fleksograficzne na podłoże metalizowane bez użycia primera” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Przedmiot zamówienia

Podręczny aplikator farb z płytą rastrową.
Specyfikacja:
Maksymalna powierzchnia zadruku 150 x 95mm.
W zestawie:
- jednostka bazowa zasilana elektrycznie 220-240V, 50-60 Hz
- głowica do druków flekso z gładkim wałkiem typu stereo, wałkiem gumowym o 65 stopniach twardości Shore’a i nożem raklowym
- 5 zapasowych noży raklowych
- 500 arkusików papieru do próbek
- 100 pipetek
- zapasowa linka prowadząca
- zapasowa dioda sygnalizacyjna włączenie/wyłączenie
- zapasowy przełącznik włącz/wyłącz
- płyta rastrowa

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
2. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji FGP Polska Sp. z o.o. dokona oceny oferty na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny oferty:

1) Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena usługi [C] – 70%
• Termin realizacji [T] – 20%
• Okres gwarancji [G] – 10%

1) Zasady oceny kryterium „Cena usługi” [C]
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty sprawdzanej oraz przemnożenie otrzymanej liczby przez wagę kryterium tj. 70 wg. wzoru:
C=[Cmin/Cs]*70 punktów,

Gdzie:
C – Liczba punktów badanej oferty
Cmin- Cena najtańszej oferty
Cs – Cena sprawdzanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 70 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się „cenę netto”.

2) Zasady oceny kryterium „Termin realizacji” [T]
Przy dokonywaniu oceny oferty Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
D= (Dmin/Do) x 20 punktów,
Gdzie:
D – Liczba punktów ocenianej oferty
Dmin - Długość najkrótszego czasu dostawy spośród ofert nieodrzuconych (w dniach)
Do - Długość czasu dostawy wskazanego w sprawdzanej ofercie (w dniach)
Maksymalna liczba punktów za kryterium termin dostawy - 20 pkt.


3) Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” [G]

Przy dokonywaniu oceny oferty Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
G= (Gmin/L) x 10 punktów,
Gdzie:
G – liczba punktów ocenianej oferty
Gmin – Okres gwarancji podany w ocenianej ofercie (w miesiącach)
L – Limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy
Maksymalna liczba punktów za kryterium okres gwarancji - 10 pkt.
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany z góry przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. Oferta, w której Zamawiający zadeklaruje krótszy okres gwarancji, zostanie odrzucona w postępowaniu.

Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
W przypadku ofert z taką samą liczba punków, pierwszeństwo wyboru ma oferta z niższą ceną. Jeżeli oferenci złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie wystawców ofert do złożenia dodatkowych ofert w zakresie ceny w terminie 7 dni określonym przez Zamawiającego. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzuceniu wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

62-260 Fałkowo

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

+48 61 8178113

Fax

+48 61 2225054

NIP

7773027080

Tytuł projektu

Farby fleksograficzne na podłoże metalizowane bez użycia primera

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0053/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Inżynierskie „KONTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-071, ulica Ogrodowa 74.
Oferta z dnia 10.10.2019 cena - 49 200,00 zł
Liczba wyświetleń: 162